Dyspraxia – Vývinová koordinačná porucha

Dyspraxia je známa aj pod názvom Vývinová koordinačná porucha. Tento termín sa používa na popísanie ťažkostí s vykonávaním kontrolovaných, vôľových pohybov.

Slovo „dyspraxia“ je odvodené z dvoch slov: „Dys“ pochádza z latinčiny a znamená „neľahko, s ťažkosťami“ a slovo „praxia“ pochádza z gréčtiny, pričom znamená „akcia“ alebo „cvičenie“.

Dyspraxia - Vývinová koordinačná porucha

Podľa charakteristiky dyspraxie uvedenej v Medzinárodnej klasifikácii chorôb sa jedná o poruchu, ktorej hlavným rysom je vážne postihnutie vývinu pohybovej koordinácie (súhry pohybov pri vykonávaní akejkoľvek činnosti), ktorú nemožno vysvetľovať ako retardáciu intelektu a ani ako nejakú chorobu nervového systému. Ťažkosti vo vývine motoriky a koordinácii pohybov bývajú viditeľné a pozorovateľné už v ranom veku a nemali by byť dôsledkom pôsobenia nejakého poškodenia zraku, ani sluchu. Zahŕňa v sebe syndróm neobratného dieťaťa, vývinovú poruchu koordinácie a vývinovú dyspraxiu.

Kontrolované vôľové pohyby zahŕňajú mnoho systémov nervovej sústavy, ale tri systémy zohrávajú najvýznamnejšiu úlohu pri dyspraxii:

  • zmyslové dráhy
  • motorický – pohybový systém
  • centrálny nervový systém ako celok

 

Ktorákoľvek z týchto oblastí môže byť zodpovedná za prítomné symptómy dyspraxie. Identifikácia oblasti, ktorá je hlavnou príčinou, je preto veľmi dôležitá, ak chceme zahájiť najefektívnejší spôsob odstraňovania ťažkostí dieťaťa.

Dieťa, ktoré má oslabené zmyslové vnímanie, bude s najväčšou pravdepodobnosťou profitovať z terapeutického prístupu zahŕňajúceho tréning všetkých zmyslových systémov, za účelom efektívnejšieho prenosu informácií. Toto sa môže udiať prostredníctvom stimulácie jedného zo zmyslov, napr. dotykovej stimulácie alebo napr. aj sluchový tréning je vhodný pre dieťa, ktoré je hyper, alebo hypo-senzitívne v danej oblasti. Taktiež niektoré pohybové programy sú navrhované tak, aby napomáhali zmyslovej integrácii.

Ak je však u daného dieťaťa prítomný zhluk abnormálnych primitívnych alebo posturálnych reflexov, bude to mať dopad na vývin rovnováhy a motorických zručností. Reflexný stimulačno-inhibičný program INPP môže pomôcť poskytnúť pevné základy pre zlepšenie motorických zručností, a tým pádom ku zlepšeniu rovnováhy, koordinácie a sebadôvery dieťaťa. V kombinácii s programom Bilaterálnej integrácie sa významne zlepší koordinácia pohybov aj v prepojení na kogníciu (myslenie).