Senzomotorický stimulačný program pre predškolákov

Jedná sa o komplexný program zameraný na prípravu predškolákov pre vstup do školy. Autorom senzomotorickeho stimulačného programu je Centrum Avare.

Predškolský vek je krásne obdobie, v ktorom sú deti veľmi vnímavé, rýchlo sa učia novým veciam, sú nesmierne kreatívne a dominantnou činnosťou je hra. Je to však zároveň obdobie, počas ktorého by dieťa malo zvládnuť osvojiť si mnoho dôležitých zručností pre ďalší vývin. To, ako sa dieťaťu darí v škole, je do veľkej miery výsledkom toho, ako sa vyvíjalo už počas predškolského veku a skôr.

Práve z tohto dôvodu považujeme predškolský vek za nesmierne dôležitý a kladieme veľký dôraz na to, aby sme ho čo najefektívnejšie využili. Ak vieme ako na to, dokážeme dieťa výborne pripraviť na zvládanie nárokov školy po motorickej, kognitívnej, aj rečovej stránke, a to všetko hravou formou. Sme totiž presvedčení o tom, že práve prostredníctvom hry sa dieťa dokáže naučiť najviac. Dieťa tak bude oveľa lepšie pripravené zasadnúť do prváckej lavice a mať radosť z učenia a zo školského prostredia.

 
Senzomotorický stimulačný program

Senzomotorický stimulačný program je zameraný na rozvoj týchto oblastí:

 1. Hrubá motorika
 2. Jemná motorika
 3. Oromotorika
 4. Reč
 5. Motorika očných pohybov
 6. Koordinácia oko-ruka
 7. Koordinácia pohybov
 8. Priestorová orientácia
 9. Senzorické systémy:
  • vestibulárny
  • proprioceptívny
  • taktilný
  • zrakový
  • sluchový
  • čuchový

Pre koho je Senzomotorický stimulačný program určený?

 • pre deti s oslabenou motorikou
 • pre deti s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou
 • pre deti s oslabenou koncentráciou či poruchami pozornosti
 • pre deti so symptómami ADHD
 • pre deti s oslabenou grafomotorikou
 • pre deti motoricky neobratné, s oslabenou koordináciou
 • pre všetky deti, o ktorých sa rodičia domnievajú, že by v niečom potrebovali pomôcť a dozrieť
 • pre všetky deti, ktorým chcú rodičia pomôcť byť lepšie pripravené na nástup do školy

Prečo práve senzomotorický program?

Pri tvorbe tohto programu sme vychádzali z našich dlhoročných skúseností. Vznikol na základe spolupráce so špeciálnymi pedagógmi, psychológmi, neurovývinovými terapeutmi, logopédmi a terapeutmi pohybového vývinu.

Ak chceme dieťa pripraviť na vstup do školy (či už má, alebo nemá nejaké ťažkosti), je potrebné rozvíjať ho komplexne. Ak má dieťa oslabený rovnovážny systém, ťažko od neho môžeme očakávať, že jeho hrubá motorika bude na dobrej úrovni. Možno sa bude báť preliezok, nebude sa chcieť hojdať, alebo naopak bude takéto aktivity neustále vyhľadávať. Možno bude motoricky veľmi neobratné, jeho motorický vývin môže byť oneskorený. Bez dobre rozvinutej hrubej motoriky je obtiažnejšie dosiahnuť dobrú jemnú motoriku.

S jemnou motorikou sa spája aj oromotorika, a tá je zase jedným z predpokladov dobrého vývinu reči. Ak je oslabený proprioceptívny systém, dieťa sa bude ťažšie orientovať vo vlastnom tele, a tým pádom aj v priestore. Ak dieťa nemá dobre rozvinutý rovnovážny a proprioceptívny  systém, nemá vytvorené dostatočné fyzické predpoklady na to, aby vedelo v kľude sedieť v lavici v škole a koncentrovať sa na výklad učiteľa.

Taktiež je veľmi dôležité rozvíjať aj koordináciu oka a ruky, aby sa dieťaťu ľahšie písalo a čítalo. Mnohí rodičia sa stretávajú s tým, že ich deti odmietajú doma kresliť a ich grafomotorika je slabá. Nemá zmysel vtedy dieťa nútiť viac kresliť, pretože problém obvykle spočíva niekde inde. Tieto systémy sú navzájom prepojené a spolu súvisia. Funkcie jedného ovplyvňujú funkcie tých ďalších.

Priestorová orientácia je nesmierne dôležitá tak v učení sa jazyka, ale aj v matematike či chápaní časovej následnosti. 

Práve z tohto dôvodu je náš senzomotorický stimulačný program pre predškolákov tak komplexný a jedinečný. Rozvíja všetky oblasti, ktoré dieťa potrebuje mať rozvinuté pri nástupe do školy.

Obvykle dieťa potrebuje minimálne 10 až 30 sedení. Každé sedenie je kombináciou aktivít zameraných na rozvoj všetkých vyššie spomenutých oblastí. Zároveň sú sedenia prispôsobené individuálne potrebám konkrétneho dieťaťa. Niektoré deti potrebujú viac rozvíjať jednu oblasť, pričom v ostatných nemajú až také ťažkosti, alebo naopak.

 

Práca s dieťaťom trvá približne 50 minút. Interval sedení je minimálne jedno, ideálne však dve týždenne. Prítomnosť rodiča na sedení nie je nevyhnutná. V prípade, že si nie ste istí, či je vaše dieťa zrelé na vstup do školy, môžeme vášmu dieťaťu urobiť testy školskej zrelosti, a následne vám odporučíme vhodný stimulačný program (ak to bude potrebné). 

Zaujal vás Senzomotorický stimulačný program pre predškolákov?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o senzomotorickom stimulačnom programe pre predškolákov.