Mgr. Kantarína Sipos

Ďalší členovia tímu:

Mgr. Katarína Sipos

zakladateľka, riaditeľka Centra Avare

Mgr. Katarína Sipos má v našom centre na starosti predovšetkým strategický rozvoj centra, individuálnu prácu s klientmi (Tomatis®, koučing, výchovné poradenstvo, poradenstvo pre dospelých klientov), vedie kurzy v oblasti prevencie a intervencie vývinových porúch pre odbornú a laickú verejnosť, a prednáša na odborných konferenciách v rámci celej Európy. Zároveň pôsobí ako národná riaditeľka a školiteľka JIAS pre Slovensko a Českú republiku a je odborná garantka a školiteľka programu Biletarálna integrácia pre Slovensko a Českú republiku.

 • vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave
 • absolvovala 2 roky nadstavbového štúdia na VŠ Svätej Alžbety – odbor „Sociálna práca so zameraním na psychoterapiu“
 • 4 roky bola participantom v psychoterapeutickom výcviku PCA (C.G. Rogers – Na osobu zameraný prístup)
 • 1 rok bola participantom v odbornom výcviku „Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera“
  absolvovala dvojročný výcvik zameraný na rodinné systemické dynamiky podľa Berta Hellingera
 • absolvovala odborné štúdium INPP metódy v Anglickom Chesteri a bola ako prvá licencovaná osoba na Slovensku v tejto metóde
 • absolvovala špecializované štúdium JIAS sluchového tréningu v Dánsku priamo pod dohľadom zakladateľa metódy – dr. Kjelda Johansena (aj v tejto metóde bola prvou licencovanou osobou na Slovensku)
 • absolvovala špecializované štúdium bilaterálnej integrácie v Poľsku a v Anglicku a pravidelne podstupuje supervízne stretnutia
 • absolvovala seminár „BFB neurofyziológia“ v rozsahu 3 dní
 • absolvovala dvojročný výcvik zameraný na rodinné systemické dynamiky podľa Berta Hellingera
 • absolvovala certifikovaný výcvik Business coaching v Business Coaching college
 • absolvovala certifikovaný výcvik Systemic coaching v Business Coaching college
 • absolvovala certifikovaný výcvik Life coaching v Business Coaching college
 • absolvovala tri úrovne vzdelávania v neurosenzorickej stimulácii Tomatis® vo Francúzsku
 • absolvovala odborné vzdelávanie s názvom “A Guide to Understanding and Integrating Trauma”, pod vedením dr. Gábora Matého
 • absolvovala kurz “Trauma and the Tomatis Method” v akadémii Maude Le Roux Academy
 • absolvovala kurz “A Deeper Dive into Tomatis Sound Therapy” v akadémii Maude Le Roux Academy
 • absolvovala webinár s názvom “Tajomstvo dobrej výchovy” pod vedením Mareka Hermana
 • absolvovala webinár s názvom “Úzkosť a učenie sa sebaovládaniu” pod vedením MUDr. Radkina Honzáka
 • absolvovala webinár s názvom “Executive functions” pod vedením Dr. Andrew Dallziel, PhD.
 • absolvovala školenie “Bilateral integration – school program instructor course” pod vedením Dr. Andrew Dalziell, PhD.
 • absolvovala 10-týždňový kurz vo Wim Hof metóde
 • v minulosti pracovala 6 rokov v súkromnej základnej škole s materskou školou ako výkonná manažérka, pričom mala na starosti administratívny, personálny chod školy, komunikáciu s rodičmi, prijímanie detí do materskej a základnej školy a poskytovala odborné konzultácie v súvislosti s aplikáciou metódy INPP do školského prostredia
 • viedla prvú štúdiu ohľadne úspešnosti Školského programu INPP v základných školách a pod jej dohľadom sa program realizuje vo viac ako 30 základných školách na Slovensku
 • poskytuje odborné vzdelávanie v tejto oblasti – vyškolila už viac ako 2000 odborníkov, predovšetkým špeciálnych pedagógov, psychológov, učiteľov, v súčasnosti aj lekárov z rôznych lekárskych odborov
 • pravidelne absolvuje supervízne stretnutia v zahraničí za účelom rozširovania svojho vzdelania a udržiavania vysokého odborného štandardu pri práci
 • realizuje odborné prednášky v školách po celom Slovensku na tému inovatívneho prístupu vo vzdelávaní, progresívneho prístupu k deťom s poruchami učenia, správania, koncentrácie a k deťom s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči
 • školí odbornú verejnosť v JIAS sluchovom tréningu, v pohybovom programe Bilaterálnej integrácie a INPP metóde
 • je autorkou senzomotorického stimulačného programu pre predškolákov AVARE
 • je autorkou a organizátorkou odbornej medzinárodnej konferencie „Komplexná terapia vývinových porúch“, ktorej prvý ročník sa konal v roku 2018 pod záštitou MZ SR a Bratislavského samosprávneho kraja
 • 12 rokov sa venuje individuálnej práci s klientmi a neustále si rozširuje svoje vzdelanie
 • zaujíma sa o holistický prístup k riešeniu porúch učenia, správania, koncentrácie, zaujíma ju psychológia, neurológia, neuropsychológia, dietetológia a prirodzený vývin dieťaťa a možnosti ako mu pomáhať
 • je vydatá a má jedno dieťa