Forbrain®

Forbrain® sú špeciálne slúchadlá, ktoré vedú zvuk do rečovo-sluchového centra v mozgu pomocou kostného vedenia, a zároveň fungujú vďaka citlivému mikrofónu aj ako slučka spätnej väzby nášho vlastného hlasu.

To v sebe obnáša mnoho výhod. Pomocou používania Forbrain® slúchadiel sa zlepšuje reč, pozornosť, pamäť, emočná regulácia aj viaceré kognitívne zručnosti.

Forbrain

Komu môže Forbrain® pomôcť?

  • všetkým deťom alebo dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • všetkým deťom alebo dospelým s oslabenou pozornosťou a koncentráciou
  • všetkým klientom, ktorí si potrebujú zlepšiť pamäť
  • deťom, ktoré majú nesprávnu výslovnosť, oneskorený alebo narušený vývin reči
  • starším ľuďom, ktorí chcú udržiavať svoje kognitívne schopnosti na dobrej úrovni
  • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Kto by Forbrain® používať nemal?

Forbrain® nie je vhodný pre klientov s epilepsiou, alebo inými záchvatovými ochoreniami, pre klientov s vážnymi neurologickými poškodeniami, alebo úrazovým poškodením mozgu.

Ako to prebieha?

Slúchadlá Forbrain® vám odporučíme v prípade, že budeme presvedčení o tom, že vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ. Taktiež vám ich odporučíme počas tzv. aktívnej fázy, ak ste nastavení na neurosenzorickú stimuláciu Tomatis. Pravidelne ich tiež používame pri práci s deťmi v rámci jednotlivých sedení senzomotorického stimulačného programu pre predškolákov, alebo v kombinácii so sluchovým tréningom JIAS.

Pre začatie práce s Forbrain® slúchadlami nie je potrebná žiadna špeciálna diagnostika. Môžete jednoducho začať hneď teraz!

Slúchadlá je potrebné si zakúpiť priamo od výrobcu. V prípade, že si chcete uplatniť zľavu vo výške 30%, zadajte pri objednávke zľavový kód: 1B9004737

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac informácií ohľadne Forbrain® slúchadiel, navštívte našu web stránku www.forbrain.sk alebo sa obráťte na nás. Radi vám poradíme.

Viac informácií o Forbrain®

Pomocou dynamického filtra Forbrain® je zmyslový systém trénovaný tak, aby efektívnejšie integroval zvuky s inými zmyslovými informáciami, čo vedie k významným zlepšeniam. Tón hlasu je jasnejší a zreteľnejší. Forbrain® pomáha zlepšiť nielen kvalitu hlasu, ale aj schopnosť pozorne počúvať a komunikovať. Tieto a ďalšie zmeny majú pozitívny vplyv na činnosti, ktoré vykonávame v práci, doma, v škole alebo v škôlke.

Čítanie a písanie

Čím lepšie a jasnejšie sme schopní zvukové podnety z okolia prijímať a efektívne ich spracovávať, tým viac sa nám zlepší aj porozumenie čítaného textu. Čítanie so zapojením Forbrain® slúchadiel stimuluje náš mozog a motivuje nás čítať viac. Rozprávanie a čítanie nahlas pomocou Forbrain® mikrofónu a dynamického filtra posilňuje naše sluchové vnímanie, taktiež nás povzbudzuje a motivuje v napredovaní. Táto zvýšená schopnosť spracovania zvuku taktiež stimuluje plynulosť reči a písomný prejav.

Verbálna alebo krátkodobá pamäť

Opakovanými hlasovými cvičeniami sa trénuje náš mozog. Tieto hlasové cvičenia prenikajú do oblastí sluchového orgánu (tzv. slimáku) vo vnútornom uchu, pričom sa pomocou sluchových dráh spájajú s dráhami zodpovednými za verbálnu a krátkodobú pamäť. Keď hovoríme alebo čítame nahlas pomocou systému Forbrain®, náš vlastný hlas aktivuje tieto sluchové dráhy v mozgu, čo nám umožní ľahší prístup k pamäti. Každodenné používanie Forbrain® preto jednoznačne zlepšuje pamäť.

Pozornosť a koncentrácia

Problémy s pozornosťou sa často vyskytujú kvôli ťažkostiam so sluchovým vnímaním. 80% zmyslových informácií prichádza cez ucho. To určuje celkovú úroveň bdelosti a pozornosti mozgu. Vďaka kostnému vedeniu zvuku a použitiu dynamického filtra, Forbrain® zlepšuje spracovanie zvuku a našu pozornosť. To zároveň zlepšuje našu schopnosť eliminovať rozptýlenie, čo je hlavná príčina neefektívnosti. Dobrá koncentrácia umožňuje jasnejšie myslenie, vyššiu produktivitu a lepšiu pamäť.

Koncentrácia a zameranie pozornosti

Pracuje vaša myseľ nepretržite alebo sa stále niekam ponáhľa? Sú vaše myšlienky rozptýlené a je pre vás ťažké relaxovať? Vďaka vyladenému, vysoko kvalitnému mikrofónu Forbrain®, jasnejšiemu hlasu a lepšiemu vnímaniu sluchu vám Forbrain pomôže zostať pri úlohe a dokončiť aktivity. Dôsledné používanie Forbrain® zlepšuje pozornosť, takže sa môžete celý deň lepšie sústrediť a úlohy dokončiť.

Reč, výslovnosť a plynulosť

Kostné vedenie má výrazný vplyv na jasnosť zvuku a senzorickú, teda zmyslovú integráciu. To všetko zlepšuje a vplýva na výslovnosť. Čím lepšie si uvedomujeme a vnímame svoj hlas, tým lepšie základy pre fonologické a jazykové uvedomenie budujeme. Fonologické uvedomenie, teda schopnosť interpretovať základné zvuky jazyka, je kľúčom k jasnej produkcii reči. Vývin čítania tiež silne závisí od vzniku fonologického uvedomenia a schopnosti presne spájať zvuky so slovami. Kostné vedenie je pre vývin tejto fonologickej slučky spätnej väzby rozhodujúce. Táto slučka totiž taktiež zohráva úlohu pri ukladaní a získavaní verbálnych informácií. Forbrain® tak môže zlepšiť nielen sluchovú, verbálnu pamäť, ale aj tzv. vnútornú reč a plynulosť reči.

Motivácia, sebaúcta a sebavedomie

Zlepšením zmyslového vnímania, pozornosti, reči a schopnosti zamerať svoju pozornosť, je fungovanie nášho nervového systému jednoduchšie a pokojnejšie. Forbrain® stimuluje náš nervový systém tak, že zameriava pozornosť na náš hlas a tlmí zvuk alebo zmyslový šum v mozgu. To upokojuje nervový systém, a tým pádom sme motivovaní konať a uspieť.

Zaujali vás slúchadlá Forbrain®?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb klienta a cieľa, ktorý chceme spoločne dosiahnuť.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti o slúchadlách Forbrain®.