Aktuality

nov 08

V septembri 2012 sme organizovali spoločne s The Institute of Neuro-Physiological Psychology v Chesteri kurz s názvom „Školský program INPP„. Školský program INPP je vývinový pohybový program zameraný na rozvoj motoriky, koordinácie a rovnováhy detí, v dôsledku čoho sa výrazne zlepšujú školské zručnosti ako čítanie, písanie a koncentrácia. Tento kurz bol určený predovšetkým pedagógom základných škôl, špeciálnym pedagógom, psychológom, sociálnym pedagógom a pediatrom. Účastníkov bolo takmer 100 a program bol skutočne bohatý.

Prvý deň bol venovaný teórii, ktorú odprednášala Sally Goddard Blythe. Účastníci sa dozvedeli zaujímavé informácie o vestibulárnom systéme a jeho vplyve na školské zručnosti ako čítanie, písanie atď. Povedali sme si veľa o motorickom vývine, o vplyve normálnych reflexov na celkový vývin dieťaťa. Taktiež sme sa venovali dôsledkom ich aberantného pretrvávania. Druhý deň bol určený výhradne praktickému nácviku diagnostických testov a cvičeniam, na ktorých samotný program v podstate stojí.

Po skončení kurzu boli účastníci dostatočne pripravení do praxe. Už sa k nám dostávajú aj spätné väzby z mnohých škôl, kde program začali realizovať. Rovnako ako aj vy, aj my sa tešíme z vašich úspechov, ktoré pri aplikácii tohto programu zažívate!

Pre tých z vás, ktorí ste sa kurzu nezúčastnili, ponúkame možnosť pozrieť si krátky video zostrih. Budete si tak môcť urobiť reálnu predstavu o tom, akým spôsobom kurzy vedie a organizuje naše centrum, ktoré má ako jediné na Slovensku plnohodnotnú prax v rámci INPP metódy. Je to metóda, ktorou sa dá veľmi účinne pomôcť, ale môže sa stav dieťaťa aj zhoršiť, pokiaľ s ňou narábame neodborne a neprofesionálne.  Preto dbáme na vysokú úroveň prípravy našich účastníkov.  Na konci celého procesu sú deti. Naše centrum si túto skutočnosť výrazne uvedomuje. Preto ako jediné na Slovensku robí kurz dlhší ako jeden deň. Sme presvedčení, že kvalitné vzdelanie v tak vysoko odbornej metóde, sa za jeden deň získať jednoducho nedá.

Kurz školského programu budeme v budúcnosti pravidelne opakovať. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa ktoréhokoľvek z našich kurzov či prednášok, napíšte nám na avare@avare.sk, alebo nás telefonicky kontaktujte.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

nov 07

FAS konferencia Dnes bol významný deň. A to hneď z viacerých
dôvodov. Vďaka úžasným ľuďom z organizácie Návrat, sa konala prvá medzinárodná konferencia na tému Fetálneho alkoholového syndrómu (FAS). Rozprávalo sa o jeho príznakoch, dôsledkoch, možnostiach prevencie a intervencie. Konferencie sa zúčastnilo takmer 120 ľudí, vrátane priekopníčky tejto problematiky v Poľsku dr. Malgorzaty Kleckej (Nadácia FAStryga) a iných odborníkov i zo Slovenska. Dôsledky FAS alebo FASD (spektrum vývinových porúch vyplývajúcich z požívania alkoholu počas tehotenstva) sú naozaj rôznorodé. Najčastejšie sa prejavujú v podobe porúch učenia, správania, hyperaktivity, pamäte a pod.
S týmito deťmi sa stretávame aj v našej praxi. Preto vieme, aké dôležité je o tejto téme hovoriť, aké dôležité je týmto deťom pomáhať.

Za ďalší – a predsa nie posledný úspech považujeme, že už aj na Slovensku, v rámci danej konferencie, boli INPP metóda a Johansenova metóda sluchovej stimulácie verejne deklarované ako veľmi efektívna a účinná pomoc pre deti s rôznymi druhmi ťažkostí. Vzhľadom na to, že na Slovensku zatiaľ nie sú ešte také rozšírené, je to zo strany zahraničných kolegov a ich dlhoročných skúseností veľmi významný krok vpred pre našu malú krajinu.

Jedným z pozitív tohto podujatia bolo aj príjemné stretnutie s prednostom detskej psychiatrie, s ktorým sme sa dohodli na potenciálnej spolupráci a predstavení metódy INPP na ich oddelení. Budeme spoločne hľadať prieniky spolupráce, čo považujeme za dôležitý medzník v budovaní komplexnej pomoci deťom.

Tešíme sa a ďakujeme za možnosť zúčastniť sa, byť pri tom, ako sa rodí zmysluplná spolupráca ľudí, ktorým ide skutočne o pomoc deťom a ich rodinám.

máj 16

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Nech je vašou náplňou práce akákoľvek pomáhajúca profesia, a pri svojej práci sa stretávate s deťmi s poruchami učenia, správania a koncentrácie, s deťmi ťažšie zvládnuteľnými, s deťmi s oslabenou motorikou či koordináciou a hľadáte nový účinný spôsob, ako týmto deťom pomôcť, ste na správnom mieste!

Už dávno je známy fakt, že deti s poruchami učenia, koncentrácie (ADHD, ADD) a správania vykazujú určité ľahké príznaky neurologickej dysfunkcie, ktorá sa objavuje v dôsledku nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou sa jedná o zdravé deti, šikovné a bystré, ktoré však napriek svojmu potenciálu v škole zlyhávajú. U rôznych odborníkov (neurológ, očný, ušný lekár) obvykle nie je zistená a preukázaná žiadna patológia, no rodičia aj učitelia mnohokrát vedia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

Kurz - školský program INPPV zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový, tzv. „Školský program INPP“ ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.

Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni. Školský program INPP napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi, alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexami, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí. Je ideálnou pomôckou pre základné, materské školy (v prípade MŠ hlavne pre deti s odkladom nástupu do ZŠ), špeciálne školy, detské domovy a pod. Svoje významné uplatnenie si však nájde aj v stredných školách, resp. kdekoľvek, kde majú pracovníci možnosť cvičiť s deťmi skupinovou formou. Pre detských lekárov by mohol byť ideálnym doplňujúcim skríningovým diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého by vedeli účinne a efektívne zachytávať potenciálne ohrozené deti pred nástupom do školy.

Ponúkame vám teda možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude samotná riaditeľka INPP Chester, UK – Sally Goddard Blythe. Po skončení kurzu budete plnohodnotne pripravení používať túto metódu vo svojej praxi hneď od druhého dňa po jeho skončení.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

máj 16

Včera – 15. mája, sa konal ďalší z odborných informačných seminárov o metóde INPP. Spoločne s mnohými špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, pracovníkmi detských domovov, ale i detskými lekármi alebo sociálnymi pedagógmi, sme diskutovali o jednej z mnohých potenciálnych príčin porúch učenia, koncentrácie a správania, ktorou sú neuro-fyziologické odchýlky, teda oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy.

Účastníkov sme oboznámili s tým, čo metóda INPP vlastne je, na akých princípoch je postavená, akým spôsobom sa s ňou dá pracovať. Ďalej sme si prešli jednotlivé primitívne a posturálne reflexy, ktoré svojou pretrvávajúcou prítomnosťou, alebo naopak nezrelosťou v školskom veku dieťaťa, môžu negatívne ovplyvňovať jeho výkon a dosahovanie akademických úspechov.

Seminár o metóde INPP, 15.5.2012

Seminár sme rozšírili aj o niekoľko nových poznatkov v súvislosti s metódou JIAS – tzv. Johansenovej individuálnej sluchovej stimulácie, ktorú naše centrum taktiež ponúka vo svojich službách. Pozreli sme sa podrobnejšie na to, akým spôsobom sa vykonáva špeciálne audiometrické vyšetrenie, a v čom spočíva jeho odlišnosť od klasickej audiometrie. Prešli sme si príklady audiogramov, ktoré sú typické pre jednotlivé diagnózy ako dyslexia, ADHD, Aspergerov syndróm, autizmus, depresia a pod. Porozprávali sme sa o tom v čom všetkom môžu nastávať ťažkosti u takýchto detí a spoločne sme sa zhodli na tom, že skutočných príčin, ktorým by bolo potrebné sa venovať, je viac. Je preto veľmi potrebná spolupráca viacerých odborníkov a naše vzájomné prepojenie v záujme poskytovať čo najlepšiu včasnú intervenciu tým, ktorí to potrebujú.

Seminár bol obohatený množstvom video-ukážok a fotografií z klinickej praxe centra AVARE, ktoré napomohli účastníkom lepšie si predstaviť to, o čom sme hovorili. Ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť. Pri mnohých odborných názvoch to platí o to viac.

Atmosféra bola z nášho pohľadu veľmi príjemná. Prebiehala vcelku živá diskusia, čomu sme sa tešili. Keďže sme nechceli, aby naši poslucháči trávili väčšinu času písaním poznámok, pripravili sme pre nich kvalitný handout, ktorý obsahoval podstatný obsah prezentácie. Môžu sa tak k nemu kedykoľvek vrátiť v prípade záujmu, a počas semináru sme sa mohli radšej venovať diskusii a otázkam z publika.

Prestávky sme si spríjemnili bohatým občerstvením a využili čas na bližšie zoznámenie sa. V závere semináru sme sa zhodli na potrebe aplikácie školského programu INPP do škôl a školských zariadení, a dohodli sme sa na konkrétnom postupe, ktorý v blízkej budúcnosti zahájime.

Nuž, ostáva nám len dodať, že včerajší seminár bol veľmi príjemne a zmysluplne stráveným časom, ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a pozornosť a veľmi sa tešíme na vzájomnú spoluprácu v budúcnosti.

máj 03

Dňa 25.4.2012 sme dostali pozvanie prezentovať metódu INPP v relácii Doma je doma televízie Lux.

Spolu s nami prijali pozvanie aj pšciálna pedagogička Janka Zajacová a mamina, ktorej deti sú v našej starostlivosti a podstupujú individuálny terapeutický program INPP.

Relácia bola prispôsobená pre širokú verejnosť . Môže si z nej tak užitočné informácie vziať tak rodič, ako i odborník. Porozprávali sme o motorickom vývine zdravého dieťatka – ako by mal vyzerať a čo sa udeje v prípade, že tomu tak nie je. Čo sa napríklad môže stať ak preskočí niektoré z motorických vývinových štádií (napr. plazenie na brušku, lozenie a pod.), ak začne príliš skoro alebo naopak príliš neskoro chodiť. Povedali sme si, aký má motorika a jej vývin súvis s akademickým úspechom dieťaťa v neskoršom veku, a taktiež prečo sú primitívne a posturálne reflexy prepojené s poruchami učenia, správania a koncentrácie. Následne sme sa porozprávali o možnostiach diagnostiky detí s takýmito ťažkosťami, porovnali sme metódu INPP s bežnými špeciálno-pedagogickými diagnostickými ale i nápravnými metódami. Záver relácie patril rozhovoru s p. Endrychovou – maminou viacerých detí, ktoré program INPP v súčasnosti podstupujú – ako ona vníma napredovanie svojich detí, či vníma zmeny, či sa deťom cvičí ťažko, či ich to baví, aké zmeny sa dejú a pod.

Verím, že rovnako dobre, ako sme sa my cítili pri vysielaní tejto relácie, sa budete aj vy príjemne cítiť pri jej pozeraní. A v čo dúfame najviac je, že vám prinesie nové a užitočné informácie!
Po kliknutí na link uvedený nižšie sa vám spustí prehrávanie relácie.

Prajeme príjemné sledovanie!

TV LUX

apr 19

Centrum AVARE vás srdečne pozýva na odborný informačný seminár pod názvom „Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny”.

Odborný seminár je určený pre pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov a pomáhajúce profesie. Jeho cieľom je oboznámenie sa s neurofyziologickými príčinami porúch učenia, správania a koncentrácie – čo je potrebné si všímať v predškolskom a školskom veku. Seminár vás taktiež oboznámi s celkom novým pohľadom na možnosť prevencie týchto porúch, ale aj na ich diagnostiku a odstraňovanie prostredníctvom metódy INPP, vytvorenej Inštitútom neuro-fyziologickej psychológie v Chestri vo Veľkej Británii.

[…]

apr 19

Budúci týždeň v stredu 25.4., sme pozvaní do živého vysielania Tv Lux – konkrétne do relácie s názvom „Doma je doma“, aby sme porozprávali o metóde INPP. Spolu so mnou bude hosťom aj špeciálna pedagogička pani Janka Zajacová (vynikajúci odborník vo svojom odbore) a mamina štyroch detí v náhradnej starostlivosti, ktorá s nimi podstupuje individuálny program INPP v našej starostlivosti. […]

apr 19

Dňa 17.4.2012 sa konal úvodný seminár o motorickom vývine dieťaťa a jeho dôsledkoch na jeho ďalší život. Seminár bol určený predovšetkým pre rodičov malých detí. Organizátorom bolo ALMA Centrum v bratislavskej Dúbravke. Atmosféra na seminári bola výborná, spestril a priamymi ukážkami nám ju doplnil 7-mesačný Samko :-). Ten nás okrem iného obdarúval aj neustálym úsmevom a prenádherným Landau reflexom, ktorý bol jeho veľmi obľúbený 🙂

Ďakujeme organizátorovi i všetkým účastníkom za účasť a tešíme sa na najbližšie stretnutie!

mar 01

Sme veľmi radi, že vám môžeme sprostredkovať toto krátke video, na ktorom Peter Blythe – človek, ktorý INPP metódu vytvoril a dlhé roky budoval, preveroval hovorí o jej zrode, o princípe, na ktorom je postavená.

Veríme, že tak ako sme ho my vždy s nadšením a obdivom na prednáškach počúvali (boli by sme vydržali aj hodiny či dni), aj vás jeho pútavé rozprávanie zaujme a pomôže vám urobiť si základný obraz o tom, o čom vlastne tá metóda INPP, s ktorou pracujeme je. […]

feb 23

Blíži sa čas daňových priznaní a spolu s tým aj možnosť venovať 2% niektorému z registrovaných občianskych združení. My sa na vás obraciame jednak s prosbou o venovanie vašich 2% daní práve nám, no taktiež s výhodnou ponukou pre vás ako recipročnou službou za vašu ochotu.

Založili sme občianske združenie s názvom AVARE, ktoré úzko spolupracuje s Centrom AVARE, s.r.o., prostredníctvom ktorého sa snažíme pomáhať deťom s oneskoreným vývinom centrálnej nervovej sústavy, oslabenou motorikou, s poruchami učenia, správania a koncentrácie. Takých detí je veľa, vieme, no my sme si v súvislosti s použitím 2% vybrali cieľovú skupinu detí z detských domovov, alebo detí v náhradnej starostlivosti.

Touto cestou by sme vás radi oboznámili so zámerom, na ktorý by sme následne získané peniaze použili. Taktiež by sme však radi do vašej pozornosti uviedli nasledovnú výhodnú ponuku pre vás, aby neboli o možnosť zvýhodneného využitia našich služieb ukrátené ani deti, ktoré do vyššie uvedených kategórií nespadajú.

V prípade, že venujete svoje 2% práve nám, poskytneme vám zľavu vo výške 20% z darovanej sumy, ktorá vám bude následne odpočítaná v prípade záujmu o využitie našich služieb (odborná konzultácia, diagnostika, alebo terapeutický program, prípadne aplikácia školského programu v pre vás blízkej či spriaznenej škole). Túto zvýhodnenú ponuku bude možné využiť v priebehu celého roka 2012 na vami vybranú službu.
(V prípade, že budete mať záujem uplatniť si zvýhodnenú ponuku, vás za účelom preukázania pripísanej čiastky prosíme o prinesenie kópie príslušnej strany daňového priznania, na ktorom je uvedené OZ, ktorému ste svoje 2% pripísali, ktorá vám bude následne vrátená).

Občianske združenie AVARE je riadne registrované pre rok 2012 (po kliknutí na Zoznam prijímateľov pre rok 2012, riadok 2398).

To, čo by sme radi s 2% daní, o ktoré by sme vás touto cestou chceli požiadať urobili je nasledovné:

  • Ak sa vyzbiera dostatok peňazí, budeme schopní z nich zabezpečiť aplikáciu špecializovaného INPP programu do detského domova bez toho, aby mali v domove nejaké výdavky.
    (Mnohí z vás už vedia čo je INPP program – tí z vás, ktorí neviete, dočítate sa v prípade záujmu viac tu. Na jedno zariadenie by bolo potrebných približne 2500 – 2700 €. Tieto financie im štát neposkytne, a teda im chýbajú na to, aby program mohli realizovať, pričom by bol pre dané deti naozaj veľmi nápomocný a užitočný.
  • Z financií, ktoré sa vyzbierajú, by sme poskytli prostriedky na diagnostiku a terapiu deťom v náhradnej starostlivosti. V súčasnosti už ich máme takých viac, stále pribúdajú ďalšie a ďalšie a povieme vám, tie deti to potrebujú ako soľ. Bohužiaľ …

Domovy, ale mnohokrát i rodičia, ktorí majú adoptovaných viac detí, majú čo robiť, aby finančne vyšli. A práve drvivá väčšina týchto detí trpí rôznymi ťažkosťami vyplývajúcimi z deprivácie v ranom veku, alebo z vystavenia toxickým látkam ešte počas tehotenstva dôsledkom čoho je vývin nervovej sústavy oslabený a oneskorený. Deti zlyhávajú v motorike, neskôr aj v učení, majú problémy so správaním, s koncentráciou atď.

Peniaze hodláme využiť zmysluplne a užitočne.
O ich použití môžete byť následne informovaní na našej web stránke.

Tu nájdete všetky potrebné informácie v prípade, že ste ochotní a máte záujem venovať svoje 2% práve tomuto OZ.

Vopred vám všetkým ďakujeme za ochotu a za váš čas.