Diagnostika

Diagnostiku vykonávajú výhradne vyškolení odborníci, ktorým bola udelená licencia príslušným Inštitútom. Každý licencovaný odborník je povinný mať na viditeľnom mieste vo svojej pracovni umiestnený certifikát a licenčné oprávnenie na posyktovanie týchto služieb. Takto si je možné v prípade akýchkoľvek pochybností preveriť, či daná osoba má, alebo nemá licenčné oprávnenie na prácu s danou metódou v príslušnej krajine.

Práca s dieťaťom, alebo s dospelým prebieha na vysoko odbornej špecializovanej úrovni.

Postup práce je nasledovný:

V prvom rade klient vyplní online dotazník, ktorý mu bude zaslaný emailom na základe jeho žiadosti. Dotazník z odborného hľadiska posúdime a zvážime, či vám v rámci nami poskytovaných služieb vieme byť nápomocní a poskytneme vám odporúčania pre ďalší postup.

Úvodná konzultácia – Spočíva v približne 1,5 hodinovom osobnom stretnutí, na základe ktorého odborný pracovník posúdi, či dieťa alebo dospelý klient vykazuje známky pretrvávania primitívnych reflexov,  oslabenia na úrovni vestibulárneho systému, alebo oslabenia sluchového, či zrakového vnímania.
Ak sa niektoré z uvedených ťažkostí potvrdia, bude na základe odborného posúdenia klientovi navrhnutý ďaľší diagnostický postup.
(Z vývinoveho hladiska motorický systém predchádza vývinu a vyladovaniu sluchu a tiež zraku a rovnovážny systém ako jeden zo zmyslovych systémov je priamo prepojený aj na sluch a sluchové spracovávanie a rovnako aj na zrakové vnímanie. Tieto systémy navzájom úzko súvisia. Ak nie je motorický systém dostatocne zrelý, môže to ovplyvnovať zmyslové spracovávanie a koncentráciu.) Miera ťažkostí v jednotlivých uvedených oblastiach preto bližšie určuje postup ďaľších krokov.
Ak sa potvrdí indikácia pre INPP, je vhodné, aby dieťa, alebo dospelý klient absolvoval komplexnú diagnostiku touto metódou. Ak sa ako výraznejšie potvrdia ťažkosti v sluchovom, alebo zrakovom spracovávaní a vnímaní, môže byť za určitých okolností uprednostnená diagnostika v týchto oblastiach.  Je možné, že sa na základe poskytnutých informácií zistí, že primárne oblasti ťažkostí dotyčnej osoby spadajú pod kompetenciu iných odborníkov a metódy s ktorými pracuje Centrum AVARE by v takom prípade nedokázali byť nápomocné. Prípadne sa zistí, že existujú určité kontraindikácie, pre ktoré nie je možné v diagnostike či intervencii pokračovať.

Komplexná diagnostika INPP – trvá približne 2-3 hodiny. Na jej základe je možné získať veľmi komplexný obraz o ťažkostiach, ktoré dieťa či dospelý má a vyhodnotiť pravdepodobnú primárnu príčinu týchto ťažkostí. Diagnostika zahŕňa oblasti ako hrubá, jemná motorika a koordinácia, rovnováha, prítomnosť aberantných reflexov, lateralita, zrakovo-motorické funkcie, zrakovo-perceptuálne schopnosti a zrakovo-motorická integrácia. Z diagnostiky je v prípade záujmu spísaná výstupná správa, ktorú klienti obdržia najneskôr do 4 týždňov od jej absolvovania. Súčasťou tohto kroku, teda na záver diagnostiky je, že dieťa, alebo dospelá osoba dostane prvé inštrukcie na zahájenie tzv. inhibično-stimulačného programu, s ktorým metóda INPP pracuje. Týmito inštrukciami sa bude riadiť prvých 6 až 8 týždňov týždňov.
Inhibično-stimulačný program sa realizuje na dennej báze v domácom prostredí. Pozostáva z jednoduchých špecifických telesných cvikov, ktoré sú diagnostikovanej osobe „naordinované“ na základe individuálnych zistení z diagnostiky. Inštitút pre neuro-fyziologickú psychológiu tieto cviky vypracoval a zostavil za účelom stimulácie dozrievania centrálneho nervového systému. Cvičenie netrvá viac ako 10 minút denne (maximálne) a je vhodné zaradiť ho ako rituálnu, teda každodenne sa opakujúcu súčasť bežného života rodiny.

Kontrolné stretnutia – je potrebné ich absolvovať v intervale 8 týždňov od zahájenia programu. Kontrolné stretnutie trvá približne 1 hodinu. Počas neho prebehne v prípade záujmu spoločné prejdenie výstupnej správy, následne re-diagnostika, skontroluje sa či nastáva progres, taktiež prebehne konzultácia s rodičmi a poskytnú sa nové inštrukcie na ďalších 6-8 týždňov. Cviky sú prispôsobované vždy individuálne podľa priebehu intervencie a samotného progresu. Celý intervenčný program trvá v priemere 12 až 15 mesiacov.

Diagnostika sluchového spracovávania – trvá cca 2 – 2,5 hodiny. Poskytuje komplexný obraz sluchového spracovávanie, teda nie, či klient počuje, ale ako klient počuje a ilustruje možné príčiny ťažkostí a súvislosti vo fungovní v každodennom živote. Jej súčasťou je doplnenie dotazníka o relevantné informácie, testovanie laterality a následne testy počúvania, zamerané na prah počutia uší jednotlivo a tiež vo vzájomenej súhre, na testovanie laterality uší voči tónom a voči hovorenému slovu. Zhruba jeden a pól až dve hodiny trá samotné testovanie. Z diagnostiky je v prípade záujmu spísaná  správa, ktorú klienti obdržia najneskôr do 10 dní od jej absolvovania. Samotná terapeutická intervencia je realizovaná v domácom prostredí klienta prostredníctvom individualizovane upravených hudobných sekvencií  na CD nosiči, ktoré klient počúva denne cez vysoko kvalitné slúchadlá po dobu 6-12 týždňov. Hudba je prispôsobená presne krivkám počutia konkrétneho klienta a je preto vysoko efektívnou stimuláciou.

Kontrolné stretnutia – s kontrolnými testami počúvania je potrebné absolvovať v intervale 6 – 12 týždňov od zahájenia programu. Kontrolné stretnutie trvá približne 1,5 – 2 hod. .  Celý intervenčný program trvá v priemere 9 až 12 mesiacov.

Diagnostika vizuálneho vnímania – trvá približne 1, 5 hod. a poskytuje špecifický pohľad na vizuálne vnímanie klienta. Neskúmame očné, vady, ani dioptrické odchylky, ale funkčné chyby očí, teda plynulosť očných pohybov, vergencie, akomodáciu, schopnosť binokulárneho videnia, teda spolupráce oboch očí súčasne a schopnosť fixácie. Ťažkosti v týchto oblstiach môžu napriek vhodnej dioprickej korekcii spôsobovať výrazné tažkosti klienta vo vizuálnom vnímaní. Terapeutická intervencia je realizovaná v domácom prostredí klienta prostredníctvom séria cvikov prispôsobených ťažkostiam klienta.

Kontrolné stretnutia – sa realizujú po 3 – 4 týždňoch. Kontrolné stretnutie trvá približne 30 – 45 min. .  Celý intervenčný program trvá v priemere 6 až 8 mesiacov.