O nás

Centrum AVARE pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jeho cieľom je poskytnúť deťom, ich rodičom, prípadne dospelým osobám pomoc v prípade porúch učenia, správania, koncentrácie, pozornosti, úzkostných stavov, agorafóbie či panickej poruchy.

Centrum AVARE prináša na Slovensko nové možnosti diagnostiky a intervencie týchto, a mnohých iných pridružených ťažkostí prostredníctvom rôznych špecializovaných metód (napr. metóda INPP, metóda individualizovanej auditívnej stimulácie podľa dr. Johansena, metóda bilaterálnej integrácie atď).
Názov INPP je odvodený od názvu inštitútu, ktorý danú metódu vypracoval približne pred 40-timi rokmi (Inštitút pre neuro-fyziologickú psychológiu, Chester, Veľká Británia) a po celý tento čas ňou úspešne pomáhal a naďalej pomáha tisíckam detí po celom svete. Táto metóda sa v zahraničí stáva čoraz viac bežnou a známou jednak pri odstraňovaní daných ťažkostí, ale aj v snahe preventívne predchádzať ich vzniku (program určený pre materské školy a základné školy). Našou snahou je preto pomôcť zabezpečiť podporu školám a rodinám pri jej využívaní a taktiež prostredníctvom nej odstraňovať ťažkosti detí a dospelých v podobe individuálnej diagnostiky a terapie.

Od nášho vzniku sme poskytli pomoc, špecializovanú diagnostiku a intervenciu prostredníctvom vyššie uvedených metód už stovkám detí a desiatkam dospelých klientov. Naše Centrum je na Slovensku preto právom považované za najviac skúsené v tejto oblasti. Obracajú sa na nás so žiadosťami o odborné konzultácie i rôzne médiá, pedagogickí odborníci, ale i lekári či zdravotnícke zariadenia. Jednoznačne môžeme konštatovať, že Centrum AVARE si vybudovalo štatút dôveryhodnej inštitúcie, ktorá poskytuje komplexný prístup k diagnostike a intervencii porúch učenia, správania a koncentrácie a iných pridružených ťažkostí.

Náš tím:

katarina-sipos

Mgr. Katarína Sipos 

zakladateľka, riaditeľka Centra AVARE
INPP terapeutka
JIAS terapeutka a národná riaditeľka JIAS pre Slovensko a Českú republiku
Terapeutka bilaterálnej integrácie – odborná garantka pre Slovensko a Českú republiku

 • vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave
 • absolvovala 2 roky nadstavbového štúdia na VŠ Svätej Alžbety – odbor „Sociálna práca so zameraním na psychoterapiu“
 • 4 roky bola participantom v psychoterapeutickom výcviku PCA (C.G. Rogers – Na osobu zameraný prístup)
 • 1 rok bola participantom v odbornom výcviku „Rodinné konštelácie podľa B. Hellingera“
 • absolvovala výcvik zameraný na rodinné systemické dynamiky podľa B. Hellingera
 • absolvovala odborné štúdium INPP metódy v Anglickom Chesteri a bola ako prvá licencovaná osoba na Slovensku v tejto oblasti
 • absolvovala špecializované štúdium Johansenovej (JIAS) metódy – individualizovaná sluchová stimulácia v Dánsku priamo pod dohľadom zakladateľa metódy – dr. Kjelda Johansena (aj v tejto metóde bola prvou licencovanou osobou na Slovensku)
 • absolvovala špecializované štúdium bilaterálnej integrácie v Poľsku a v Anglicku a pravidelne podstupuje supervízne stretnutia
 • v minulosti pracovala 6 rokov v súkromnej základnej škole s materskou školou ako výkonná manažérka, pričom mala na starosti administratívny, personálny chod školy, komunikáciu s rodičmi, prijímanie detí do materskej a základnej školy a poskytovala odborné konzultácie v súvislosti s aplikáciou metódy INPP do školského prostredia
 • viedla prvú štúdiu ohľadne úspešnosti Školského programu INPP v základných školách a pod jej dohľadom sa program realizuje vo viac ako 30 základných školách na Slovensku
 • poskytuje odborné vzdelávanie v tejto oblasti – vyškolila už viac ako 1500 odborníkov, predovšetkým špeciálnych pedagógov, psychológov, učiteľov, v súčasnosti aj lekárov z rôznych lekárskych odborov
 • v máji 2016 absolvovala seminár „BFB neurofyziológia“ v rozsahu 3 dní
 • pravidelne absolvuje supervízne stretnutia v zahraničí za účelom rozširovania svojho vzdelania a udržiavania vysokého odborného štandardu pri práci
 • realizuje odborné prednášky v školách po celom Slovensku na tému inovatívneho prístupu vo vzdelávaní, progresívneho prístupu k deťom s poruchami učenia, správania, koncentrácie a k deťom s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči
 • je autorkou a organizátorkou odbornej medzinárodnej konferencie „Komplexná terapia vývinových porúch“, ktorej prvý ročník sa konal v roku 2018 pod záštitou MZ SR a Bratislavského samosprávneho kraja
 • 10 rokov sa venuje individuálnej práci s klientmi a neustále si rozširuje svoje vzdelanie
 • zaujíma sa o holistický prístup k riešeniu porúch učenia, správania, koncentrácie, zaujíma ju psychológia, neurológia, neuropsychológia, dietetológia a prirodzený vývin dieťaťa a možnosti ako mu napomáhať
 • je vydatá a má jedno dieťa

 

Mgr. Lívia Pavlíková

 • vyštudovala odbor Školská a pracovná psychológia na Paneurópskej
  vysokej škole v Bratislave
 • pracovala 2 roky v inkluzívnej základnej škole v Bratislave ako
  školská psychologička
 • absolvovala praktický kurz Teória bilaterálnej integrácie, ukončený
  certifikátom
 • absolvovala akreditované vzdelávanie v na dôkazoch založeného prístupu ,,Motivačné rozhovory“ podľa Millera a Rollnicka v Bratislave, ukončný certifikátom
 • absolvovala kurz existenčnej analýzy hraničnej poruchy osobnosti v
  Bratislave
 • ukončila kurz k programu KUPOZ v Bratislave, ukončený certifikátom
 • absolvovala praktický kurz „Sluchový tréning JIAS na podporu čítania, reči, komunikácie a koncentrácie“, ukončený certifikátom
 • od mája 2019 je v akreditovanom výcvicku metódy Sindelar
 • zaujíma sa o neuropsychológiu, pozitívnu psychológiu a o rozvoj
  všímavosti ,,mindfulness“ u detí, zaujímajú ju témy výchovy a rodičovstva
 • aktívne ovláda anglický a francúzsky jazyk, pasívne sa dorozumie aj
  nemecky

 

Mária Olexová Lajtová

Mgr. Mária Olexová Lajtová

 • vyštudovala odbor špeciálna pedagogika so zameraním na poradenstvo a učiteľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave
 • pracovala jeden rok ako špeciálny pedagóg v CPPPaP v Bratislave
 • zaoberá sa diagnostikou a terapiou špecifických porúch učenia, ADD a ADHD
 • absolvovala výcvik Profi EEG Biofedback s certifikátom
 • má ročné skúsenosti s diagnostikou a terapiou EEG Biofeedback pre deti aj dospelých
 • zaujíma sa o témy ako: Vplyv raného detstva na vývin mozgu, Emocionálna inteligencia, Syndróm trávenia a psychológie
 • aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne nemecký jazyk

 

Adriana Barlogová

Mgr. Adriana Barlogová

 • vyštudovala odbor Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2016.
 • pracovala 3 roky v oblasti pracovnej psychológie na personálnom oddelení, kde sa spolupodieľala na vytvorení projektu zameraného na zlepšenie zamestnateľnosti študentov s poruchou autistického spektra.
 • pracovala ako poradenská psychologička pre rodiny v ťažkej životnej situácií
 • od roku 2019 sa zameriava na prácu s deťmi s poruchou autistického spektra a s ťažkosťami s emočným prežívaním
 • pracovala terapeutickou metódou ESDM a absolvovala kurz zameraný na uchopenie východísk ABA terapie
 • absolvovala kurz INPP Školský intervenčný program
 • absolvovala kurz diagnostickej metódy ADOS-2, organizovaný Akademickým centrom výskumu Autizmu
 • zaujíma sa o vývinové poruchy a ich intervencie, emočné prežívanie a duševné zdravie. Rada robí osvetu poruchám autistického spektra a dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie.

 

Externý tím spolupracovníkov:

sinalgis
MUDr. Soňa Ostrihoňová
konateľka spoločnosti, odborná ambulancia detskej neurológie, zameranie na demyelinizačné ochorenia v detskom veku, EEG vyšetrenia detí, USG. vyšetrenie mozgu dojčaťa.

PhDr. Janka Zajacová

PhDr. Janka Zajacová 
Špeciálna pedagogička, Bratislava
Zaoberá sa celým spektrom špecifických porúch učenia, ako jediná na Slovensku má bohaté skúsenosti s dyskalkúliou. Pôsobí v CŠPP na Hálkovej ulici v Bratislave.