Sindelar

Jednou z možných príčin porúch učenia a správania sú deficity čiastkových funkcií. Ak hovoríme o deťoch s čiastkovým oslabením výkonu, hovoríme o deťoch, ktoré vykazujú nerovnomerný vývin v oblasti čiastkových funkcií.

Keď si predstavíme dieťa ako strom, v jeho korune sa nachádza jeho aktuálny stav vývinu (všetky schopnosti, zručnosti, vzorce správania). Podľa toho, v ktorom roku života dieťa pracujeme, môžeme v korune stromu pozorovať odlišnosti v jednotlivých oblastiach jeho vývinu. Ako veľmi je koruna vyvinutá, závisí od toho, ako sa doteraz vyvíjali korene stromu (čiastkové funkcie). Úlohou diagnostiky Sindelar je zistiť, či sa tieto jednotlivé čiastkové funkcie rozvíjajú harmonicky alebo dysharmonicky. Na základe odchýlok vo vývine zostavíme tréningový plán.

Metodiku Sindelar vyvinula rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar. Je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.

Teoretický model opierajúci sa o poznatky z kognitívnej psychológie, vývinovej psychológie a neuropsychológie, z ktorého autorka vychádza, sa orientuje na „celok“ procesov spracovávajúcich informácie („čiastkové výkony“) z pohľadu prepojenia jednotlivých elementov.

Metodika sa zameriava na sledovanie:

  • schopnosti dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie (schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, zameranie pozornosti)
  • schopnosť rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti (schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania),
  • schopnosť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen), (funkcia intermodálneho kódovania),
  • schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti, (schopnosť optickej, akustickej a intermodálnej krátkodobej a dlhodobej pamäti),
  • schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe a tak plánovať a koordinovať svoje správanie, (funkcia seriality),
  • schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy medzi predmetmi a javmi (schopnosť vnímania telesnej schémy, priestorová orientácia);
 

Tréningový program dr. Sindelar je určený pre deti od 3 rokov.

  1. Forma Mačka mňau je určená pre deti od 3-6 rokov (alebo v predškolskom veku, ktoré nevedia čítať a písať)
  2. Klasická forma je pre deti od začatia školskej dochádzky až po dospelosť.

 

Ak sa na diagnostike potvrdí oslabenie čiastkového výkonu jednej alebo viacerých čiastkových funkcií, zostavíme dieťaťu tréningový program. Tréning čiastkových funkcií prebieha doma s rodičom (približne 10 minút denne), s použitím tréningového programu Dr. Sindelar. Úlohy sú zábavné a posilňujú vzájomný vzťah rodiča s dieťaťom. Vysvetlíme vám čo budete v najbližšom období doma robiť. Následne k nám budete prichádzať na pravidelné kontroly aj s dieťaťom v intervaloch raz za 5 až 6 týždňov. 

 

Zaujal vás program Sindelar?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.