Testy školskej zrelosti

Ak je vaše dieťa v poslednom ročníku predškolskej prípravy a vy sa chcete uistiť, či je vhodné, aby nastúpilo do školy, alebo by bolo lepšie, keby dostalo odklad, môže byť pre vás užitočné nechať dieťa absolvovať test školskej zrelosti.

Metodika testu školskej zrelosti je určená pre deti z bežného prostredia, ktoré navštevujú materskú školu a primerane ovládajú slovenský jazyk. Vytvorená a štandardizovaná bola na celoslovenskej vzorke detí. Test obsahuje 8 subtestov + jeden nepovinný subtest (Kresba postavy).

Dieťa pracuje za pomoci papiera a ceruzky. Výsledky poskytujú údaje o aktuálnej úrovni psychických funkcií, ktoré súvisia s pripravenosťou na školské vzdelávanie. Obvykle sa vykonáva koncom školského roka pred nástupom dieťaťa do 1. ročníka základnej školy.

V rámci testov školskej zrelosti sa nespoliehame len ny testy vyššie spomínaných psychických funkcií. Preveríme si aj pripravenosť dieťaťa po fyziologickej stránke. Preveríme úroveň tzv. exekutívnych funkcií, prípadné pretrvávanie primitívnych reflexov, koordináciu a pracovnú pamäť.

Na základe výsledkov vám vypracujeme výstupnú správu, ktorej výsledkom bude odporúčanie na zaškolenie dieťaťa (teda jeho nástup do 1. ročníka ZŠ), alebo na jeho odklad.

Čo môže bilaterálna integrácia zlepšiť?

V dôsledku používania tohto programu sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti alebo dospelí sú schopní vykonávať viacero činností naraz s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Zlepšuje sa pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti, koncentrácia, schopnosť potlačiť nežiaduce rušivé vplyvy okolia a emočná regulácia.

Ako to prebieha?

Nastaveniu na program obvykle predchádza diagnostika motoriky, koordinácie, exekutívnych funkcií (zameranie pozornosti, pracovná pamäť, schopnosť potlačiť rušivé vplyvy z okolia a pod.). Následne je dôležité správne zadefinovať úroveň, na ktorej sa klient nachádza a tiež ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Následne klienta nastavíme na program, teda ho naučíme cvičiť jeden alebo viac cvikov, ktoré bude v domácom prostredí cvičiť každý deň po dobu približne 6 týždňov. Potom prichádza na kontrolu, na ktorej skontrolujeme progres a postupne stupňujeme náročnosť cvikov, aby sa klient posunul stále na vyššiu a vyššiu úroveň zručností. Počet kontrol závisí od stavu klienta a cieľov, ktoré chce dosiahnuť.

Zaujala vás Testy školskej zrelosti?

Intervenčný program zostavujeme na mieru podľa ťažkostí, potrieb dieťaťa, a cieľa, ktorý chceme s rodičmi dosiahnuť. Využívame pri tom širokú škálu služieb a intervenčných postupov.

Radi vám zodpovieme prípadné orázky alebo nejasnosti o intervenčnom programe Sindelar.