Ako pracujeme

Diagnostiku a terapiu vykonáva výhradne vyškolený odborník, ktorému bola udelená licencia Inštitútom pre neuro-fyziologickú psychológiu v Chestri vo Veľkej Británii. Prostredníctvom tohto Inštitútu si je možné v prípade akýchkoľvek pochybností preveriť, či daná osoba má, alebo nemá licenčné oprávnenie na prácu s touto metódou v príslušnej krajine.

Práca s dieťaťom, alebo s dospelým prebieha na vysoko odbornej špecializovanej úrovni.
Postup práce je nasledovný:

  1. Úvodná konzultácia – spočíva v približne 1,5 hodinovom rozhovore, na základe ktorého  odborný pracovník posúdi, či je vhodné, aby dieťa, alebo dospelý absolvoval komplexnú diagnostiku. Je možné, že na základe jeho vyplnenia sa zistí, že primárne oblasti ťažkostí dotyčnej osoby spadajú pod kompetenciu iných odborníkov a INPP nie je tá vhodná cesta, ktorou je dobré sa uberať. Prípadne sa zistí, že existujú určité kontraindikácie, pre ktoré nie je možné v diagnostike či terapii pokračovať. V prípade, že z dotazníka vyplynie, že diagnostiku JE vhodné absolvovať, rodičia si dohodnú termín komplexnej diagnostiky.
  2. Komplexná diagnostika – trvá približne 2-3 hodiny. Na jej základe je možné získať veľmi komplexný obraz o ťažkostiach, ktoré dieťa či dospelý má a vyhodnotiť pravdepodobnú primárnu príčinu týchto ťažkostí. Z diagnostiky je následne spísaná výstupná správa, ktorú rodičia obdržia najneskôr do 2-3 týždňov od jej absolvovania. Súčasťou tohto kroku, teda na záver diagnostiky dieťa a dospelá osoba (najčastejšie rodič) dostane prvé inštrukcie na zahájenie tzv. stimulačno-inhibičného programu, s ktorým metóda INPP pracuje. Týmito inštrukciami sa bude riadiť prvých 6 až 8 týždňov.
  3. Kontrolné stretnutia – je potrebné ich absolvovať v intervale 6-8 týždňov od stanovenia programu. Kontrolné stretnutie trvá približne 1 hodinu. Počas nej prebehne re-diagnostika, skontroluje sa či nastáva progres, taktiež prebehne konzultácia s rodičmi a poskytnú sa nové inštrukcie na ďalších 6-8 týždňov.