Emočná regulácia a práca s emóciami

Terapie sú zamerané najmä na rozvoj zručností súvisiacich s emocionálnym prežívaním dieťaťa. Intervencie ponúkame najmä deťom s poruchou autistického spektra, no vieme stretnutia prispôsobiť aj pre deti, ktoré majú v týchto oblastiach ťažkosti aj z iných dôvodov.

Terapeut pracuje primárne s metódou „Zones of Regulations“, ktorá je použiteľná na široké spektrum ťažkostí. Do intervencie prijímame deti najmä vo veku 7-12 rokov, ktoré sa vo vlastných emóciách nevyznajú a potrebujú pochopiť ich prejavy a zvládacie stratégie.

Komu môžu tieto terapie pomôcť?

Všetkým deťom vo veku 7 až 12 rokov, ktoré majú ťažkosti ovládať svoje emócie (prevažne tie negatívne ako napríklad hnev, smútok, strach a podobne), alebo ich nevedia ani správne pomenovať, nerozumejú im. Nevedia, ako sa k nim postaviť, väčšinou emócie ovládajú ich, nie oni svoje emócie. Nemajú ich pod kontrolou, čo im v bežnom živote spôsobuje značné problémy vo vzťahoch k iným ľuďom, ale aj k samým sebe. Tým môže dôjsť k narušenému vývinu sebadôvery a sebavedomia, ktoré sú pre zdravý vývin dieťaťa veľmi dôležité.

Môže sa napríklad jednať o dieťa, ktorého rodičia sa práve rozvádzajú, alebo sa rozviedli. Prípadne dieťa utrpelo nejakú ujmu, či stratu blízkeho, s ktorou sa nevie emočne vysporiadať. Alebo len zažíva ťažké chvíle v školskom prostredí a nevie, aký postoj k nim zahájiť a len sa trápi.

Ako to prebieha?

Terapeut pracuje vždy priamo s dieťaťom a bez prítomnosti rodiča. Pred prvým stretnutím si terapeut na stretnutí s rodičom zistí aká je situácia, ako vníma prejavy dieťaťa rodič, a v čom ich vníma ako obmedzujúce či problematické. Stanovia si cieľ, ktorý by chceli spoločne dosiahnuť.

S dieťaťom na prvom stretnutí vždy hľadáme jeho úroveň porozumenia prostredníctvom smajlíkov a emočných kartičiek. Klienta sa snažíme viesť k tomu, aby vedel pomenovať emócie na obrázkoch, na sebe, na iných ľuďoch a následne po zvládnutí tejto etapy sa posunieme k prejavom a zvládacím stratégiám. Každé dieťa má iné prežívanie emócií a preto je našou úlohou na stretnutiach dospieť k vzájomnému porozumeniu a zdieľaniu svojich vlastných prejavov.

Keďže neexistuje univerzálny vzorec, podľa ktorého sa dieťa môže v emočne vypätých situáciách prejaviť, spoločne s rodičom vždy hľadáme čo najvhodnejšie vzorce prejavovania emócií šité na mieru danému dieťaťu. Do stretnutí sa terapeut snaží začleniť aj projektívne metódy a uvoľňovacie cvičenia, aby dieťaťu priblížil pocit relaxácie a ventilácie napätia.

Existujú 4 regulačné zóny, do ktorých dieťa postupom času zaraďuje svoje emócie a stratégie:

  1. Zelená zóna – pocity šťastia, lásky, pokoja
  2. Modrá zóna – smútok, únava, choroba, nuda
  3. Žltá zóna – frustrácia, strata kontroly, strach
  4. Červená zóna – hnev, vydesenie, nervozita

 

Zaujala vás Emočná regulácia a práca s emóciami?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.