Eľkonin

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina je zameraný na metodiku vyučovania čítania na podklade fonematického uvedomovania.

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vedome manipulovať s hláskami a slabikami, uvedomovať si hláskovú štruktúru slov, poradie zvukov reči. Fonematické schopnosti sa výrazne podieľajú na kvalite čítania.

Celý tréning je vedený formou zaujímavého príbehu, kde deti spoznávajú Krajinu slov a hlások a zoznamujú sa s jej obyvateľmi – napríklad Majster slabika delí slová na slabiky. Na rozdiel od tradičných metód čítania, metóda Eľkonin spočíva v tom, že deti sa neučia mechanicky, ale systematicky prostredníctvom hry a pravidiel.

Eľkonin

Cieľom tréningu je rozvíjať zručnosti, ktoré sú pre budúce čítanie a písanie absolútne nevyhnutné. Medzi tie patrí napríklad dobré zrakové vnímanie, schopnosť vedieť prerozprávať dej alebo vedieť súvisle rozprávať na danú tému. Taktiež je pre dieťa dôležité vedieť sa v jazyku zorientovať a vytvoriť si tak pre neho akýsi cit.

Pochopiť, že slovo sa skladá z hlások, že tie sa delia na určité skupiny (samohlásky a spoluhlásky, pričom spoluhlásky sa ďalej delia na mäkké a tvrdé), že jazyk v sebe obnáša istú štruktúru. Ak si deti tieto schopnosti dobre neosvoja ešte pred nástupom do školy, môže to vyústiť do problémov s čítaním a písaním. Tréning okrem vyššie spomenutého takisto rozvíja aj kritické myslenie a poznávacie schopnosti.

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina sa skladá z dvoch etáp:

 1. Predgrafémová etapa je vhodná pre deti predškolského veku, najmä pre deti
  s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči, odkladom školskej dochádzky, jazykovými deficitmi a pri riziku vzniku špecifických porúch učenia. Deti sa najskôr naučia chápať slabičnú a hláskovú štruktúru hovorených slov. K vysvetleniu používame auditívnu, vizuálnu a taktilnú oporu, pretože napomáhajú k prepojeniu informácií z rôznych zmyslových kanálov. Celkový počet tejto etapy je 33 sedení, pričom jedno trvá 45 minút, pri frekvencii stretnutí 1-2x týždenne.
 2. Grafémová etapa nadväzuje na pregrafémovú etapu. Podstata metodiky je v tom, že v tejto časti už deti nahrádzajú hlásky v slovách písmenami. V záverečnej časti sa venujeme čítaniu, aby deti pochopili princíp, ako sa z písmen tvoria slová. Táto etapa je venovaná 39 sedeniam, pričom jedno trvá 45 minút, pri frekvencii stretnutí 1-2x týždenne.

Prítomnosť rodiča na sedeniach nie je potrebná. S dieťaťom sa pracuje individuálne, alebo v malých skupinách (maximálne 4 deti).

Pre koho je Eľkonin určený?

 • pre všetkých predškolákov v materskej škole ako forma prevencie porúch učenia,
 • pre všetky deti od veku 5 rokov, u ktorých môže byť užitočné rozvíjať jazyk a reč,
 • pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • pre deti s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči,
 • pre deti z viacjazyčného prostredia ako podpora posilnenia materinského jazyka,
 • pre deti so špeciálnymi potrebami

 

Deti pracujú so špeciálnym šlabikárom, v ktorom robia rôzne aktivity. Kreslia, vyfarbujú obrázky, riešia rôzne jazykové úlohy či hlavolamy. Tréning je vedený hravou formou tak, aby malo dieťa pocit, že sa hrá. Vzhľadom na to, že sa jedná o dlhodobejší tréning, je veľmi dôležité, aby si terapeut a dieťa vytvorili dobrý a dôverný vzťah, ktorý bude napomáhať rýchlejšiemu progresu.

Čo môže Eľkonin zlepšiť?

 • dieťa osobnostne postupne dozrieva,
 • dieťa sa začne lepšie orientovať v jazyku a začne mu viac rozumieť,
 • tým sa automaticky zlepšuje príprava dieťaťa na školské zručnosti ako čítanie a písanie,
 • zlepšuje sa pozornosť dieťaťa,
 • dieťa sa postupne čoraz lepšie koncentruje pri úlohách,
 • je schopné lepšej emočnej regulácie a sebakontroly,
 • dokáže lepšie spolupracovať,
 • čím lepšie sa orientuje v jazyku a v úlohách, tým je viac motivované sa učiť,
 • pri riešení úloh si rozvíja kritické myslenie.

 

Nastaveniu na program nemusí predchádzať špecializovaná diagnostika. Je možné program začať na požiadanie rodiča v prípade, že sa domnieva, že by mohol byť pre jeho dieťa nápomocný a užitočný.

Zaujal vás Eľkonin?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.