Mgr. Klaudia Jadvišová

Špeciálna pedagogička, detskí klienti

  • Ukončila štúdium v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na pedagogiku sluchovo postihnutých a poradenstvo.
  • Počas štúdia na vysokej škole pracovala ako učiteľka v materskej škole.
  • Počas a po ukončení štúdia pracovala v logopedickom centre v ambulancii špeciálnej pedagogiky, kde sa venovala najmä terapiám zameraným na stimuláciu reči u detí v ranom veku, sluchovej výchove detí so sluchovým postihnutím a predškolskej príprave.
  • Absolvovala kurz Bilaterálnej integrácie, kurz JIAS sluchový tréning, kurz INPP školský program, kurz tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, kurz posunkového jazyka
  • Absolvovala odbornú prednášku WORKSHOP ACVA – Skríning a diagnostika autizmu
  • Venovala sa dobrovoľníctvu v O. Z. Nepočujúce dieťa a v Kresťanskom centre nepočujúcich na Slovensku.
  • Zaujíma sa o neuropsychológiu, medicínske vedy, psychológiu, témy týkajúce sa výchovy a rodičovstva, poruchy sluchu, učenia, správania, reči, poruchy pozornosti.
  • Aktívne ovláda anglický jazyk, pasívne ruský a slovenský posunkový jazyk.