november, 2015

nov 24

Praktický kurz „Školského programu INPP“  a „Infoseminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“.

PONÚKANÉ VZDELÁVANIA EŠTE NEMAJÚ NAPLNENÝ MINIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV POTREBNÝCH NA ICH REALIZÁCIU. PREPOŠLITE POZVÁNKU ĎALEJ (NIEKOMU, KOHO BY MOHLA ZAUJAŤ) A POMÔŽTE NÁM NAPLNIŤ MINIMÁLNU KURZOVÚ KAPACITU A UMOŽNIŤ TAK REALIZCIU KURZU. VOPRED ĎAKUJEME!

V termíne 3.-4. februára 2016 sme pre vás pripravili kombinované vzdelávacie podujatie, v rámci ktorého bude v  realizovaný praktický kurz „Školský program INPP“ a následne počas popoludnia druhého dňa bude realizovaný „Informačný seminár o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“. (Touto kombináciou chceme výjsť v ústrety účastníkom, ktorí za našou vzdelávacou ponukou prichádzajú z ďaleka a nadväznosť kurzu a semináru im ušetrí ďalšie cestovanie.)

3.-4.2.2016 Kurz „Školský program INPP“ je venovaný najmä učiteľom ZŠ, či MŠ, vychovávateľom, špeciálnym pedagógom, psychológom, detským lekárom a iným. Poskytuje jedinečný nový pohľad na problematiku porúch učenia, správania, koncentrácie, na ťažšie zvládnuteľné deti, deti s oslabenou motorikou, či koordináciou a zároveň poskytuje nástroj, ktorým je možné týmto deťom pomôcť.
Kurz sa realizuje v trvaní 1,5 dňa prvý deň v čase od 9:00 do 16:30 hod.., druhý deň v čase od 8:30 do 14:00 hod.
Prvý deň
kurzu je zameraný na teóriu a je sprístupnený odbornej i laickej verejnosti.
Druhý deň
kurzu je zameraný na praktickú časť a nácvik samotného cvičebného programu (účasť umožnená účastníkom, ktorí budú program realizovať v praxi).
Absolvovanie kurzu vás oprávňuje vykonávať špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program priamo vo vašej praxi hneď na druhý deň po skončení kurzu!
Viac informácií o praktickom kurze „Školský program INPP“ nájdete tu>>
Program kurzu>>

 

4.2.2016 popoludní nadviažeme „Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“, ktorý predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa ?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví tiež možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov.
Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konaťv marci 2016.
Viac informácií o „Infoseminári o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“ nájdete tu>>
Program Infoseminára>>

Môžete sa prihlásiť na vzdelávanie ako celok za zvýhodnenú cenu, alebo na jeho jednotlivé časti. Účastníci, ktorí svoju prihlášku zrealizujú v dostatočnom predstihu, teda do 31.12.2015 budú mať uplatnené ďalšie zvýhodnenie ceny kurzovného.

KEDY?

„Školský program INPP“
3.2.2016
(streda)- 9:00- 16:30 hod.  – Teória a diagnostika
4.2.2016 (štvrtok)- 08:30- 14:00 hod. – Praktická časť

„Infoseminárom o metóde sluchovej stimulácie podľa Dr. Johnasena“
4.2.2016
(piatok)- 14:30-18.00 hod.

 

KDE?

Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

 

CENY?

155,- EURkombinované vzdelávanie – kurz aj seminár s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena za kombinované vzdelávanie 145,- EUR

140,- EUR – Praktický kurz „Školský program INPP“ s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 130,- EUR
Za určitých podmienok je možné absolvovať aj jenotlivé dni kurzu samostatne
1. deň kurzu – teória a diagnostika – 80,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 75,- EUR
2. deň kurzu – praktická časť – 60,- EUR s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 55,- EUR

25,- EURInfoseminárom o metóde JIAS s úhradou do termínu uzávierky 15.1.2016
– pri úhrade do 31.12.2015 zľavnená cena 20,- EUR

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je v oboch metódach prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku.

Pozrite si bližšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

nov 24

JIAS zátišiePozývame vás na praktický kurz „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkami „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“. Predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovávania sluchových podnetov. Zároveň Vám umožní po absolvovaní kurzu a nadobudnutí technického vybavenia – audiometra, plnohodnotne aplikovať túto metódu na Vašich klientov. Je to prvý praktický kurz k metóde JIAS na Slovensku.

KEDY?

 11.- 13.marca.2016

KDE?
Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava

KTO?
Katrin Sanne, Nemecko
Katerzyna Rychetsky, Poľsko
Centrum AVARE, Slovensko

PREČO?
Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:
– ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
– ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvumi okolia
– ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
– oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
– vývinová dysfázia
– ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
– ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
– vnútroný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia (JIAS) je individualizovaný sluchový tréning prispôsobený presne frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania u konkrétneho klienta. Program bol zostavený na základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Úspešne sa využíva už vyše 30 rokov a medzičasom v 22. krajinách sveta.

Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10- 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupný CD prehrávač a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Termín kurzu
11. marec (piatok) 2015 9:00 – 17:00 hod.
12. marec (sobota) 2015 9:00 – 17:00 hod.
13. marec (nedeľa) 2015 9:00 – 16:00 hod.

Obsah kurzu
– Sluchový tréning – teoretické pozadie
– Tréningové CD nosiče podľa Johansena
– Súvislosti medzi ťažkosťami v škole/ ťažkosťami v reči a problémami s počutím
– Lateralita a auditívna lateralita
– Neuronálne spracovávanie a súvislosti s hudbou a rečou
– Testy počúvania – dôkladné sprostredkovanie teórie a praxe v malých pracovných skupinách
– Plánovanie a prevedenie individuálneho tréningového programu
– Využitie programu pri nedoslýchavosti, tinnite a hyperacusis

Benefity JIAS komunity
– úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať  z jej aktivít
– budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri indikácií CD a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
– budú dostávať pravidelné newslettre o novinkách, výskumoch a praktických skúsenostiach iných poskytovateľov
– budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS Update kurz, JIAS Supervízne stretnutie)

Predpoklady účasti a prihláška
Predpokladom účasti je ukončené vzdelanie, ktoré súvisí s obsahom kurzu. Po absolvovaní kurzu sú účastníci oprávnení poskytovať samostatne JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať JIAS stimulačné CD nosiče. Pre posúdenie sluchového spracovávania je potrebné disponovať bežne dostupným audiometrom, pričom Vám v rámci kurzu ponúkneme zvýhodnené možnosti pre jeho kúpu.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 30 osôb, minimálny počet účastníkov je 20 osôb. Pri prihlasovaní rozhoduje o zabezpečení kurzového miesta poradie, v ktorom obdržíme prihlášky na kurz. Prihláška ja platná po pripísaní prihlasovacieho poplatku v sume 25,-€ na bankový účet Centra AVARE. Zostatkovú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.2.2016.

Upozorňujeme,  že kurz sa bude realizovať len v prípade,  že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov,  bude kurzovné vrátené v plnej výške. Účastníkom, ktorí plánujú účasť na kurze a musia si zabezpečiť dopravu a ubytovanie preto odporúčame, aby sa pri plánovaní informovali na prípadnú možnosť storna, resp. objednávali si dopravu a ubytovanie až po potvrdení dosiahnutia min. počtu účastníkov na kurze.

Poplatky a služby
Kurz je spoplatňovaný sumou  465,-€, pričom tento poplatok pokrýva nasledovné služby a materiály:
JIAS praktický kurz s rozsiahlymi kurzovými materiálmi a CD nosičom s podkladmi
– dichotický sluchový test podľa JIAS na CD a demo CD s JIAS hudbou
– občerstvenie počas kurzu (minerálka, káva, čaj cez prestávky)
– certifikát o absolvovaní kurzu „JIAS Poskytovateľ“
– registrácia „JIAS Posyktovateľa“ na www.jias.sk
– informačný materiál v slovenskom jazyku prostrednictvom Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku
V pripade úhrady celej sumy do 10.12.2015, je výška účastníckeho poplatku 425,-€
V pripade úhrady celej sumy do   10.1.2016, je výška účastníckeho poplatku 440,-€
V pripade úhrady celej sumy do 10.2.2016, je výška účastníckeho poplatku 465,-€

Podmienky zrušenia účasti
Vašu účasť na kurze môžete zrušiť v termíne 2 mesiace pred začatím kurzu, teda do 10.1.2016 bez poplatkov. Ak by ste svoju účasť zrušili po tomto termíne do 10.2.2016, bude Váš prihlasovací poplatok vo výške 25,- eur považovaný za stornopoplatok. Ak by ste svoju účasť zrušili po termíne 10.2.2016, bude celá suma kurzovného považovaná za stornopoplatok, ak sa za Vás nenájde náhradník. Stornopoplatky môžu byť v plnej výške uplatnené ako kurzovné poplatky pri nasledujúcich ponukách tohto kurzu v budúcnosti.
Vzhľadom na to, že príprava kurzu zahŕňa vysoké poplatky zahraničným lektorom, úhradu ich cestovných nákladov a ubytovania (ktoré je potrebné zabezpečiť dostatočne vopred), organizačné a materiálne zabezpečenie (predovšetkým audiometre), sú vyššie uvedené storno podmienky žiaľ nevyhnutné.

Prajeme Vám dovtedy príjemne prežité dni a tešíme sa na stretnutie s Vami.