JIAS a príčiny oslabenia

Príčiny oslabenia sluchového spracovávania

  • Genetické poruchy, neurologické nálezy (Downsyndróm, Detská mozgová obrna)
  • Neurofyziologické oneskorenia vývinu (Oneskorený vývin reči, Špecifické poruchy učenia, dyspraxia, poruchy autistického spektra, ADD- porucha pozornosti)
  • Nerovnomerný vývin (KISS- porucha symetrie indukovaná krčnými stavcami, úrazy, nútená zmena laterality)
  • Zápaly stredného ucha, tekutina v strednom uchu, časté ORL infekty, adenoidy, alergie, intolerancie, precitlivelosť na látky/potraviny, pretrvávajúci reflux
  • Nevhodné/príliš hlučné prostredie
  • Emočné problémy