Článok

NOVINKA – Metóda Sindelar

Vytvorené 04 september, 2019 o 11:38 am Autor v Aktuality

Metóda Sindelar

Jednou z možných príčin porúch učenia a správania sú deficity čiastkových funkcií. Ak hovoríme o deťoch s čiastkovým oslabením výkonu, hovoríme o deťoch, ktoré vykazujú nerovnomerný vývin v oblasti čiastkových funkcií. Keď si predstavíme dieťa ako strom, v jeho korune sa nachádza jeho aktuálny stav vývinu (všetky shcopnosti, zručnosti, vzorce správania). Podľa toho, v ktorom roku života dieťa stretávame, môžme v korune stormu pozorovať odlišnosti v jednotlivých oblastiach jeho vývinu. Ako veľmi je koruna vyvinutá, závisí od toho ako sa doteraz vyvíjali korene stromu (čiastkové funkcie). Úlohou diagnostiky Sindelar je zistiť, či sa tieto jednotlivé čiastkové fukncie rozvíjajú harmonicky alebo dysharmonicky. Na základe odchýľok vo vývine zostavíme tréningový plán. S dieťaťom rodič doma pravidelne pracuje zábavnou formou pomocou tréningových zošitov denne 10 min. 

 

Metodiku Sindelar vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar. Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. 

Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií. Teoretický model opierajúci sa o poznatky z kognitívnej psychológie, vývinovej psychológie a neuropsychológie, z ktorého autorka vychádza sa rientuje na „celok“ procesov spracovávajúcich informácie („čiastkové výkony“) z pohľadu prepojenia jednotlivých elementov.

Metodika sa zameriava na sledovanie:

  • schopnosti dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie,

(schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, zameranie pozornosti)

  • schopnosť rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti,

(schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania)

  • schopnosť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen),

(funkcia intermodálneho kódovania)

  • schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti,

(schopnosť optickej, akustickej a intermodálnej krátkodobej a dlhodobej pamäti)

  • schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe a tak plánovať a koordinovať svoje správanie,

(funkcia seriality) 

  • schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy medzi predmetmi a javmi;

(schopnosť vnímania telesnej schémy, priestorová orientácia)