Dyslexia – ťažkosti s čítaním

Britská dyslektická Asociácia rozšírila túto definíciu a popisuje dyslexiu nasledovne – „Jedná sa o komplexné neurologické ochorenie, ktoré je pôvodom konštitučné. Príznaky dyslexie môžu mať vplyv na rôzne oblasti učenia a funkcie, a môžu byť opísané ako špecifické ťažkosti v čítaní, písaní a písanom jazyku.

Jedna alebo viac z týchto oblastí môžu byť ovplyvnené: matematická, notové zručnosti (hudba), motorické funkcie a organizačné schopnosti. Najviac sa však týkajú ovládania písaného jazyka, hoci aj verbálny jazyk môže byť do určitej miery ovplyvnený.“

V priebehu posledných 30 rokov sa výskum zúžil na hlavné oblasti, s ktorými má dieťa trpiace dyslexiou problém, pričom sa môže objavovať jeden, alebo aj viaceré naraz:

 • Ťažkosti s rovnováhou (automatické držanie rovnováhy)
 • Nezrelé pohybové zručnosti
 • Problémy so sluchovým spracovávaním informácií
 • Nesprávne spracovávanie zrakových informácií

V roku 1996 sa výskumníci z Univerzity v Sheffielde zhodli na tom, že „Deti s dyslexiou majú deficity vo fonologickom spracovávaní, v rýchlosti spracovávania a v motorických zručnostiach. Tieto deficity sú charakterizované ako problémy v automatizovaní zručností, ktoré sú za normálnych okolností skryté prostredníctvom vedomých pokusov o ich kompenzáciu.“ – Fawcett, Nicolson a Dean.

Akademické vzdelávanie je určitým spôsobom prepojené na funkcie motorického systému. Čítanie nie je iba čisto kognitívna záležitosť. Vyžaduje, aby pohyby očí boli presné a plynulé. Písanie zahŕňa koordináciu oka a ruky spolu s automatickou podporou systému zodpovedného za držanie tela. Držanie tela a postoj sa vyvíja postupne v čase, ako dieťa dosahuje kontrolu nad rovnováhou a rovnováha je zase závislá na dostatočne zrelom systéme reflexov. Nezrelosť alebo odchýlky vo vývine primitívnych a posturálnych reflexov preto môžu mať priamy dopad na všetky zručnosti, ktoré vyžadujú pohybové zručnosti a na akademické učenie, ktoré tieto pohybové zručnosti zahŕňajú.

Príznaky, ktoré sú signálom toho, že dieťa trpí dyslexiou:

 • Dyslektik je zvyčajne bystré a šikovné dieťa, no jeho výkony na čítaní sú hlboko podpriemerné a naopak jeho výkony v matematike obyčajne ďaleko prevyšujú výkony v čítaní (niekedy sa objavuje dvoj, či trojstupňový rozdiel v známkovom hodnotení).
 • Dyslektik je neposedný, má zníženú schopnosť koncentrácie a len ťažko sa sústredí.
 • Konkrétnej činnosti sa dokáže venovať iba krátkodobo.
 • Má poruchy pravo-ľavej orientácie, resp. orientácie v priestore.
 • Má obtiaže pri reprodukcii rytmu.
 • Má výrazne zníženú rýchlosť čítania (nedosahuje 60-70 slov/min.) – netýka sa žiaka 1. ročníka.
 • Má veľkú chybovosť čítania, resp. nevie o čom číta (obsah).
 • Má znížená kvalitu čítania (hláskovanie, v lepšom prípade slabikovanie).
 • Kvalita chýb v čitateľskom prejave dyslektika:
  • – typické sú zámeny: zrkadlové…..b/d, tvarovo podobných písmen…..m/n
  • typické sú zámeny samohlások: a/o o/e a/e
  • prešmykovanie slabík…..píš/šíp
  • prečítanie iba prvej časti slova, pričom zvyšok dieťa doplní z hlavy
  • dvojité čítanie (dieťa slovo na viackrát lúšti potichu a až potom ho nahlas prečíta)

 

(zdroj: Wikipédia)

Z dyslexie sa nedá “vyliečiť”. Je to porucha, ktorá pretrváva celý život. Je však možné významne zmierniť jej príznaky. Z našej dlhoročnej praxe máme overené, že u detí s dyslexiou je nevyhnutné kombinovanie niekoľkých prístupov, za účelom zmiernenia symptómov. Obvykle sa jedná o kombináciu pohybového programu, ktorý v sebe zahŕňa stimuláciu vestibulárneho systému, a rovnako sluchového programu (JIAS sluchový tréning, alebo Tomatis®).

Ak si nie ste istí, či má vaše dieťa dyslexiu, alebo nie, objednajte sa k nám na špecializovanú a komplexnú diagnostiku.