Poradňa

Sme si vedomí toho, že deti s vývinovými poruchami potrebujú komplexný prístup. V niektorých prípadoch si situácia vyžaduje integráciu žiaka v rámci školského zariadenia, ktoré navštevuje. Deje sa tak obvykle za účelom pomoci dieťaťu, aby bolo pre neho jednoduchšie zvládať nápor školy, a aby ľahšie zvládalo všetky oblasti, ktorým v škole dieťa čelí.

V prípade, že škola rodičov informuje o tom, že by bolo vhodné dieťa integrovať, pre rodičov to znamená urobiť nasledovné:

Ak na základe týchto vyšetrení dieťaťu odporučíme integráciu, poradňa zašle spracované správy s návrhom integrácie do príslušného školského zariadenia. To následne vypracuje pre dieťa individuálny výchovno-vzdelávací plán, podľa ktorého sa má dieťa ďalej vzdelávať. Správy tiež obsahujú odporúčania pre školu, ako k dieťaťu pristupovať, aby mohlo optimálne napredovať.

Naše centrum je pripravené poskytnúť vám pomoc pri posudzovaní predpokladov detí, žiakov a študentov, a to nielen tam, kde sa zdá byť nejaký problém vo vývine dispozícií dieťaťa, ale aj tam, kde je možné očakávať naopak určitú akceleráciu rozvoja schopností alebo ich nerovnomernosť. Vieme, že je dôležité, aby predovšetkým rodičia mali reálnu predstavu o tom, čo môžu od dieťaťa očakávať. Poradíme vám ako na dieťa pôsobiť, ako ho rozvíjať, aké aktivity mu prípadne ponúkať. To všetko samozrejme nielen v súvislosti so školou, ale s celým vývinovým obdobím a zdravotným stavom detí a mladistvých.

Psychologickú diagnostiku (testy intelektu) využívame aj ako preventívny nástroj, ktorý nám, respektíve rodičom dieťaťa umožňuje spoznať ho lepšie, porozumieť jeho silným a slabým stránkam. Toto poznanie umožňuje rodičom uvedomiť si, aké výchovné pôsobenie je pre dieťa vhodné, a ktoré naopak môže pôsobiť kontraproduktívne. Rodič tak môže slabé stránky dieťaťa cielene rozvíjať a silné naopak podporovať vhodnými aktivitami. Takýto prístup vnáša do celej rodiny viac porozumenia, lepšie vzťahy a v konečnom dôsledku spokojnejšie a sebavedomejšie dieťa.

Konzultujeme s rodičmi a učiteľmi možnosti výchovy a vzdelávania, potreby detí, žiakov a študentov. Uvedomujeme si, že problémy súvisiace so školou sú často hlavnou príčinou mnohých nezrovnalostí, ktoré je potrebné riešiť. Popri tom je však mnoho ďalších oblastí, ktorými sa zaoberáme a radi vám ponúkneme pomoc – napríklad rodinné situácie, výber vhodnej školy pre dieťa a pod.

Okrem komplexnej psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky poskytujeme nielen základné posúdenie, ale aj ďalšie odborné vedenie tak psychologické ako aj špeciálno-pedagogické, intervenciu aj reedukáciu, individuálne alebo skupinovo.

V našom centre pre vás zabezpečíme všetko pod jednou strechou.

Povedali o nás