február, 2012

feb 23

Blíži sa čas daňových priznaní a spolu s tým aj možnosť venovať 2% niektorému z registrovaných občianskych združení. My sa na vás obraciame jednak s prosbou o venovanie vašich 2% daní práve nám, no taktiež s výhodnou ponukou pre vás ako recipročnou službou za vašu ochotu.

Založili sme občianske združenie s názvom AVARE, ktoré úzko spolupracuje s Centrom AVARE, s.r.o., prostredníctvom ktorého sa snažíme pomáhať deťom s oneskoreným vývinom centrálnej nervovej sústavy, oslabenou motorikou, s poruchami učenia, správania a koncentrácie. Takých detí je veľa, vieme, no my sme si v súvislosti s použitím 2% vybrali cieľovú skupinu detí z detských domovov, alebo detí v náhradnej starostlivosti.

Touto cestou by sme vás radi oboznámili so zámerom, na ktorý by sme následne získané peniaze použili. Taktiež by sme však radi do vašej pozornosti uviedli nasledovnú výhodnú ponuku pre vás, aby neboli o možnosť zvýhodneného využitia našich služieb ukrátené ani deti, ktoré do vyššie uvedených kategórií nespadajú.

V prípade, že venujete svoje 2% práve nám, poskytneme vám zľavu vo výške 20% z darovanej sumy, ktorá vám bude následne odpočítaná v prípade záujmu o využitie našich služieb (odborná konzultácia, diagnostika, alebo terapeutický program, prípadne aplikácia školského programu v pre vás blízkej či spriaznenej škole). Túto zvýhodnenú ponuku bude možné využiť v priebehu celého roka 2012 na vami vybranú službu.
(V prípade, že budete mať záujem uplatniť si zvýhodnenú ponuku, vás za účelom preukázania pripísanej čiastky prosíme o prinesenie kópie príslušnej strany daňového priznania, na ktorom je uvedené OZ, ktorému ste svoje 2% pripísali, ktorá vám bude následne vrátená).

Občianske združenie AVARE je riadne registrované pre rok 2012 (po kliknutí na Zoznam prijímateľov pre rok 2012, riadok 2398).

To, čo by sme radi s 2% daní, o ktoré by sme vás touto cestou chceli požiadať urobili je nasledovné:

  • Ak sa vyzbiera dostatok peňazí, budeme schopní z nich zabezpečiť aplikáciu špecializovaného INPP programu do detského domova bez toho, aby mali v domove nejaké výdavky.
    (Mnohí z vás už vedia čo je INPP program – tí z vás, ktorí neviete, dočítate sa v prípade záujmu viac tu. Na jedno zariadenie by bolo potrebných približne 2500 – 2700 €. Tieto financie im štát neposkytne, a teda im chýbajú na to, aby program mohli realizovať, pričom by bol pre dané deti naozaj veľmi nápomocný a užitočný.
  • Z financií, ktoré sa vyzbierajú, by sme poskytli prostriedky na diagnostiku a terapiu deťom v náhradnej starostlivosti. V súčasnosti už ich máme takých viac, stále pribúdajú ďalšie a ďalšie a povieme vám, tie deti to potrebujú ako soľ. Bohužiaľ …

Domovy, ale mnohokrát i rodičia, ktorí majú adoptovaných viac detí, majú čo robiť, aby finančne vyšli. A práve drvivá väčšina týchto detí trpí rôznymi ťažkosťami vyplývajúcimi z deprivácie v ranom veku, alebo z vystavenia toxickým látkam ešte počas tehotenstva dôsledkom čoho je vývin nervovej sústavy oslabený a oneskorený. Deti zlyhávajú v motorike, neskôr aj v učení, majú problémy so správaním, s koncentráciou atď.

Peniaze hodláme využiť zmysluplne a užitočne.
O ich použití môžete byť následne informovaní na našej web stránke.

Tu nájdete všetky potrebné informácie v prípade, že ste ochotní a máte záujem venovať svoje 2% práve tomuto OZ.

Vopred vám všetkým ďakujeme za ochotu a za váš čas.

feb 12

Individualizovaná sluchová stimulácia podľa dr. Johansena
(tiež známa ako Johansenova sluchová terapia – JIAS), bola
vyvinutá v Dánsku. Jej autorom je dr. Kjeld Johansen, riaditeľ Baltického dyslektického výskumného laboratória. Táto terapia bola vyvinutá z pôvodného diela Christiana A. Volfa.

JIAS bola vytvorená za účelom stimulácie nervových dráh smerom do / a v rámci mozgu. Je zameraná predovšetkým na dráhy a spojenia vedúce medzi pravým uchom, ktorým sú najčastejšie prijímané informácie z vonkajšieho prostredia a ľavou mozgovou hemisférou, do ktorej sú obvykle ďalej posielané do hlbších oblastí spracovávania (primárne sa jedná o dominantné rečové centrum, ktoré má takmer 98% populácie uložené v ľavej hemisfére).

Rôzne formy štúdií a vyšetrení mozgu potvrdili, že tento spôsob stimulácie produkuje zvýšený počet nervových spojení v podobe dendritov a synapsií. Spojenia v rámci jazykových centier preto prebiehajú rýchlejšie, čím sa spracovávanie jazyka stáva oveľa efektívnejšie.

Zlepšuje sa koncentrácia a porozumenie, informácie sa spracovávajú podstatne rýchlejšie. Dieťa tak nemá viac pocit, že je „zahltené“ množstvom informácií, ktoré nedokáže efektívne a rýchlo spracovať. Je schopné spracovať viac informácií naraz, čím sa výrazne zlepšuje čítanie a písanie, pretože zvuková analýza slov už nepredstavuje tak významný problém.

Johansenova sluchová terapia môže byť prínosom pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami, prejavujúcimi sa na úrovni tak verbálnej (slovnej), ako i písomnej (vrátane špecifických porúch učenia a dyslexie)
.

Deti, pre ktoré čítanie a písanie predstavujú problém, dokážu po absolvovaní tejto terapie ľahšie analyzovať zvukovú štruktúru slov, čo môže spoločne s kvalitne zameranou výučbou a adekvátnym prístupom zo strany školy výrazne napomôcť k ich zvýšenej gramotnosti.
Táto terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie.  U starších jedincov však môže program trvať dlhšie v porovnaní s mladšími ľuďmi.

V prípade, že má dieťa alebo dospelý potvrdené neuro-fyziologické príčiny jeho ťažkostí, táto metóda je vynikajúcim a efektívnym doplnením INPP metódy. Navzájom sa dopĺňajú, nepôsobia rušivo, kontraproduktívne, ani nezaťažujú dieťa viac, než by bolo žiaduce.

Sme zatiaľ jediným centrom na Slovensku, ktoré takýto druh intervencie poskytuje.

Tešíme sa na vašu návštevu, ale predovšetkým na deti, ktorým sa opäť o čosi ľahšie budú zvládať svoje každodenné školské trápenia.