INPP

Pohybový program INPP je bezpečný, neinvazívny intervenčný program. Je založený na vedeckom základe a bol overený mnohými štúdiami po dobu 45 rokov v rôznych krajinách sveta. Ťažkosti, ktoré majú neurofyziologické základy, po absolvovaní tzv. stimulačno-inhibičného programu sú odstránené natrvalo.

Prečo je to možné? Jednoducho preto, lebo náš mozog je veľmi bystrý, inteligentný, a nerád robí prácu navyše. V prípade nezrelosti nervového systému, alebo oneskoreného vývinu nervovej sústavy, používa dieťa alebo dospelý človek mnoho kompenzačných mechanizmov. Keď niečo nejde priamo a jednoducho, musí vynakladať viac úsilia a energie na to, aby úlohu vykonal. Keďže nie sú dozreté tie najefektívnejšie dráhy do vyšších centier v mozgu, mozog volí rôzne obchádzky, ako sa dostať do cieľa. Je to podobné tomu, akoby ste zvolili miesto diaľnice z Bratislavy do Trnavy všetky možné bočné malé cestičky. Do cieľa prídete, ale oveľa pomalšie, strávite cestou podstatne viac času, a bude vás to stáť viac úsilia.
 
Pohybový program INPP posilňuje spojenia z nižších do vyšších centier v mozgu. Napomáha nervovej sústave dozrieť, a voliť tak najefektívnejšie dráhy.
INPP

INPP využíva štandardizované neurologické testy, ktorých úmyslom je odhaliť prítomnosť patologických primitívnych reflexov, alebo zistiť, či sú dostatočne rozvinuté posturálne reflexy. Obidve skupiny týchto reflexov môžu zohrávať významnú rolu v ťažkostiach, ktoré daná osoba má.

Každé zdravé, donosené dieťa sa rodí so sadou aktívnych primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života. Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivenosť. V dôsledku nich môže nastať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami klienta.

Nižšie uvedené symptómy a ukazovatele môžu byť dôsledkom oneskoreného vývinu centrálnej nervovej sústavy (tento zoznam neobsahuje všetky možné symptómy a prejavy).

 • ťažkosti naučiť sa jazdiť na bicykli
 • zmiešaná lateralita (preferencia nohy, ruky, oka, ucha, atď) vo veku vyššom ako 8 rokov
 • neschopnosť sedieť v kľude alebo ostať v tichosti
 • ťažkosti naučiť sa čítať a /alebo písať
 • ťažkosti s prechodom na písané písmo (pretrvávanie preferencie tlačeného písma)
 • ťažkosti na hodinách telesnej výchovy
 • ťažkosti naučiť sa a pomenovať správny čas z analógových (ručičkových) hodín
 • ťažkosti naučiť sa plávať (klient výrazne preferuje plávanie pod vodou)
 • oslabená koordinácia oka a ruky
 • problémy s rečou a výslovnosťou
 • úzkosť
 • nesúlad medzi písomným a ústnym vyjadrovaním (radšej a lepšie sa vyjadruje napr. ústne ako písomne a pod.)

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa alebo vy máte tzv. príznaky neuromotorickej nezrelosti, urobte si malý test a zodpovedajte otázky.

V prípade, že na niekoľko z nich odpoviete kladne, existuje vyššia pravdepodobnosť, že v pozadí ťažkostí, ktoré máte, stoja neurofyziologické príčiny, a bolo by vhodné urobiť špecializovanú diagnostiku.

V čom môže INPP pomôcť?

 • v zmiernení problémov s čítaním a písaním
 • v zmiernení symptómov dyslexie, dyspraxie či dysgrafie
 • ADD (Porucha pozornosti)
 • pri problémoch s motorikou a koordináciou
 • pri problémoch so sluchovým spracovávaním
 • v prípade oneskoreného, alebo špecificky narušeného vývinu reči (dysfázie)
 • v prípade agorafóbie (fóbia z otvoreného priestranstva)
 • pri problémoch s koncentráciou
 • v prípade zlyhávania v učení bez známej identifikovanej príčiny
 • v prípade Aspergerovho syndrómu
 • v prípade úzkosti a panickej poruchy
 • v prípade emočnej nestability

 

INPP sa pozerá na klienta ako na celok, nie ako na „rozkúskovaný objekt“. V ľudskom tele všetko so všetkým súvisí, preto je nevyhnutné tieto súvislosti poznať, a na základe toho ku klientovi pristupovať aj pri diagnostike a v intervencii.

Ako to prebieha?

Prostredníctvom štandardných neurologických testov sme schopní odhaliť a preukázať pretrvávajúcu prítomnosť aberantných primitívnych a posturálnych reflexov.

Niektoré reflexy ovplyvňujú určité špecifické funkcie, iné zase môžu narúšať motorickú kontrolu, rovnováhu, koordináciu alebo kontrolu pohybov očí, nevyhnutných pre písanie alebo čítanie.

Na základe komplexnej diagnostiky je možné potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť primitívnych reflexov a problémov s rovnováhou, taktiež posúdiť zrelosť centrálnej nervovej sústavy, ktorá je nevyhnutná pre dobré, bezproblémové napredovanie dieťaťa, jeho školskú zrelosť a pod.

Ak na základe diagnostiky usúdime, že by bolo užitočné nastaviť klienta na INPP pohybový program, naučíme ho cvičiť špeciálny cvik alebo cviky, ktoré bude nasledujúcich 6 týždňov cvičiť v domácom prostredí. Následne bude v tomto intervale prichádzať na kontrolné stretnutia po nevyhnutný čas. Obvykle program trvá približne 1 rok. Veľmi často intervenčné programy navzájom kombinujeme podľa potreby, za účelom dosiahnutia čo najlepších výsledkov.

V čom sa pohybový program INPP líši od postupov, ktoré pri svojej práci s takýmito deťmi uplatňujú špeciálni pedagógovia?

Špeciálni pedagógovia, psychológovia, alebo aj odborníci zaoberajúci sa napríklad senzorickou integráciou, sa v prevažnej miere zameriavajú na posilňovanie funkcií riadených z úrovne vyšších mozgových centier, teda na kognitívne funkcie, zmyslové funkcie a pod. Ak však má dieťa problém na úrovni nižšej, t.j. na úrovni nižších mozgových šturktúr, ako napr. mozgový kmeň, potom terapia, ktorú podstupuje môže pomôcť odstrániť čiastočné ťažkosti, no základná príčina ostane nezmenená a naďalej pretrváva a interferuje dieťaťu do života. Vývin mozgu, nervovej sústavy prebieha smerom zdola hore. Takže ak nastala nejaká, aj keď nepatrná odchýlka vo vývine na úrovni nižších centier, následný vývin tých vyšších už neprebieha tak, ako by mal. Jednoducho a obrazne povedané, ak sa nenaučíme najskôr poriadne chodiť, zrejme budeme mať problém, ak budeme chcieť dosahovať výborný čas v štafetovom behu, alebo v behu na dlhé trate. Ak dieťa nie je schopné sa koncentrovať, neobsedí, je vysoko pravdepodobné, že sa ťažkosti prejavia aj pri čítaní, písaní a pod. U väčšiny detí sa jedná o veľmi nepatrnú odchýlku – tzv. ľahké príznaky mozgovej dysfunkcie. Dieťa akoby teda svojim spôsobom ostávalo vývinovo na nižšej úrovni a v niektorých funkciách či oblastiach života mierne, alebo viac zlyháva.

Pohybový program INPP sa pokúša odstrániť problém na najnižšej možnej úrovni, aby následne umožnila vyšším centrám dozrieť a začať plniť efektívne svoje funkcie.

Rovnako tak rôzne pohybové programy zamerané na rozvoj motoriky dieťaťa, sú väčšinou – aj keď často nevedome zamerané na rozvíjanie tzv. posturálnych reflexov. Tie sa týkajú zlepšenia rovnováhy, držania tela, zvýšenia alebo zníženia svalového napätia a pod. Posturálne reflexy však nastupujú vo vývine neskôr ako primitívne. Ak pretrvávajú u dieťaťa primitívne reflexy, je nevyhnutné najskôr potlačiť tie, aby sme sa mohli v terapii efektívne pohnúť ďalej a pomohli odstrániť príčiny ťažkostí.

Zaujal vás pohybový program INPP?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o pohubovom programe INPP.