Archive by Author

mar 17

Alzheimerova choroba: hudba a meditácia môžu zlepšiť skorý pokles kognitívnych funkcií FreeMusicNotesVector

Meditácia a programy na počúvanie hudby ukazujú sľubné výsledky pri zlepšení kognície a pamäte u dospelých so subjektívne ubúdajúcimi kognitívnymi funkciami podľa nedávnej uverejnenej štúdie v časopise Journal of Alzheimer´s Disease.
Objavujúce sa dôkazy naznačujú, že subjektívny pokles kognitívnych funkcií (SCD), by mohol predstavovať predklinické štádium Alzheimerovej choroby alebo nezdravé starnutie mozgu. Alzheimerova choroba totiž postihuje viac ako 5 miliónov ľudí v Spojených štátoch.

Dr. Kim Innes, profesor epidemiológie na West Virginia University v Morgantown a jeho kolegovia mali za cieľ posúdenie účinkov dvoch zmyslovo-telesných cvičení – Kirtan Kriya meditácia a počúvanie hudby – na kognitívny prísun u ľudí s SCD.
Kirtan Kriya je forma jógy, ktorá spája praktizovanie sústredeného dýchania, spev, pohyby prstov a vizualizácie. Ľudia, ktorí cvičia jógu tvrdia, že tento druh meditácie stimuluje všetky zmysly človeka a pridružených oblastí mozgu.
Cvičenie 12 minút denne Kirtan Kriya napomáha osobám myslieť jasnejšie, zlepšuje pamäť, kvalitu spánku, znižuje stres a zlepšuje ako krátkodobo, tak aj dlhodobo psychické zdravie, zaostruje našu pozornosť a našu koncentráciu. Terapeutické programy počúvania hudby dokážu zmierniť stres, znížiť úzkosť a znižujú nepokoj u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Okrem toho hudba dokáže zlepšiť náladu, stimuluje pozitívne interakcie, uľahčuje kognitívne funkcie a napomáha koordinovať pohyby.

Predchádzajúce výskumy tímu West Virginia sa domnievajú, že oba zásahy Kirtan Kriya a počúvanie hudby zlepšuje spánok, náladu, pohodu a kvalitu života. Tieto zlepšenia boli obzvlášť významné v meditačnej skupine ľudí.

Funkcia pamäte, kognitívna výkonnosť zlepšená intervenciami

V tejto novej štúdii, Innes a jej tím 60 dospelých s SCD meditujú alebo využívajú terapeutické programy na počúvanie hudby.
Účastníci boli požiadaní, aby vykonávali svoju činnosť 12 minút denne po dobu 3 mesiacov a ďalších nasledujúcich 3 mesiacov, ak si to želajú. Kognitívne funkcie a pamäť sledovali na začiatku štúdie a po 3 a 6 mesiacoch.

Výsledky štúdie preukázali významné zlepšenie subjektívnych pamäťových funkcií a objektívne kognitívnych funkcii v oboch skupinách – hudobnej aj meditačnej skupine.
Oblasti kognitívnych funkcii, ktoré využívali, boli tie, ktoré by mohli byť ovplyvnené v predklinických a skorých štádiách demencie, ako je pozornosť, exekutívne funkcie, rýchlosť spracovania a pamäť.

Rovnako ako u tímu predchádzajúcej štúdie, pamäť a kognitívne ciele, boli zachované alebo dokonca zlepšené po dobu troch mesiacov po intervencii. Autori štúdie píšu: „závery tejto predbežnej kontrolovanej štúdie naznačujú, že meditácia a počúvanie hudby môžu výrazne zvýšiť funkcie pamäte a kognitívnu výkonnosť u dospelých s SCD a môžu ponúknuť zlepšenie výsledkov v tejto populácii.“

Výsledky štúdie ukazujú, že Kirtan Kriya meditácie a hudobné programy by mohli byť užitočnou intervenciou pre zlepšenie nálady, spánku a kvality života u dospelých s SCD, ako aj poskytnutie pomoci s pamäťou a kognitívnou výkonnosťou.

Možno príde deň, kedy za pomoci verejnej odbornosti zrealizujeme štúdiu aj v našich končinách, a pokúsime sa pomôcť ďalšej skupine ľudí prostredníctvom sluchovej stimulácie JIAS podľa dr. Kjelda Johansena.

Originál článku: http://www.medicalnewstoday.com/articles/315464.php
Preklad a korekcia: Gálová Hana, Mgr. Sipos Katarína
Preklad: © Centrum AVARE, s.r.o.

feb 16

Autizmus môže byť rozpoznateľný v mozgu podstatne skôr, než sa jeho symptómy začnú prejavovať

Sken mozgu vie odhaliť autizmus oveľa skôr, ako sa jeho symptómy začnú prejavovať, hovoria vedci. V súčasnosti vie byť deťom diagnostikovaný autizmus najskôr vo veku dvoch rokov. To je však skôr výnimkou, než pravidlom. V skutočnosti sa často stáva, že je to neskôr. Štúdia publikovaná v žurnále Nature ukázala, že počiatky autizmu sú oveľa skôr – už v prvom roku života. Zistenia môžu viesť ku skorým testom, ba dokonca terapiám, ktoré fungujú kým je mozog viac modelovateľný a plastický. Jeden zo sto ľudí má autizmus, čo ovplyvňuje správanie a čiastočne aj sociálnu interakciu.

NHS: Čo je autizmus?

Štúdia sledovala 148 detí zahŕňajúcich tie s vysokým rizikom autizmu, kvôli ich starším súrodencom postihnutých autizmom. Všetky podstúpili sken mozgu vo veku 6, 12 a 24 mesiacov.

„Veľmi skoro“

Štúdia odhalila skoré odlišnosti v časti mozgu zodpovednej za vysoký stupeň funkcií ako sú – reč – mozgová kôra – u detí, u ktorých bol následne diagnostikovaný autizmus. Dr. Heather Hazlett, jeden z výskumníkov na Univerzite v Severnej Karolíne prehlásil pre BBC: „Veľmi skoro, už v prvom roku života vidíme rozdiely na povrchu mozgovej oblasti, ktoré predchádzajú príznakom tradične spájaných s autizmom. Umožňuje nám to z časového hľadiska rozpoznať, kedy odlišnosti v mozgu u detí s vysokým rizikom autizmu nastávajú.“

Štúdia otvára možnosti veľkým zmenám pri diagnostike a liečbe autizmu. Pri skenovaní mozgu prevažne u detí v rizikových rodinách, by mohlo viesť ku skoršej diagnostike. Z dlhodobého hľadiska je tu možnosť niečoho podobného pre všetky malé deti, ak DNA testy pokročia natoľko, že sa môžu stať užitočným nástrojom pre identifikáciu detí s vysokým rizikom autizmu.

Ak autizmus vie byť diagnostikovaný skôr, potom terapie správania (napríklad tie, ktoré poskytujú rodičom nové možnosti interakcie s dieťaťom), môžu byť zaradené skôr, a teda môžu byť viac efektívne.

Skorá intervencia

Prof. Joseph Piven, ďalší výskumník projektu, sa vyjadril pre BBC: „Práve teraz máme možnosť identifikovať tých, ktorí pravdepodobne budú mať diagnózu autizmus. To nám umožňuje zvážiť intervenciu a prevenciu skôr, než sa autizmus prejaví. Myslím si, že panuje všeobecný súhlas s tým, že to pravdepodobne bude mať väčší účinok na mozog v čase, kedy je ešte viac tvarovateľný a skôr, než sa príznaky upevnia. Takže to považujeme za veľmi sľubné.“

Výskumníci vložili obrázky naskenovaného mozgu do umelej inteligencie. Tá bola schopná predvídať, u ktorého z detí sa vyvinie autizmus až s 80%-nou presnosťou.

Carol Povey, riaditeľka Národného Autistického Spoločenského Centra pre Autizmus, povedala: „Je možné, že MRI skenovanie tohto typu by mohlo byť vyvinuté za účelom pomoci rodinám, ktoré už autistické dieťa majú, na sprístupnenie skoršej diagnózy pre ich ďalšie deti. Toto by znamenalo, že tieto deti by dostali podporu tak skoro, ako je to len možné.“ Avšak tároveň varuje, že autizmus sa prejavuje rôznymi spôsobmi a „nie každý test je schopný identifikovať autizmus u všetkých detí“.

Autor článku: James Gallagher Health and science reporter, BBC News website
Preklad: Hana Gálová, Mgr. Katarína Sipos / Centrum AVARE, s.r.o.
Zdroj: http://www.bbc.com/news/health-38955872

nov 28

S radosťou vám oznamujeme, že prinášame na Slovensko ďalší kurz, prvý svojho druhu, týkajúci sa tzv. funkčnej, alebo behaviorálnej optometrie. Lektorkou bude popredná odborníčka na danú tému dr. Marianne Wiendl z Nemecka. Kurz bude simultánne tlmočený do slovenčiny. Rovnako aj študijný materiál dostanete v slovenskom jazyku.

behavioralana-optometria

Jedná sa o praktický, 3-dňový kurz, ktorý vás pripraví na prácu s vizuálnym tréningom, ktorý budete môcť hneď aplikovať v praxi.

Vizuálny tréning / funkcionálna / behaviorálna optometria sa zaoberá funkčnými vadami, ktoré sa objavujú u zdravých očí z dôvodu nesprávnych návykov pri pozeraní, alebo z dôvodu narušeného vývinu, a môžu viesť k problémom vo vizuálnom vnímaní. Vizuálne vnímanie sa vyvíja od narodenia až po starobu. Tento vývin nie je vekovo ohraničený, pretože vidieť, to nie je len fyzika, alebo fyziológia, ale vidieť je v prvom rade archív skúseností uložených v mozgu. Preto sa vizuálne problémy nedajú vždy riešiť zásahom len na jednom mieste (napr. dioptricky), ale je potrebné zmeniť návyky pri pozeraní celkovo.

Funkčná optometria sa zameriava práve na zladenie a spoluprácu očí v týchto štyroch oblastiach: motorika očí, vergencie, akomodácia a vizualizácia. Vizuálnou analýzou sa v rámci programu zisťuje výkonnosť očí v menovaných oblastiach, ich prípadné nedostatky a koordinácia. Funkčné poruchy a deficity v týchto čiastkových oblastiach môžu viesť k výraznému vizuálnemu stresu.

Často sa v praxi stretávame s deťmi, ktorých ťažkosti s čítaním, písaním, koncentráciou a.i. úzko súvisia s narušeným zrakovým vnímaním. Nemusí sa primárne jednať o problém s ostrosťou videnia. Jedná sa hlavne o to, že spolupráca obidvoch očí nefunguje optimálne, a tým pádom mozog nedostáva korektné informácie na spracovanie a vyhodnocovanie. Sú to väčšinou deti, ktoré majú narušenú zrakovú percepciu, vizuo-motorickú koordináciu, či zrakové vnímanie priestoru, figúru pozadia a pod.

Viac o behaviorálnej optometrii nájdete tu.

Počet osôb je limitovaný na 20.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 30.1.2017 je výška kurzovného 415€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku do 15.3.2017 je výška kurzovného 435€.
V prípade úhrady účastníckeho poplatku po 15.3.2017, je výška kurzovného 455€.

V prípade vášho záujmu vyplňte prosím prihlášku.

Ďakujeme a veľmi sa tešíme sa stretnutie s vami 🙂

mar 07
Pre každého rodiča je vývin jeho dieťaťa zrejme tou najdôležitejšou súčasťou a povinnosťou v živote. Snažíme sa urobiť to najlepšie ako vieme, snažíme sa robiť čo najmenej chýb. Vzdelávame sa, načúvame rozhovorom iných, porovnávame, kladieme si otázky a snažíme sa nachádzať odpovede. A až príliš často sme dnes zmätení pod vplyvom toho enormného množstva rozmanitých informácií.
 
Na niektoré otázky však jestvujú jednoznačné odpovede. Dáme vám tip na tri z nich:
 
1. Pomáhate dieťaťu v jeho rečovom vývine, keď v komunikácii s ním šušlete, používate príliš veľa zdrobnelín a používate príliš prehnanú mimiku?

Odpoveď je jasná. NIE. Šušlaním poskytujete dieťaťu veľmi nevhodný rečový vzor. Navyše na šušlanie nie je žiadny racionálny dôvod. Dieťa ho nepotrebuje. Učí sa poznávať slová, jazyk, učí sa porozumieť vám. Prečo chcete, aby sa učilo porozumieť slovám, ktoré sú nezrozumiteľné a v skutočnosti znejú celkom inak, než ako mu ich predkladáte? Tento zlozvyk je vhodné si uvedomiť čo najskôr a veľmi rýchlo zaradiť v jeho používaní spiatočku. V opačnom prípade si raz možno budete musieť spytovať svedomie, že ste dieťaťu dopomohli k nesprávnej výslovnosti, s ktorou budete neskôr nútení podstupovať logopedickú intervenciu.

 

hanna
 
2. Má používanie plurálu v komunikácii s inými, keď hovoríme o svojom dieťati nejaký nevypovedaný, skrytý význam?
Odpoveď je taktiež zrejmá. ÁNO, má. Pýtate sa aký? Skúste si položiť otázku prečo nehovoríte podobným štýlom o nikom inom vo vašom živote ako o dieťati. Keď použijete vyjadrenie typu „My sme dnes celú noc pekne spinkali a vôbec sme neplakali!“, čo to vypovedá o vás? Dovtípime sa, že hovoríte o tom, ako vaše dieťa prespalo celú noc bez toho, aby plakalo. Z toho sa môžeme s vami spoločne potešiť. Prebdené noci a prerušovaný spánok pozná snáď každý jeden rodič a opak vie preto patrične oceniť. Avšak to, čo sa dovtípiť nemusíme, ak si to neuvedomíme je, že nám tým vyjadrujete vaše vlastné pomyselné zväzovanie dieťaťa. Väčšinou tým nevedomky hovoríte aj to, že ste na svoje dieťa príliš naviazaný a máte problém sa od neho odpútať, brať ho skutočne a vážne ako plnohodnotnú samostatnú bytosť, ktorej ste vy len sprievodcom v jej živote. Pupočná šnúra bola prestrihnutá pri pôrode. No tá pomyselná týmto spôsobom komunikácie ostáva. Dôsledkom môže byť aj znížená sebadôvera dieťaťa v jeho vlastné schopnosti, problém odpútať sa od rodičov, mať vlastné názory, nebáť sa ich prezentovať a stáť si za nimi. Výsledkom môže byť zvýšená úzkosť dieťaťa pri požiadavke urobit vlastné rozhodnutie a dotiahnuť ho do konca.
Nie, nie sme tým vinní. Tak nás to učili a považujeme to za bežné. Avšak je veľmi múdre a užitočné sa nad tým zamyslieť, či nie je zrelšie a dospelejšie povedať jednoducho „Anička dnes prespala celú noc a ani nezaplakala. Obidve sme sa dobre vyspali a cítime sa oveľa lepšie!“. „Počujete“ ten rozdiel v tom, ako to znie?
 
3. Má privlastňovanie si rozhodnutí, výkonov či správania dieťaťa rodičom nejaký skrytý význam? Má výpovednú hodnotu, keď počujete rodiča povedať: „On mi domov nosí v poslednej dobe samé trojky!“?
Odpoveď je opäť jednoznačná. ÁNO, má.
Možno to nebude znieť nijako vábne, a možno to niektorých rodičov aj podráždi a nebudu súhlasiť. Avšak pravdou je, že takýto spôsob vyjadrovania je do istej miery vyjadrením mocenského postoja k dieťaťu. Nie zdravo mocenského v zmysle, že sme rodičia, ktorí určujú hranice a prirodzeným správaním, rozhodnutiami a konaním sa stávajú pre dieťa autoritou. Ale mocenským v zmysle, že my sme tí, ktorým dieťa nejakým spôsobom „slúži“, napĺňa naše očakávania. Ako inak by tomu mohlo dieťa aj rozumieť, keď nás počuje o ňom takto hovoriť? Nadobúda dojem, že to, čo robí, robí preto, aby uspokojil rodiča, aby vyhovel predovšetkým jemu a jeho predstavám. Jednoducho povedané, aj takto sa dá pomaly a postupne zasievať semienko nesamostatnosti, zníženej sebaúcty a nedostatočnej motivácie.
Obvykle je to však ešte zamotanejšie, pretože v pozadí takého vyjadrenia môže pokojne stáť aj vyjadrenie obavy o to, ako sa budú študijné výsledky dieťaťa vyvíjať, koľko námahy a energie nás ešte bude stáť, aby sme mu v celom procese obstojne prechádzať školskými povinnosťami pomohli.
Pravdou však je, že deti neslúžia nám. Ani nám nenosia domov známky. Nosia ich v prvom rade sebe. A v momente, ako sa nám podarí uchopiť a pochopiť formu moci, ktorú nad dieťaťom máme (pretože my ju reálne do istej miery máme), môžeme byť dieťaťu od toho momentu nápomocní oveľa viac, pretože mu umožníme porozumieť tomu, že to, čo robí, ovplyvňuje primárne jeho vlastný život, v ktorom ho my len dočasne sprevádzame. Život, v ktorom sa nám prestane zodpovedať za relatívne krátky čas. Život, v ktorom chceme, aby bolo samostatné, kreatívne, aby robilo správne rozhodnutia, bolo úctivé, a tak akosi správne a zrelo nezávisle od kohokoľvek a čohokoľvek.
Čo nám však bráni zhodnotiť situáciu nasledovne?: „Janko dostáva v poslednej dobe horšie známky. Vidím, že sa mu nedarí napriek námahe, ktorú do prípravy spoločne vkladáme. Mám obavu, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Niekedy som už unavená a chcela by som, aby to bolo všetko aspoň o niečo jednoduchšie.“
Aj v tomto prípade „počujete“ ten rozdiel?
 

Uvedomením si týchto zažitých, vžitých a relatívne jednoduchých komunikačných vzorcov, môžeme pomôcť nielen správnemu rečovému vývinu dieťaťu, ale môžeme pomôcť aj zdravému vývinu jeho osobnosti a v nemalej miere rozvoju aj nás samých. Lebo deti sú jednoznačne tými najlepšími učiteľmi, ak sa nebojíme dostatočne si otvoriť oči, srdce a prehodnocovať svoje názory, správanie a postoje.

Autorka článku: Mgr. Katarína Sipos, Centrum AVARE, s.r.o.

nov 24

Praktický kurz „Školského programu INPP“  a „Infoseminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“.

PONÚKANÉ VZDELÁVANIA EŠTE NEMAJÚ NAPLNENÝ MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV POTREBNÝCH NA ICH REALIZÁCIU. PREPOŠLITE POZVÁNKU ĎALEJ (NIEKOMU, KOHO BY MOHLA ZAUJAŤ) A POMÔŽTE NÁM NAPLNIŤ MINIMÁLNU KURZOVÚ KAPACITU A UMOŽNIŤ TAK REALIZCIU KURZU. VOPRED ĎAKUJEME!

V termíne 3.-4. februára 2016 sme pre vás pripravili kombinované vzdelávacie podujatie, v rámci ktorého bude v  realizovaný praktický kurz „Školský program INPP“ a následne počas popoludnia druhého dňa bude realizovaný „Informačný seminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“. (Touto kombináciou chceme výjsť v ústrety účastníkom, ktorí za našou vzdelávacou ponukou prichádzajú z ďaleka a nadväznosť kurzu a semináru im ušetrí ďalšie cestovanie.)

3.-4.2.2016 Kurz „Školský program INPP“ je venovaný najmä učiteľom ZŠ, či MŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom, psychológom, detským lekárom a iným. Poskytuje jedinečný nový pohľad na problematiku porúch učenia, správania, koncentrácie, na ťažšie zvládnuteľné deti, deti s oslabenou motorikou, či koordináciou a zároveň poskytuje nástroj, ktorým je možné týmto deťom pomôcť.
Kurz sa realizuje v trvaní 1,5 dňa prvý deň v čase od 9:00 do 16:30 hod.., druhý deň v čase od 8:30 do 14:00 hod.
Prvý deň
kurzu je zameraný na teóriu a je sprístupnený odbornej i laickej verejnosti.
Druhý deň
kurzu je zameraný na praktickú časť a nácvik samotného cvičebného programu (účasť umožnená účastníkom, ktorí budú program realizovať v praxi).
Absolvovanie kurzu vás oprávňuje vykonávať špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program priamo vo vašej praxi hneď na druhý deň po skončení kurzu!
Viac informácií o praktickom kurze „Školský program INPP“ nájdete tu>>
Program kurzu>>

 

4.2.2016 popoludní nadviažeme „Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“, ktorý predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa ?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví tiež možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov.
Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konaťv marci 2016.
Viac informácií o „Infoseminári o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“ nájdete tu>>
Program Infoseminára>>

Môžete sa prihlásiť na vzdelávanie ako celok za zvýhodnenú cenu, alebo na jeho jednotlivé časti. Účastníci, ktorí svoju prihlášku zrealizujú v dostatočnom predstihu, teda do 31.12.2015 budú mať uplatnené ďalšie zvýhodnenie ceny kurzovného.

KEDY?

„Školský program INPP“
3.2.2016
(streda)- 9:00- 16:30 hod.  – Teória a diagnostika
4.2.2016 (štvrtok)- 08:30- 14:00 hod. – Praktická časť

„Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“
4.2.2016
(piatok)- 14:30-18.00 hod.

 

KDE?

Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

 

CENY?

155,- EURkombinované vzdelávanie – kurz aj seminár s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena za kombinované vzdelávanie 145,- EUR

140,- EUR – Praktický kurz „Školský program INPP“ s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 130,- EUR
Za určitých podmienok je možné absolvovať aj jenotlivé dni kurzu samostatne
1. deň kurzu – teória a diagnostika – 80,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 75,- EUR
2. deň kurzu – praktická časť – 60,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 55,- EUR

25,- EURInfoseminárom o metóde JIAS s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 20,- EUR

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je v oboch metódach prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

nov 24

JIAS zátišiePozývame vás na praktický kurz „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkami „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“. Predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovávania sluchových podnetov. Zároveň Vám umožní po absolvovaní kurzu a nadobudnutí technického vybavenia – audiometra, plnohodnotne aplikovať túto metódu na Vašich klientov. Je to prvý praktický kurz k metóde JIAS na Slovensku.

KEDY?

 11.- 13.marca.2016

KDE?
Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava

KTO?
Katrin Sanne, Nemecko
Katerzyna Rychetsky, Poľsko
Centrum AVARE, Slovensko

PREČO?
Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:
– ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
– ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvumi okolia
– ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
– oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
– vývinová dysfázia
– ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
– ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
– vnútroný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia (JIAS) je individualizovaný sluchový tréning prispôsobený presne frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania u konkrétneho klienta. Program bol zostavený na základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Úspešne sa využíva už vyše 30 rokov a medzičasom v 22. krajinách sveta.

Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10- 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupný CD prehrávač a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Termín kurzu
11. marec (piatok) 2015 9:00 – 17:00 hod.
12. marec (sobota) 2015 9:00 – 17:00 hod.
13. marec (nedeľa) 2015 9:00 – 16:00 hod.

Obsah kurzu
– Sluchový tréning – teoretické pozadie
– Tréningové CD nosiče podľa Johansena
– Súvislosti medzi ťažkosťami v škole/ ťažkosťami v reči a problémami s počutím
– Lateralita a auditívna lateralita
– Neuronálne spracovávanie a súvislosti s hudbou a rečou
– Testy počúvania – dôkladné sprostredkovanie teórie a praxe v malých pracovných skupinách
– Plánovanie a prevedenie individuálneho tréningového programu
– Využitie programu pri nedoslýchavosti, tinnite a hyperacusis

Benefity JIAS komunity
– úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať  z jej aktivít
– budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri indikácií CD a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
– budú dostávať pravidelné newslettre o novinkách, výskumoch a praktických skúsenostiach iných poskytovateľov
– budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS Update kurz, JIAS Supervízne stretnutie)

Predpoklady účasti a prihláška
Predpokladom účasti je ukončené vzdelanie, ktoré súvisí s obsahom kurzu. Po absolvovaní kurzu sú účastníci oprávnení poskytovať samostatne JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať JIAS stimulačné CD nosiče. Pre posúdenie sluchového spracovávania je potrebné disponovať bežne dostupným audiometrom, pričom Vám v rámci kurzu ponúkneme zvýhodnené možnosti pre jeho kúpu.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 30 osôb, minimálny počet účastníkov je 20 osôb. Pri prihlasovaní rozhoduje o zabezpečení kurzového miesta poradie, v ktorom obdržíme prihlášky na kurz. Prihláška ja platná po pripísaní prihlasovacieho poplatku v sume 25,-€ na bankový účet Centra AVARE. Zostatkovú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.2.2016.

Upozorňujeme,  že kurz sa bude realizovať len v prípade,  že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov,  bude kurzovné vrátené v plnej výške. Účastníkom, ktorí plánujú účasť na kurze a musia si zabezpečiť dopravu a ubytovanie preto odporúčame, aby sa pri plánovaní informovali na prípadnú možnosť storna, resp. objednávali si dopravu a ubytovanie až po potvrdení dosiahnutia min. počtu účastníkov na kurze.

Poplatky a služby
Kurz je spoplatňovaný sumou  465,-€, pričom tento poplatok pokrýva nasledovné služby a materiály:
JIAS praktický kurz s rozsiahlymi kurzovými materiálmi a CD nosičom s podkladmi
– dichotický sluchový test podľa JIAS na CD a demo CD s JIAS hudbou
– občerstvenie počas kurzu (minerálka, káva, čaj cez prestávky)
– certifikát o absolvovaní kurzu „JIAS Poskytovateľ“
– registrácia „JIAS Posyktovateľa“ na www.jias.sk
– informačný materiál v slovenskom jazyku prostrednictvom Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku
V pripade úhrady celej sumy do 10.12.2015, je výška účastníckeho poplatku 425,-€
V pripade úhrady celej sumy do   10.1.2016, je výška účastníckeho poplatku 440,-€
V pripade úhrady celej sumy do 10.2.2016, je výška účastníckeho poplatku 465,-€

Podmienky zrušenia účasti
Vašu účasť na kurze môžete zrušiť v termíne 2 mesiace pred začatím kurzu, teda do 10.1.2016 bez poplatkov. Ak by ste svoju účasť zrušili po tomto termíne do 10.2.2016, bude Váš prihlasovací poplatok vo výške 25,- eur považovaný za stornopoplatok. Ak by ste svoju účasť zrušili po termíne 10.2.2016, bude celá suma kurzovného považovaná za stornopoplatok, ak sa za Vás nenájde náhradník. Stornopoplatky môžu byť v plnej výške uplatnené ako kurzovné poplatky pri nasledujúcich ponukách tohto kurzu v budúcnosti.
Vzhľadom na to, že príprava kurzu zahŕňa vysoké poplatky zahraničným lektorom, úhradu ich cestovných nákladov a ubytovania (ktoré je potrebné zabezpečiť dostatočne vopred), organizačné a materiálne zabezpečenie (predovšetkým audiometre), sú vyššie uvedené storno podmienky žiaľ nevyhnutné.

Prajeme Vám dovtedy príjemne prežité dni a tešíme sa na stretnutie s Vami.

máj 21

Informačný seminár: “Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”

Seminár bol z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov zrušený.

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Screenshot 2015-05-25 15.26.11Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu v Českej republike, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 12.6.2015 (piatok)
V čase: od 15:00 do 18:00 hod.
Cena: 550,- CZK
Kde:  Základní škola, Jasanová 2,  63700,  Brno, Česká republika

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

máj 05

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE


Všeobecné informácie:

V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohladnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky a neriešime teda cielene len konkrétny nežiadúci prejav, ale vraciame sa späť k príčinam, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo na prax s klientom. Sme v plnej miere schopní pracovať s touto metódou a pomáhať tak deťom i dospelým s ich ťažkosťami. Centrum AVARE ma zatiaľ v tomto odbore najväčšiu prax na Slovensku.

Druh pracovného pomeru: preferovane plný úväzok, živnosť
Termín uzávierky výberu: 1.6.2015
Termín začiatku spolupráce: apríl 2016

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia „Ročného kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v zahraničí so začiatkom na jeseň 2015, skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na 3. štvrťrok 2016. Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE


Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký / maďarský – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • absolvovanie kurzu „Školský program INPP“
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizační schopnosti sú výhodou.
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní hostisticky nastaveného Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 1.6.2015, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut 2015“


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE
apr 07

Rovnováha poskytuje oporu všetkému, čo robíme vo svete, v ktorom gravitáciu pociťujeme a zažívame všade a vo všetkom. Rovnováha a propriocepcia pôsobia ako naše „interné zmysly“. Dávajú nám možnosť vedieť kde sa nachádzame bez zapojenia vonkajších podnetov, a napomáhajú našim dvom externým zmyslom (zraku a sluchu) spracovať informácie z nášho okolia, ktoré sú potrebné pre orientáciu a adaptáciu na svet okolo nás. Hmat funguje ako bariéra a facilitátor medzi vnútornými a vonkajšími vnemami, kým čuch nám umožňuje rozpoznať to, čo nedokážeme vidieť ani počuť. Mnohými významnými vedcami bolo potvrdené, že kognitívne, behaviorálne a emočné problémy v neskoršom veku majú priamy súvis s vestibulárnou dysfunkciou (obvykle rozvinutou už v ranom veku). Tieto ťažkosti zahŕňajú napríklad:

 • Neustále očakávanie ohrozenia (človek je v stálom napätí)
 • Zvýšený svalový tonus
 • Nedostatok dôvery
 • Negatívny self-koncept, nízka sebadôvera
 • Strach z výšky
 • Vnútorný nepokoj (neschopnosť zotrvať v kľude)
 • Problémy s držaním tela a koordináciou
 • Selektívna pozornosť – problémy s koncentráciou
 • Oslabené priestorové vnímanie
 • Oneskorený vývin
 • Ťažkosti s čítaním a písaním
 • Problémy s jemnou motorikou
 • Oslabené vnímanie vlastného tela
 • Búchanie hlavy (časté u detí raného veku)
 • Nezrelé, nerozvinuté posturálne reflexy
 • Oslabená kontrola očných pohybov
 • Problémy so sluchovým spracovávaním
 • Ľahká vyrušiteľnosť
 • Narušený vývin reči, problémy v jazykovom spracovávaní

Levinson uvádza, že nezrelý rovnovážny systém a reflexné dráhy majú dopad na kogníciu a emócie preto, lebo reflexy, vestibulárny systém a mozočkové systémy by mali fungovať ako podpora pre vyššie mozgové funkcie (mozgovú kôru). Ak tieto nižšie centrá nedokážu naplniť svoju funkciu na podvedomej úrovni, vyššie funkcie musia vykonávať prácu za nich, čo ich stojí viac námahy a času. Tým pádom ostáva menej kapacity a energie venovať sa tomu, čo by sme očakávali (napr. výkladu učiteľa na hodine).

Takým spôsobom kompenzuje a funguje aj mnoho detí v našich bežných školách. Očakávame od nich rovnaký výsledok, kladieme na ne rovnaké nároky. Bez vedomia toho, že ich fyzické základy zďaleka nie sú rovnaké, a rovnako pripravené na zvládanie školských zručností ako v prípade detí s dostatočne zrelou nervovou sústavou. Aj preto je dôležité mať povedomie o tom, ako vlastne naše telo funguje, ako sa vyvíja. Deti potrebujú naše porozumenie, aby mohli kráčať smelo vpred. Ak kráčajú vzad, alebo robia okľuky, je na mieste pýtať sa otázku „Prečo?“ a pokúšať sa nájsť odpoveď aj na fyzickej úrovni. Vestibulárny systém nám poskytuje mnoho odpovedí na mnoho otázok. Je akýmsi jadrom nás samých, našim vnútorným kompasom. Ak zlyháva, strácame sa, sme nútení kompenzovať, a to všetko nás stojí podstatne viac námahy, ktorú by sme mohli venovať niečomu oveľa užitočnejšiemu.

mar 25

Informačný seminár: „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu na Slovensku, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 13.4.2015 (pondelok)
V čase: od 13:00 do 17:00 hod.
Cena: 15
Kde: Student- House Bratislava (bývalý Hotel Medium), Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!