OPTO – symptómy oslabenia

Ako sa prejavujú probémy s vizuálnym vnímaním?

Motorika očí

Plynulé pohyby očí bez skokov sú základným predpokladom pre dobré vizuálne vnímanie.
Len keď naše oči naozaj presne spolupracujú, sme schopní zaznamenať text dostatočne rýchlo a v mozgu vytvoriť rýchle porovnanie so slovami, ktoré už poznáme. Ak pri takejto úlohe oči nespolupracujú harmonicky, ak náš pohľad skáče horizontálne, alebo vertikálne, tak nám nie je hneď zjavný význam prečítaného a slová musíme čítať opakovane, kým si ich nespojíme s významom, ktorý nám je už známy.

plyn. oc poh.
Príklad možného vizuálneho vnímania, ak očné pohyby nie sú dostatočne plynulé (refixácia).

 

Vergencie

Keď obe oči pozerajú na konkrétny objekt, alebo na slovo, tak sú k sebe postavené v určitom uhle.
Osi pohľadu sa potom prekrižujú v tejto rovine, alebo vedú paralelne vedľa seba, ak objekt na ktorý hľadíme leží v diaľke (akoby v nekonečne). Ak sa uhol pohľadu jedného oka, alebo oboch očí vychyluje, musia túto vergenciu korigovať očné svaly.
Malé korektúry vergencie prostredníctvom očných svalov často spôsobujú prejavy únavy očí. Väčšie odchýlky často nie je možné korigovať prostredníctvom očných svalov, oko potom škúli, čo je viditeľné a zrejmé.

 vergencie
Príklad možného vizuálneho vnímania pri chybnej vergencii.

 

Akomodácia

Akomodácia je schopnosť oka nastaviť sa na každú vzdialenosť tak, aby bol obraz zobrazovaný na sietnici ostrý a zreteľný. Akomodácia a konvergencia vzájomne súvisia. Pri čítaní by mali nastavenie ostrosti a bod, v ktorom sa uhly pohľadu oboch očí pretínajú, spadať do jedného obrazu a to pri všetkých vzdialenostiach.
Ak je pomer akomodácie a konvergencie narušený , tak ide o chybu v akomodácii, alebo v konvergencii. Pozeranie a aj čítanie sa stávajú veľmi náročným a pohľad do blízka vyvoláva stres.

akomodacia
Príklad možného vizuálneho vnímania pri nedostatočnej akomodácii..

 

Vizualizácia

Aby sme videnému mohli pripísať význam, musí úspešne prebehnúť množstvo neurologických procesov, ktoré musia byť navzájom detailne vyladené a telesné systémy pri tom musia navzájom optimálne spolupracovať.
Ak sa napríklad vyskytujú u konkrétnej osoby deficity v oblasti priestorového vnímania, môže mať táto osoba ťažkosti pri športe, alebo cestnej premávke. Daná osoba môže mať ťažkosti dostatočne rýchlo odhadnúť rýchlosť a smer pohybu . Pri deficitoch v spracovaní vizuálnych podnetov sa vizuálne skúsenosti, ktoré sú v mozgu uložené nedajú vyvolať v úplnej podobe.
Pri čítaní sa v takýchto prípadoch často vyskytujú zámeny grafém (písmen) ako b a d, u a v, p a q.
Dôsledkom teda môže byť oslabené zmyslové vnímanie pri čítaní.

zameny
Príklad možného vizuálneho vnímania pri otáčaní/zámenách podobných grafém (písmen).