Koučing

Ľudia neustále hľadajú spôsob ako sa zlepšiť v tom, čo robia, ako dosiahnuť svoje ciele, ako budovať a udržať dobré vzťahy. Neplatí to samozrejme pre všetkých, ale život nás akosi nabáda, aby sme hľadali cesty, ktoré nás v živote povedú tým správnym smerom.

Koučing (anglicky coaching) je jednou z týchto ciest. Koučing je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život.

Koučing

Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má urobiť, či zmeniť. Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť,
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu,
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

Tento proces prebieha v bezpečnom prostredí dôvery. Klientovi prináša (často až prelomové a transformačné) zmeny, ktoré zlepšujú jeho sebavnímanie, pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

Základnou úlohou koučingu je doviesť klienta k cieľu. K tomu slúži na jednej strane odhodlanie a vlastná snaha klienta a na strane druhej, schopnosti kouča pomôcť mu objavovať vlastný potenciál a napredovať. Dobrý kouč sa o klienta úprimne zaujíma, načúva mu, rozširuje oblasť jeho vnímania, pomáha klientovi udržiavať pozornosť na stanovený cieľ a objavovať možnosti, ktoré k nemu vedú.

Komu môže koučing pomôcť?

Koučovanie je založené na partnerskom vzťahu medzi koučom a koučovaným a cieľom koučingu je nastavenie krokov (plánu) na dosiahnutie cieľa či definovanej zmeny.

Z toho dôvodu sa musí každý spýtať samého seba, či takýto prístup, iné pohľady a nová perspektíva, majú pre neho svoju hodnotu. Pokiaľ jednotlivec alebo skupina má potrebu určitého výsledku, prípadne má o tomto výsledku vcelku jasnú predstavu, práve koučing vie byť zmysluplným nástrojom na objavenie cesty, ako želaný výsledok dosiahnuť s ľahkosťou a nadhľadom.

Podmienkou úspešného koučingu je je tiež ochota a pripravenosť vložiť čas, energiu a vôľu robiť reálne zmeny. Koučing je teda vhodný pre kohokoľvek, kto je ochotný vykročiť a urobiť pre seba správne kroky.

Koučing je prostriedkom pre definovanie svojich cieľov, nájdenie potrebných zdrojov pochopenie všetkých súvislostí, získanie jasnej predstavy o výsledku a pochopenie, že človek dokáže svoje ciele dosiahnuť vlastnými silami.

Jednotlivec sa môže rozhodnúť spolupracovať s koučom z viacerých dôvodov. Tu nájdete niektoré z nich, môžu však existovať aj ďalšie situácie, pri ktorých je koučing nápomocný:

  • potreba odstrániť obmedzenie (životná situácia, stav) alebo využiť príležitosť, dosiahnuť cieľ,
  • zámer zvýšiť svoju sebadôveru, nájsť vnútorné zdroje a pracovať na osobnostnom raste,
  • vôľa dosahovať výsledky, brzdená nejakou prekážkou
  • potreba rozhodnúť sa medzi viacerými možnosťami,
  • zámer dosiahnuť súlad medzi pracovným a osobným životom
  • potreba určiť svoje silné stránky a zistiť, ako ich najlepšie viete využiť.

Zdroj: www.sako.sk

Zaujal vás Koučing?

Ak chcete vedieť, či by bol pre vás koučing prínosný, dohodnite si u nás prvé stretnutie.

Radi vám zodpovieme prípadné otázky alebo nejasnosti ohľadne koučingu.