Koučing pre rodičov

Ľudia neustále hľadajú spôsob ako sa zlepšiť v tom, čo robia, ako dosiahnuť svoje ciele, ako budovať a udržať dobré vzťahy. Rodičia si neustále kladú otázku ako byť tým najlepším rodičom pre svoje dieťa. Čo máme zmeniť? Aké veci nerobiť, alebo robiť inak? Neplatí to samozrejme pre všetkých, ale život nás akosi nabáda, aby sme hľadali cesty, ktoré nás v živote povedú tým správnym smerom.

Koučing (anglicky coaching) je jednou z týchto ciest. Koučing je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život.
Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Koučing pre rodičov

Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť,
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu,
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

 

Tento proces prebieha v bezpečnom prostredí dôvery. Klientovi prináša (často až prelomové a transformačné) zmeny, ktoré zlepšujú jeho sebavnímanie, pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu. K tomu slúži na jednej strane odhodlanie a vlastná snaha klienta a na strane druhej, schopnosti kouča pomôcť mu objavovať vlastný potenciál a napredovať. Dobrý kouč sa o klienta úprimne zaujíma, načúva mu, rozširuje oblasť jeho vnímania, pomáha klientovi udržiavať pozornosť na stanovený cieľ a objavovať možnosti, ktoré k nemu vedú.

Komu môže koučing pomôcť?

Koučovanie je založené na partnerskom vzťahu medzi koučom a koučovaným a cieľom koučingu je nastavenie krokov (plánu) na dosiahnutie cieľa či definovanej zmeny.

Z toho dôvodu sa musí každý spýtať samého seba, či takýto prístup, iné pohľady a nová perspektíva, majú pre neho svoju hodnotu. Pokiaľ jednotlivec alebo skupina má potrebu určitého výsledku, prípadne má o tomto výsledku vcelku jasnú predstavu, práve koučing vie byť zmysluplným nástrojom na objavenie cesty, ako želaný výsledok dosiahnuť s ľahkosťou a nadhľadom.
Podmienkou úspešného koučingu je je tiež ochota a pripravenosť vložiť čas, energiu a vôľu robiť reálne zmeny. Koučing je teda vhodný pre kohokoľvek, kto je ochotný vykročiť a urobiť pre seba správne kroky.

Koučing je prostriedkom pre definovanie svojich cieľov, nájdenie potrebných zdrojov pochopenie všetkých súvislostí, získanie jasnej predstavy o výsledku a pochopenie, že človek dokáže svoje ciele dosiahnuť vlastnými silami.

Jednotlivec sa môže rozhodnúť spolupracovať s koučom z viacerých dôvodov. Tu nájdete niektoré z nich, môžu však existovať aj ďalšie situácie, pri ktorých je koučing nápomocný:

  • potreba odstrániť obmedzenie (životná situácia, stav) alebo využiť príležitosť, dosiahnuť cieľ,
  • zámer zvýšiť svoju sebadôveru, nájsť vnútorné zdroje a pracovať na osobnostnom raste,
  • vôľa dosahovať výsledky, brzdená nejakou prekážkou
  • potreba rozhodnúť sa medzi viacerými možnosťami,
  • zámer dosiahnuť súlad medzi pracovným a osobným životom
  • potreba určiť svoje silné stránky a zistiť, ako ich najlepšie viete využiť.

 

Zaujal vás Koučing pre rodičov?

Ak chcete vedieť, či by bol pre vás koučing prínosný, dohodnite si u nás prvé stretnutie.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti ohľadne koučingu pre rodičov.