FAQ (často kladené otázky)

Podľa čoho spoznám, či môže metóda INPP pomôcť mne, alebo môjmu dieťaťu?
Pokiaľ odpoviete na niekoľko z nižšie uvedených otázok kladne, potom existuje väčšia pravdepodobnosť, že ťažkosti vášho dieťaťa alebo vás (v prípade, že trpíte určitými ťažkosťami ako dospelá osoba), majú neurofyziologické príčiny a bolo by vhodné absolvovať komplexnú diagnostiku.

 1. Bol pôrod nejakým spôsosbom nezvyčajný, alebo náročný po akejkoľvek stránke (vyvolávaný, trval veľmi dlho, bol veľmi rýchly, kliešťový pôrod, vákuový pôrod, alebo cisársky rez)?
 2. Začalo dieťa samostatne chodiť skôr ako v 10. mesiaci alebo neskôr ako v 15. mesiaci?
 3. Vynechalo dieťa v motorickom vývine štádium plazenia na bruchu a/alebo lozenia „na štyroch“?
 4. Bol rečový vývin dieťaťa oneskorený alebo inak špecifický?
 5. Trpelo dieťa v prvých 18-tich mesiacoch akýmkoľvek ochorením sprevádzaným vysokými horúčkami a/alebo kŕčmi?
 6. Malo dieťa ťažkosti naučiť sa obliekať (zapínať gombíky, zaväzovať šnúrky a/alebo uvedomovať si poradie jednotlivých častí oblečenia?
 7. Býva vám alebo vášmu dieťaťu nevoľno pri cestovaní?
 8. Malo dieťa problém počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky naučiť sa čítať?
 9. Malo dieťa problém počas prvých dvoch rokov školskej dochádzky naučiť sa písať?
 10. Malo dieťa ťažkosti naučiť sa poznať čas z ručičkových hodín?
 11. Bolo pre dieťa ťažké naučiť sa bicyklovať bez pomocných koliesok? Vie sa bicyklovať?
 12. Trpelo dieťa častými ochoreniami typu ORL (uši, nos, hrdlo)?
 13. Má dieťa problém obsedieť v kľude a má neustálu potrebu sa „mrviť“?
 14. Zamieňa si pri písaní niektoré písmená, alebo určité písmená alebo slová vynecháva?
 15. Ak sa vyskytne náhly, neočakávaný hluk, alebo pohyb, reaguje dieťa prehnane – tak, že vám príde jeho reakcia ako neadekvátna?
 16. Hodnotili by ste dieťa ako nezrelé na svoj vek?
 17. Zdá sa vám, že má dieťa slabú rovnováhu?
 18. Robí veľa chýba pri prepisovaní textu z tabule, alebo z knihy?

Nemôže táto metóda nejakým spôsobom uškodiť?
Metóda je absolútne bezpečná, neinvazívna a bez chemických medikamentov. Pokiaľ je aplikovaná pod dohľadom vyškoleného odborníka, nijakým spôsobom nemôže spôsobiť ujmu.

Terapeutický program je nastavovaný na základe individuálnej diagnostiky, a teda na základe individuálneho profilu každého klienta. Počas celej doby trvania programu sa priebežne sleduje stav – progres, ako sa dieťa, či dospelý prejavuje, ako reaguje na dané cviky, či nie je preťažený-prestimulovaný, alebo či naopak je vhodné niektoré cviky pridať a pod.

Metóda INPP sa pozerá na klienta ako na celok, nie ako na „rozkúskovaný objekt“. V ľudskom tele všetko so všetkým súvisí, preto je nevyhnutné tieto súvislosti poznať, a na základe toho ku klientovi pristupovať aj pri diagnostike a v terapii.

V čom sa táto metóda líši od postupov, ktoré pri svojej práci s takýmito deťmi uplatňujú špeciálni pedagógovia?
Špeciálni pedagógovia, psychológovia, alebo aj odborníci zaoberajúci sa napríklad senzorickou integráciou, sa v prevažnej miere zameriavajú na posilňovanie funkcií riadených z úrovne vyšších mozgových centier, teda na kognitívne funkcie, zmyslové funkcie a pod. Ak však má dieťa problém na úrovni nižšej, t.j. na úrovni nižších mozgových šturktúr, ako napr. mozgový kmeň, potom terapia, ktorú podstupuje môže pomôcť odstrániť čiastočné ťažkosti, no základná príčina ostane nezmenená a naďalej pretrváva a interferuje dieťaťu do života. Vývin mozgu, nervovej sústavy prebieha smerom zdola hore. Takže ak nastala nejaká, aj keď nepatrná odchýlka vo vývine na úrovni nižších centier, následný vývin tých vyšších už neprebieha tak, ako by mal.  Jednoducho a obrazne povedané, ak sa nenaučíme najskôr poriadne chodiť, zrejme budeme mať problém, ak budeme chcieť dosahovať výborný čas v štafetovom behu, alebo v behu na dlhé trate. Ak dieťa nie je schopné sa koncentrovať, neobsedí, je vysoko pravdepodobné, že sa ťažkosti prejavia aj pri čítaní, písaní a pod. U väčšiny detí sa jedná o veľmi nepatrnú odchýlku – tzv. ľahké príznaky mozgovej dysfunkcie. Dieťa akoby teda svojim spôsobom ostávalo vývinovo na  nižšej úrovni a v niektorých funkciách či oblastiach života mierne, alebo viac zlyháva.

Metóda INPP sa pokúša odstrániť problém na najnižšej možnej úrovni, aby následne umožnila vyšším centrám dozrieť a začať plniť efektívne svoje funkcie.

Rovnako tak rôzne pohybové programy zamerané na rozvoj motoriky dieťaťa, sú väčšinou – aj keď často nevedome zamerané na rozvíjanie tzv. posturálnych reflexov. Tie sa týkajú zlepšenia rovnováhy, držania tela, zvýšenia alebo zníženia svalového napätia a pod. Posturálne reflexy však nastupujú vo vývine neskôr ako primitívne. Ak pretrvávajú u dieťaťa aberantné primitívne reflexy, je nevyhnutné najskôr potlačiť tie, aby sme sa mohli v terapii efektívne pohnúť ďalej a pomohli odstrániť príčiny ťažkostí.

Moje dieťa je veľmi bystré, inteligentné, no napriek tomu v škole zlyháva a nedosahuje také výsledky, aké by mohlo. Môže to nejakým spôsobom súvisieť s oneskoreným vývinom nervovej sústavy (NDD), resp. s neuro-motorickou nezrelosťou (NMN)?
Jednoznačne áno. Vo väčšine prípadov sa jedná o veľmi bystré, inteligentné deti, či dospelých. Problém u nich spočíva v niečom inom, nie v úrovni ich inteligenčných schopností. Bránia im vo vývine ťažkosti, ktoré ich obmedzujú v tom, aby dosiahli svoje maximálne možnosti. Na týchto deťoch je mnohokrát vidieť, že sa veľmi snažia, vynakladajú veľké úsilie spolu s rodičmi, aby sa vyrovnalo ostatným spolužiakom, no niečo ako by bolo silnejšie než oni sami a ak sa náhodou aj darí, je to výsledkom neporovnateľne väčšieho úsilia s námahou, ktorú do toho vložili.

Detí s takýmito ťažkosťami bohužiaľ stále pribúda. Rodičia chodia od školy k škole, v snahe nájsť pre ich dieťa vhodné prostredie pre jeho rast a napredovanie, no zároveň miesto, kde budú schopní a ochotní akceptovať ťažkosti, s ktorými prichádza. Škôl, ktoré sú po odbornej, aj priestorovej stránke pripravené na zvládanie takýchto detí, je veľmi málo. Rodičia chodia od jedného odborníka k druhému, prechádzajú testami u psychológa, špeciálneho pedagóga, neurológa. Aj keď sa nastaví program napr. u špeciálneho pedagóga, ktorý by mal dieťaťu pomôcť, výsledok nie je celkom taký, ako by všetci očakávali. Niektoré ťažkosti sa podarí zmierniť, no ostatné pretrvávajú. Dieťa je nútené doslova „drilovať“, je vyčerpané, znechutené a spolu so zúfalými rodičmi frustrované.

Podľa čoho viem, či motorický vývin môjho dieťaťa napreduje tak, ako by mal?
Existujú určité všeobecné medzníky v motorickom vývine, ktoré sú pre následný zdravý vývin dieťaťa veľmi dôležité. Medzi nimi patrí:

 • primárne zdvíhanie a udržanie hlavičky (cca v 2 mesiacoch so stálym zlepšovaním)
 • udrží sa zdvihnuté na rukách čím ďalej tým dlhšiu chvíľu (2-4 mesiac)
 • pretáčanie sa z bruška na chrbát (5. mesiac)
 • podopiera sa vystretými rukami, pričom v tejto polohe je schopné vydržať dlho (6. mesiac)
 • cielene uchopí hračku celou dlaňou (6. mesiac)• pretáčanie sa z chrbáta na bruško (7. mesiac)
 • objavujú sa pérovacie pohyby v polohe, kedy dieťa držíme podopreté pod pazuchami (7.mesiac)
 • uchopuje predmety obidvomi rukami (7. mesiac)
 • otočí sa okolo svojej osi (8. mesiac)• pritiahne sa do sedu (8. mesiac)
 • samostatne sedí niekoľko sekúnd (8. mesiac)
 • plazí sa na bruchu tzv. krížovým pohybom (ľavá ruka ide dopredu a spolu s ňou pravá noha a naopak) – (9. mesiac)
 • samostatne sedí minimálne jednu minútu (9. mesiac)
 • stojí, ak ho držíme za ruky (9. mesiac)
 • predmet vedome nechá spadnúť, pričom mu táto činnosť obvykle spôsobuje veľkú radosť (9. mesiac)
 • hojdá sa na rukách a kolenách – prvé náznaky lezenia (10. mesiac)
 • je schopné samé sa posadiť a sedieť s vystretými nohami a vzpriameným trupom (10. mesiac)
 • postaví sa popri nábytku (10. mesiac)
 • objavuje sa pinzetový úchop (10. mesiac)
 • lezie po štyroch (11. mesiac)
 • sedí voľne a udržiava rovnováhu (11. mesiac)
 • pohybuje sa popri nábytku (11. mesiac)
 • kráča, keď ho držíme za ruky (11. mesiac)
 • používa kliešťový úchop – palec a ukazovák sa pri uchopovaní drobných predmetov ohnú a vytvoria kliešte tak, že dieťa môže aj najmenšie predmety zodvihnúť a držať (11. mesiac)
 • kráča držané jednou rukou (12. mesiac)
 • onedlho začne kráčať celkom samostatne, bez pomoci dospelého

Takto približne prebieha normálny motorický vývin dieťaťa. Každé dieťa je individuálne, a preto aj čas, kedy sa jednotlivé medzníky vo vývine objavia, sa nemusí presne zhodovať s tým, ktorý je uvedený vyššie. Je však dôležité poznať aspoň približný čas, kedy by sa tak malo udiať a mať sa na pozore ak dieťa niektoré medzníky vynechá, alebo nastanú výrazne neskôr alebo skôr. Všetky tieto medzníky sú pre nasledujúci vývin dieťaťa veľmi dôležité a každý z nich má svoje významné opodstatnenie. Ak dieťa niektorý z nich vynechá, existuje tam potencionálne riziko rozvíjajúceho sa oneskoreného vývinu nervovej sústavy. Nejedná sa však o žiadnu tragédiu, pretože vo väčšine prípadov sa dá s týmto oneskorením pracovať, pokiaľ sa nejedná o rozvíjajúce sa vážne ochorenie na úrovni nervovej sústavy, alebo nejaké poškodenie CNS (centrálnej nervovej sústavy).