Predškolský vek

Dieťa v predškolskom veku je obvykle pripravené prijať čo najviac nových skúseností, poznatkov a zručností. Je to zároveň vek, ktorý je kľúčový z hľadiska dobrej pripravenosti na školu a dobrý štart do života. Práve preto pristupujeme k tomuto obdobiu v Centre Avare veľmi citlivo a komplexne zároveň. Sme si vedomí toho, že dieťa je potrebné rozvíjať po všetkých stránkach.

Z toho dôvodu sa zameriavame na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy, podporujeme správny vývin reči a sluchového vnímania. Pomocou rôznych intervencií napomáhame rozvoju exekutívnych funkcií ktorými sú napríklad pracovná pamäť, zameranie pozornosti, schopnosť vytesniť rušivé podnety, organizácia, dokončenie úlohy a pod. Rozvíjame prepojenie kognície (myslenia) s motorikou (pohybom), posilňujeme prechod cez stredovú líniu tela, aby sme pomaličky dieťa pripravovali na úlohy, ktoré ho budú čakať v škole, ako napríklad písanie alebo čítanie.

Predškolský vek
Predškolský vek

Pomocou programu senzo-motorickej integrácie ktorého autorom je Centrum Avare, vytvoreného pre predškolákov, posilňujeme pripravenosť pre nástup do školy a školskú zrelosť. Taktiež pomáhame deťom so spracovávaním a reguláciou negatívnych emócií a trénujeme pozornosť.

V rámci predškolského veku venujeme zvýšenú pozornosť deťom s oslabeným sluchovým spracovávaním, keďže sa jedná o veľmi dôležitú oblasť pre správne napredovanie v reči, a následne aj v školských zručnostiach.

Veľký dôraz kladieme na rozvoj motoriky, koordinácie, rovnováhy a proprioceptívneho systému, pretože páve tieto oblasti dávajú potrebné fyzické predpoklady na to, aby dieťa dokázalo zvládať neskoršie nároky školy.

Rodinu vnímame ako celok. Z toho dôvodu venujeme pozornosť aj výchovným štýlom, celkovej situácii v rodine, a sprevádzame rodičov v zlepšovaní kvality rodinného života komplexne.

Netrápte sa viac, ako musíte
a príďte si k nám pre pomoc.

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Chcete vedieť, či vám vieme pomôcť? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Využívame širokú škálu
intervenčných postupov

Senzomotorický
program

Zameraný na rozvoj komplexných zručností detí predškolského veku.

JIAS
sluchový tréning

Pomáha zlepšovať reč, výslovnosť, čítanie, komunikáciu a koncentráciu.

Bilaterálna
integrácia

Efektívny tréning na prepájanie kognície (myslenia) s motorikou (pohybom).

Eľkonin

Tréning fonematického uvedomovania ako vhodná príprava pred nástupom do školy.

INPP

Pohybový program zameraný na prácu s reflexami, motorikou a koordináciou.

Tomatis®

Komplexná neurosenzorická stimulácia, zlepšuje reč, pamäť, pozornosť a emočnú reguláciu.

Forbrain®

Špeciálne slúchadlá, ktoré pomáhajú rozvíjať reč, pozornosť a pamäť.

Soundsory®

Multisenzorický hudobno-pohybový program zameraný na rozvoj kognitívnych a motorických zručností.

Koučing
pre rodičov

Zameraný na osobnostný rozvoj a sebapoznanie. Účinný nástroj na zmenu.

Výchovné
poradenstvo

Výchovné štýly, rola otca a matky, pravidlá a povinnosti členov domácnosti a pod.

Chcete vedieť,
či vám vieme pomôcť?

Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

Povedali o nás