JIAS a sluchové spracovávanie

Sluch, teda schopnosť počuť je zmysel. Sluch je fyzická schopnosť ucha a mozgu prijímať zvuk. Schopnosť počutia je vrodená za predpokladu, že fyzické štruktúry sluchového aparátu sú intaktné.

Sluchové spracovávanie popisuje proces, pri ktorom mozog rozpoznáva a interpretuje zvuky okolo vás. Je to v podstate odborné synonymum pre počúvanie. Ide o spracovanie zvuku, predtým, než je mu v mozgu pripísaný význam. Sluchové spracovávanie je dôležitou súčasťou porozumenia reči a jazyka. Popisuje zaznamenanie a vyhodnotenie počutého. Počúvanie je správanie. Počúvať znamená venovať pozornosť počutému. Počúvať je zručnosť, ktorú sa musíme aktívne učiť. Počúvanie umožňuje nášmu mozgu interpretovať zvuky, ktoré počujeme, aby sme ich mohli pochopiť. Počúvanie je aktívny proces.

Ak v priebehu sluchového spracovávania dochádza k oslabeniam, ktoré dlhodobejšie pretrvávajú, alebo sa vyskytujú v citlivých obdobiach vývinu sluchu a počúvania, môžu byť sluchové spracovávanie, vnímanie a všetky ostatné na sluch naviazané procesy, výrazne oslabené.

Testy sluchového spracovávania

V rámci JIAS testovaní sa prostredníctvom monaurálnych a binaurálnych testov počúvania skúma priebeh kriviek pravého a ľavého ucha, teda akú frekvenciu klient vníma pri akej hlasitosti. Skúma sa zároveň aj vzťah kriviek oboch uší k sebe navzájom, či je priebeh harmonický, či je jednoznačné, ktoré ucho je dominantné, alebo preferované, do akej miery funguje spolupráca uší a aké rozdiely sú vo vnímaní tónov a reči.
Dichotický test počúvania rozširuje získané informácie o tom, do akej miery je klient schopný vytesniť ruchy okolia v rovine hovorenej reči.
Skúma sa tiež auditívna, ale aj celková laterálna preferencia / dominancia klienta, ktorá hrá dôležitú rolu pri nastavení samotnej sluchovej stimulácie (či pôjde o cielené posilnenie jednej, alebo druhej hemisféry).

CASE STUDY 1

Ukážka monaurálneho audiometrického záznamu.