Dyskalkúlia – porucha matematických úkonov

Dyskalkúlia je špecifická porucha učenia, ktorá sa prejavuje neschopnosťou počítať napriek tomu, že celková inteligencia dieťaťa je v pásme normy a napriek tomu, že je vzdelávané bežným spôsobom.

Predpona „dys“ znamená rozpor, deformáciu, ťažkosť, alebo nedostatočné fungovanie. Slovo „kalkúlia“ je odvodené z latinského slova „calculus“, čo znamená malý kameň.

Pôvodný kontext odkazuje na staroveké používanie okruhliakov slúžiacich na počítanie, z ktorých sa neskôr vyvinulo počítadlo.

Dyskalkúlia - porucha matematických úkonov

Táto porucha počítania spravidla narúša rozvoj a nadobúdanie matematických zručností. Dyskalkúlia popisuje vývinové oneskorenie v dosahovaní číselných zručností o 1 alebo viac rokov, pričom tieto zručnosti zahŕňajú:

 • neschopnosť rozpoznať symboly čísloviek
 • zrkadlové písanie čísloviek (problém priestorovej orientácie a určovania smeru)
 • neschopnosť rozpoznať matematické úkony potrebné na výpočet a riešenie matematického problému (procedurálna následnosť úkonov a vzájomná komunikácia hemisfér)
 • neschopnosť dodržať správne poradie čísiel pri výpočte (priestorové a/alebo vizuo-priestorové ťažkosti)

 

Dyskalkúlia je viac zastúpená u detí pochádzajúcich zo slabšieho socio-ekonomického prostredia. Na rozdiel od dyslexie, jej výskyt je rovnaký tak u chlapcov ako aj u dievčat, a existuje spojenie medzi predčasne narodenými deťmi a neskoršími ťažkosťami s matematikou. Badian (1983) definuje 3 typy dyskalkúlie:

 • ťažkosti s výpočtovými operáciami, akými sú napr. sčítavanie, odčítavanie, násobenie
 • ťažkosti v rozlišovaní následnosti jednotlivých operácií (tabuľky, násobilka a pod.)
 • priestorová dyskalkúlia, popisujúca ťažkosti so zvládaním výpočtov obsahujúcich viacero stĺpcov a s určovaním hodnôt

 

Dysfunkcia ktorejkoľvek z hemisfér môže mať dopad na dosahovanie číselných zručností, ale javí sa byť výraznejšia v prípade, že dysfunkcia je lokalizovaná v ľavej hemisfére. Bolo zistené, že dysfunkcia ľavej hemisféry je spojená s konštrukčnou dyspraxiou, s oslabenou sluchovou a zrakovou diskrimináciou a s oslabenými motoricko koordinačnými schopnosťami.

Dysfunkcia pravej hemisféry skupiny detí, ktoré nevykazovali žiadne znaky štrukturálnej abnormality na MRI alebo CT vyšetreniach, sa môže prejavovať v podobe grafomotorického narušenia a pomalého kognitívneho a motorického výkonu aj napriek tomu, že vývin čítania prebiehal normálne a v poriadku. Ďalšie symptómy dysfunkcie pravej hemisféry zahŕňajú:

 • emocionálne ťažkosti a problémy vo vzťahoch s ľuďmi
 • ťažkosti s adaptáciou na nové situácie
 • ťažkosti v udržiavaní vzťahov a priateľstiev
 • sklony k unikaniu zo situácií, od ľudí, alebo k hanblivosti, či oslabenému očnému kontaktu
 • ťažkosti s vnímaním priestoru a s predstavivosťou

 

Niektoré z týchto detí vykazujú určité charakteristiky ADHD, čo môže byt sekundárnym prejavom dysfunkcie pravej hemisféry. Mnohé z týchto symptómov spojených s dysfunkciou pravej hemisféry môžu taktiež nastať v dôsledku nedostatočného fungovania vestibulárneho systému a súvisiacich nervových dráh, ktoré sa podieľajú na spracovávaní zrakových vnemov v pravej hemisfére. (zdroj: „Attention, balance and coordination – the A,B,C of learning success“ by Sally Goddard Blythe, of INPP, Wiley-Blackwell Professional, 2008.)

Dielčie problémy, ktoré sa u dyskalkulikov vyskytujú, možno rozdeliť do nasledovných oblastí:

 • problémy s osvojovaním si čísloviek a ich používaním
 • problémy v čítaní a písaní čísel
 • zamieňanie poradia čísel (dieťa si mýli jednotky a desiatky, výsledok zapisuje opačne), ťažko chápe, že číslo môže vzniknúť aj zložením(2+2) alebo rozkladom (4= 1+1+1+1)
 • problémy v matematickej pamäti (ťažkosti s krátkodobým a dlhodobým zapamätaním si postupov potrebných na riešenie príkladov, úloh)
 • pomalé počítanie, ktoré sa ani časom nezrýchľuje, neschopnosť riešiť príklady spamäti
 • ťažkosti v chápaní matematických pojmov, vzťahov medzi číslami, pravidiel triedenia a zaraďovania čísel do číselného radu
 • problémy s vytváraním a písaním čísla, v riešení slovných úloh i v pochopení merných jednotiek (meter, decimeter…) a počítanie úloh s nimi

Veľmi často platí, že deti, ktoré majú dyskalkúliu, majú problém s vnímaním rytmu, a majú rovnako oslabené funkcie rovnovážneho systému či priestorovú orientáciu. Preto je nevyhnutné u nich posilňovať jednak motorické funkcie, ale aj pracovať s rytmikou a priestorovým vnímaním (tak zrakovým, proprioceptívnym, ako aj sluchovým).

V našom centre špecializovanú diagnostiku dyskalkúlie nevykonávame.