Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika je zameraná na získanie informácií o psychických funkciách a osobnosti dieťaťa. Zisťuje úroveň intelektových schopností, kognitívnych funkcií ako sú napríklad vnímanie, pamäť a pozornosť. Taktiež skúma osobnosť dieťaťa a jeho schopnosť emočnej regulácie pri záťaži.

Diagnostiku robíme pomocou testovej batérie WISC IIISK, ktorá pokrýva veľmi široké spektrum zručností človeka. WISC opisuje vrodenú aj naučenú úroveň schopností detí v rozmedzí 6–16 rokov a poskytuje prehľad o ich celkových kognitívnych schopnostiach a potenciáli.

Test pri hodnotení porovnáva deti s rovesníkmi podobného veku. Zatiaľ čo toto hodnotenie môže určiť potenciál, úroveň IQ nie je v zárukou úspechu alebo neúspechu. Subtesty WISC III sa zameriavajú napríklad aj na určenie schopnosti dieťaťa učiť sa, skúmajú jeho pozornosť a vizuomotorickú koordináciu. Výsledky hodnotia taktiež mieru priestorového rozpoznávania, analytického myslenia, matematických schopností a krátkodobej pamäte.

Aj z tohto dôvodu sa snažíme diagnostiky robiť v doobedných hodinách, kedy dieťa ešte má energiu na prácu a podá dobrý výkon. Úroveň testovania je prispôsobená fyzickému veku dieťaťa.

Výsledky z testovania nám dávajú komplexný obraz o dieťati, čo je dôležité z pohľadu diagnostiky porúch učenia, no aj pre lepší rozvoj dieťaťa do budúcna. Rodičia si z psychologickej diagnostiky môžu vybrať časti, v ktorých sa dieťaťu darí najlepšie a na tie sa v budúcnosti zamerať, aby sa v nich naďalej rozvíjalo.

Psychologická diagnostika teda môže slúžiť ako podklad pre integráciu dieťaťa v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Môže však byť veľmi nápomocná aj pre všetkých rodičov, ktorí chcú poznať silné a slabé stránky svojho dieťaťa a tomu prispôsobiť aj prístup a výchovné metódy za účelom dosiahnutia čo najlepšieho efektu.

U nás spolu s psychologickou diagnostikou dostanete aj čosi naviac. V prípade, že budete mať záujem, poskytneme vám presné informácie o tom, ako sa jednotlivé slabé stránky dieťaťa dajú rozvíjať, prípadne o tom, aké intervenčné prístupy by mohli dieťaťu významne pomôcť naplniť svoj potenciál.

Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám pomôžeme.

Zaujala vás Psychologická diagnostika?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.