Deti a moderné technológie

10 DÔVODOV, PREČO BY MOBILY, TABLETY A PSP-HRY NEMALI BYŤ BEŽNOU SÚČASŤOU ŽIVOTA DETÍ MADŠÍCH AKO 12 ROKOV

…deti do 2 rokov by nemali prichádzať do kontaktu s mobilnými telefónmi, tabletmi, počítačmi, TV, internetom a inými modernými technológiami….

deti od 3 do 5 rokov by s nimi nemali stráviť viac než 1 hodinu denne,

deti od 6 do 18 rokov nie viac ako 2 hodiny denne…

 

Žijeme v  dobe, keď sa elektronické zariadenia už dávno stali neodmysliteľnou súčasťou nášho bežného života. Ich integrita v našej každodennosti sústavne rastie a z roviny pomocníkov v domácnosti sa presúva aj do našich osobných životov. Globalizuje a zmenšuje svet do sociálnych sietí, prináša nové definície sociálnych vzťahov a často aj novú definíciu dávnych hodnôt ako priateľstvo.

Ako tieto nové faktory vplývajú na ľudí, je určite relevantným námetom na zamyslenie, čo je však dôležitejšie z nášho pohľadu, je otázka: AKO TIETO NOVÉ FAKTORY VPLÝVAJÚ NA VÝVOJ DETÍ? Alebo, čo sú riziká, ktoré netreba podceniť, keď dieťaťu do rúk vkladáte dotykový telefón, tablet, alebo mu sprístupníte svet internetu a sociálnych sietí?

1.  Rýchly rast mozgu prebieha najmä v prvých troch rokoch života dieťaťa, vtedy mozog takmer strojnásobí svoju veľkost. Jeho vývin v tomto období je významne ovplyvňovaný stimuláciou z prostredia. Nadmerná stimulácia vyvíjajúceho sa detského mozgu (mobilmi, internetom, tabletmi, TV) je spájaná s deficitmi exekutívnych funkcií, s poruchami pozornosti, oneskoreniami v kognitívnej oblasti, s oslabenou sebareguláciou  a inými problémami.

2. Oneskorený vývin môže byť aj dôsledkom nedostatočnej pohybovej aktivity, nakoľko pohyb je v detstve elementárne potrebný pre rozvoj všetkých, a teda aj mozgových funkcií a posiľňuje najmä pozornosť a schopnosť učiť sa.

3. Epidémia obezity v detskom veku vykazuje korelácie s časom, ktorý deti trávia pred TV a počítačovými hrami.  Jedno zo štyroch detí v Kanade a jedno z troch detí v USA je obézne. Generácia detí 21. storočia bude s veľkou pravdepodobnosťou práve kvôli obezite prvou generáciou, ktorá „neprežije “ vekom svojich rodičov.

4. Poruchy spánku  v takej miere, že ovplyvňujú ich školské výsledky, vykazuje až 75% detí vo veku 9 -10  rokov. 60 % rodičov pritom nedohliada na to, ako a kedy ich deti používajú spomínané moderné technológie a 75% detí používa tieto zariadenia vo svojej spálni.

5. Duševné ochorenia, ako depresie, úzkosti, poruchy pozornosti, autizmus, bipolárna porucha, psychózy a poruchy správania, sú kauzálne spájané s nadmerným používaním moderných technológií.

6. Agresivita u detí je vyvolávaná agresívnymi obsahmi v médiách. Priama obrazová prezentácia fyzického násilia, sexuálneho násilia, presnejšie sexu, vrážd, znásilnení, mučenia, ponižovania atď. v televízii a vo filmoch má stúpajúcu tendenciu.  V USA  bolo násilie prezentované v médiách, zaradené do kategórie „ohrozujúce zdravie verejnosti“.

7. Digitálna demencia – pojem vychádzajúci zo zistení, že vysoko rýchlostné obsahy v médiach môžu viesť k poruchám pozornosti, k oslabeniu koncentrácie a pamäte, nakoľko poškodzujú neurálne spojenia vo frontálnom kortexe. Deti, ktoré sa nedokážu sústrediť, sa nedokážu ani učiť!

8. Závislosť na moderných technológiách vykazuje 1 z 11 detí vo veku od 8 do 18 rokov. Keď rodičia trávia veľa svojho času s modernými technológiami, vzďaľujú sa svojim deťom. Nedostatok rodičovskej pozornosti a modely vzťahu k moderným technológiám predžívané v spoločnosti, vedú deti k naviazaniu sa na náhradný „zdroj“ zamestnávajúci ich pozornosť, na moderné technológie, čo môže vyústiť do závislosti.

9. Radiačné splodiny, ktoré vytvarajú mobilné telefóny a bezdrôtové zariadenia, boli v máji 2011 dôvodom, že boli tieto moderné technológie zaradené do kategórie 2B rizikovej skupiny (s možným karcinogénnym účinkom). Deti sú pritom oveľa citlivejšie voči týmto vplyvom ako dospelí, nakoľko je ich mozog a imunitný systém stále vo vývine.

10. Neudržateľnosť spôsobu, akým sú deti vychovávané a edukované v zaobchádzaní s modernými technológiami bije na poplach. Je viac než potrebné, aby sa tejto problematiky systematicky, strategicky a zodpovedne ujali kompetentní s cieľom zredukovať používanie moderných technológií deťmi. Informovanie a edukácia verejnosti je v tomto smere enormne dôležitá.

Výskumy z Južnej Korei – najviac digitalizovaného národa sveta – poukazujú u teenagerov na poruchy pamäti, sústredenia, vyššiu mieru podráždenosti a emočnej oploštenosti, pričom až 2/3 mladých juhokórejčanov používajú dotykové telefóny.

Svet sociálnych sietí redukuje komunikáciu na krátke jednoduché správy, ľahšie skĺzneme k tzv. multitaskingu, teda, že súčastne počas napr. písania domácej úlohy sledujeme správy na facebooku a zároveň odpovedáme na emaily. Dlhodobá intenzívna stimulácia mozgu takýmto spôsobom špecifickej záťaže povedie podľa odborníkov vo výhlade niekoľkých rokov k iným prepojeniam v mozgu, ako u súčasnej generácie. Ako riziká definujú odborníci: problémy s pamäťou, problémy s hlbším premýšlaním, s empatiou s ostatnými ľuďmi, a to najmä v osobnom kontakte.

V Nemecku bolo v roku 2012 zhruba 250.000 mladých ľudí vo veku 14-24 rokov označených ako závislých na internete. Do rizikových skupín patria mladí nezamestnaní muži, ale aj matky na materskej dovolenke, ktoré stupňujú riziko aj pre ich deti, menovite, viac ako 800.000 predškolákov sleduje televíziu až do 22:00 hod. Učenie sa z DVD nosičov a interaktívnych hier je síce trendom, ale výskumy poukazujú na to, že v porovnaní s učením sa prostredníctvom kníh vedie k slabšej slovnej zásobe. V Nemecku sa problémy expresie reči a porozumenia týkajú takmer 10% detí, čo je veľmi alarmujúce číslo.

Nové médiá zažívajú v súčasnosti svoj veľmi dynamický vzostup, sú moderné a tento trend zrejme ešte dlho porastie rovnakým smerom. Je ale dôležité, ako v mnohých iných oblastiach, sa na moment vychýliť z prúdu, ktorý nás ťahá so sebou a zhodnotiť kriticky riziká, ktoré sa plýživo a nenápadne vkrádajú do našich životov, a teda najmä, ak ide o zdravý vývoj našich detí.

Zdroje informácií: AAP a CSP viď:

http://www.huffingtonpost.com/cris-rowan/10-reasons-why-handheld-devices-should-be-banned_b_4899218.html

http://echo24.cz/a/igHPc/digitalni-demence-zranitelne-deti-chudi-i-nejisti#Kp7HyqUaOsb4PjYw.01

tabulka IT

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské