Seminár: Poruchy učenia, správania a koncentrácie a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu metódy INPP

Začiatkom decembra sme organizovali ďalší seminár na tému „Poruchy učenia, správania a koncentrácie a ich neuro-fyziologické príčiny“. Môžeme s radosťou konštatovať, že sa nás opäť zišlo mnoho. Väčšina účastníkov boli špeciálni pedagógovia, psychológovia, učitelia, no získať nové poznatky prišli aj logopédi či iní odborníci.

Seminár: Poruchy učenia, správania a koncentrácie a ich neuro-fyziologické príčiny z pohľadu metódy INPP

V prvej polovici semináru si účastníci prakticky krátkou ukážkou sami na sebe vyskúšali aké dôsledky má oslabená rovnováha, motorika a koordinácia a aké dôsledky to môže mať na výkon v oblasti školských zručností. Taktiež sa stručne oboznámili s významom vestibulárneho systému, i o mnohých iných potenciálnych neuro-fyziologických či zdravotných vplyvoch na poruchy učenia, správania a koncentrácie.

V druhej polovici semináru sme sa pozreli bližšie na jednotlivé primitívne a posturálne reflexy. Účastníci mali k dispozícii mnoho fotografií či video-ukážok priamo z praxe, ktoré im doplnili obraz o tom, čo počuli. Záver patril vzájomnej diskusii a vymieňaniu si poznatkov z rôznych profesií a odborov.

Veríme, že účastníci odchádzali spokojní, že ich nové poznatky zaujali a že vidia evidentné prepojenie tejto problematiky s ich vlastnou praxou, v ktorej denno-denne pôsobia.

Niektorí z nich o seminári napísali:

„Seminár bol pre mňa veľkým prínosom! Konečne som pochopila, prečo prístup, ktorý sa snažím u detí aplikovať nie vždy zaberá. Dozvedela som sa mnoho nových informácií a teším sa na ich aplikáciu v práci s deťmi! Ďakujem!“
(KT, Bratislava)

„Oceňujem profesionálnu prípravu semináru tak po organizačnej, ako i po odbornej stránke! Obsah ma veľmi zaujal a určite budem chcieť nadobúdať ďalšie nové poznatky o metóde INPP.“
(SS, Banská Bystrica)

„Cením si, že informácie, ktoré ste nám poskytli boli podopreté praxou. Často sa stretávam na seminároch s lektormi, ktorí sú plní teoretických informácií, no s praxou majú malé skúsenosti. Naše praktické otázky boli vždy uspokojivo zodpovedané, čo nám dalo priestor ujasniť si možnosť aplikovať túto metódu v praxi, vytvoriť si o nej obraz a zadefinovať si ju. Metódu INPP vnímame ako veľmi prínosnú pre prácu s deťmi s rôznymi typmi dielčích oslabení. Za seminár veľmi ďakujeme!“
(JZ, Trnava)

„V minulosti som sa už s metódou INPP stretla na inom kurze. Niektoré poznatky preto pre mňa neboli nové, avšak spôsob, akým ste nám mnoho ďalších informácií, pre mňa doteraz neznámych sprostredkovali, bol pre mňa veľkým prínosom. Obzvlášť oceňujem vaše praktické skúsenosti. Rozhodne sa teším na vaše ďalšie kurzy a semináre! Odteraz sa budem na tieto deti pozerať určite novým spôsosbom!“
(HL, Bratislava)

My za vašu účasť a spoluprácu ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami už čoskoro! V prípade, že chcete dostávať informácie o konaní seminárov či kurzov o metóde INPP, pošlite nám email na adresu avare@avare.sk.

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roka všetko dobré.

Kolektív Centrum AVARE.

Ďalšie zaujímavé články

Čo je emočná zrelosť?

Čo je emočná zrelosť?

Emočná zrelosť je jedným z kľúčov k harmonickému životu. Emocionálna zrelosť je schopnosť jednotlivca zvládať