Školská zrelosť

Keď sa blíži šiesty rok života dieťaťa, každý rodič sa zvyčajne začne zaoberať otázkou vstupu svojho potomka do školy. Tento významný krok v živote dieťaťa a celej rodiny zvyčajne prebieha radostne a všetky prípravy sa sústreďujú na úspešné zvládnutie tohto momentu. Nakupujú sa pomôcky do školy, taška, zošity. Menej pozornosti sa už venuje tomu, či je dieťa naozaj na školu pripravené.

Nie všetky deti sú dovŕšením šiesteho roku pripravené neurofyziologicky a sociálne zvládať nároky školy. Každé dieťa sa vyvíja individuálne, má svoju históriu (od počatia, cez tehotenstvo matky, pôrod a rané zážitky) a preto posudzovanie pripravenosti dieťaťa na školu sa nemôže posudzovať len podľa chronologického veku.

Našťastie mnoho rodičov si už dnes uvedomuje, že dieťa, ktoré je pri zaškolení nezrelé môže v škole trpieť a prípadný odklad školskej dochádzky môže byť preňho prínosom.

Príliš skoré zaškolenie môže vyústiť do problémov v správaní. Dieťa nedokáže obsedieť na mieste buď preto, že nedokáže ešte dobre ovládať svoje impulzy, následne vyrušuje ostatné deti a narúša proces v triede. Je označené za problémové, je neustále napomínané a karhané, znižuje sa jeho sebadôvera a motivácia pre prácu v škole, pretože málokedy nastane moment, kedy je možné ho za niečo pochváliť. Tento mechanizmus je veľmi ťažké následne zvrátiť. Ak je dieťa označené za problémové a neskúma sa pôvod jeho problémového správania, ktorý može byť  v emočnej nezrelosti, prirodzené dôsledky, ktoré zažíva, s veľkou pravdepodobnosťou nepovedú k klepšeniu jeho spravania a výkonov.

Dôvodom nadmernej pohybovej aktivity dieťaťa, nestálosti pozornosti a ľahkej predrážditelnosti zmyslovými impulzami može byť aj neuromotorická nezrelosť, alebo celkovo oneskorený vývin nervovej sústavy. V skratke povedané, vývin dieťaťa neprebiehal tak, ako by  za úplne normálnych okolností u zdravého dieťaťa mal. Každé normálne, donosené dieťa sa rodí so sadou primitívnych reflexov, ktoré sú po istom čase potlačené vyššími mozgovými centrami. Tie by mali nad nimi prebrať plnú kontrolu v priebehu prvého roka života. Ak sa tak nestane a primitívne reflexy nie sú potlačené v správnom čase, ostávajú aktívne a môžu narúšať rovnováhu, kontrolu jednotlivých pohybov, funkcie očí, koordináciu oka a ruky a perceptuálne zručnosti. Môžu viesť k prejavom správania ako napr. frustrácia, hyperaktivita a precitlivelosť. V dôsledku nich môže nastávať aj nesúlad medzi skutočným výkonom a schopnosťami dieťaťa. Diaťa v tomto zmysle môže potrebovať ešte čas, aby po všetkých ohľadoch dozrelo. V niektorých prípadoch, kedy posun nenastúpi prirodzene, može pomôcť stimulačno inhibičný program INPP.

Jednoducho je fajn vystihnúť ten správny moment a nastúpiť do toho správneho vlaku.

Pri výraznejších problémoch na dieťa upozornia už pedagogičky v materskej škôle. Ide najmä o prípady detí, ktoré zaostávajú v hovorenej reči, výraznejšie zaostávajú motoricky, majú oslabenú pozornosť, sú hyperaktívne, nerešpektujú pokyny dospelého, alebo majú časté konflikty s inými deťmi.

Nároky školy v prvých ročníkoch po zaškolení

Zvládnuť nároky školy v prvých ročníkoch (zvládnutie trivia: čítanie, písanie, počítanie) si vyžaduje dobré:
– motorické zručnosti (rovnováha a koordinácia pohybov, plynulosť očných pohybov dôležitá pre čítanie a písanie, dobrá koordinácia oka a ruky)
– kognitívne schopnosti (dobrú krátkodobú pamäť, schopnosť udržať pozornosť….)
– sluchové spracovávanie (vedieť izolovať jednotlivé hlásky, vnímanie rytmu reči a slov)
– sociálne a emočné zručnosti (vedieť adekvátne spracovávať vlastné impulzy, vedieť prípadne počkať s uspokojením momentálneho impulzu, rešpektovať autoritu dospelého a spolupracovať, ak je dieťa vyzvané k nejakej aktivite, dobré naladenie sa na druhé deti, udržiavanie kontaktu s druhými deťmi)

Dobré sluchové spracovávanie

Čoraz viac sa do pozornosti odborníkov dostáva pri posudzovaní pripravenosti detí na školu aj oblasť sluchového vnímania, a to jeho dve formy: fonematické uvedomovanie (chápanie slabikovej a hláskovej štruktúry slov) a fonologické uvedomovanie (schopnosť izolovať prvú a poslednú hlasku v slove, vnímanie rytmu reči a slov).

Je veľmi žiaduce, keď rodičia sami v rámci denných hier s dieťaťom tieto schopnosti trénovali.  Počas cesty autom môžte napríklad hrať hru, kto vymyslí najviac slov začínajúcich na konkrétne písmeno. Prípadne necháte dieťa určovať prvú a poslednú hlásku (písmeno) v slovách, alebo budete vytlieskávať jednotlivé slová po slabikách.

Ak dieťa v tejto oblasti vykazuje deficity aj napriek trénovaniu týchto zručností, je vhodné zvážiť možnosť stimulácie sluchového spracovania. V Centre AVARE, ako v jedinom na Slovensku a v Čechách, za týmto účelom pracujeme s metódou individuálnej sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena, ktorá sa zameriava na optimalizáciu sluchového spracovania. Pracuje sa pritom na zlepšení rýchlosti spracovania sluchových podnetov, na spolupráci oboch uší a na vyhranení laterality v sluchovom spracovaní, ktorá výrazne ovplyvňuje, ako mozog s počutými informáciami ďalej pracuje. To sa v konečnom dôsledku prejaví v zlepšenom spracovávaní hovorenej reči,  čo je predpokladom pre správne čítanie a písanie.

Rodič je ten najlepší odborník na svoje dieťa

Ak si myslíte, že vaše dieťa v niektorej z vyššie popísaných oblastí zaostáva, alebo máte pocit, že z nejakého dôvodu ešte nie je pripravené na školu, skúste kontaktovať skúsenú psychologičku/psychológa, ktorá/-ý z údajov, ktoré mu o dieťati poviete a pri jednoduchom vyšetrení dieťaťa dokáže zdiagnostikovať a dať vám odpovede na vaše otázky.

Rodič je ten najlepší odborník na vlastné dieťa a preto nikto v konečnom dôsledku nerozhodne za vás. Poradný hlas odborníka by mal slúžiť ako pomôcka pre rodiča, ktorý sa rozhoduje. Ak vám akýkoľvek “odborník” (pedagogička, či psychologička a iní) budú tvrdiť, že vaše dieťa má/nemá za žiadnych okolností do školy nastúpiť/či za žiadných okolností neostať v škôlke, pravdepodobne nerobí správnu vec. Odborník vám môže len odporučiť odklad, resp. zaškolenie, na základe tohto odporúčania sami rozhodnete aká cesta bude pre vaše dieťa najlepšia.

Mnoho rodičov sa obáva, aby sa jeho dieťa znovu v predškolskom ročníku nenudilo a nezaostávalo. V prípade, že už nechcete, aby ďalej vaše dieťa navštevovalo MŠ odporúčame nájsť ZŠ s prípravným ročníkom. Škola hrou – tak by sme nazvali dobrý prípravný ročník. Deti pracujú systémom podobným v škole, avšak jednotlivé činnosti majú charakter rozvíjania jednotlivých zručností hravou formou (napr. veľmi dôležitý rozvoj grafomotoriky, nejde o písanie písmen ale rozvoj jemnej motoriky).

Ako vám vieme pomôcť

V Centre AVARE pristupujeme k vyšetreniu školskej pripravenosti na základe najnovších výskumov, ktoré sa zhodujú na tom, že dobrá pripravenosť pre zvládnutie písania a čítania vyžaduje dobré kognitívne a sluchové zručnosti. Pri svojej práci používame štandardizované metodiky. Ide o relatívne nový koncept, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou dokáže odhadnúť, či vaše dieťa schopné zvládnuť nácvik písania a čítania bez ťažkostí. V prípade, že zistíme, že dieťa je vo vývinovom riziku vieme navrhnúť aj prípadnú intervenciu alebo vás odporučiť iným odborníkom, ktorí sa venujú deťom s rizikovým vývinom.

V prípade Vášho záujmu o ponúkané služby nás kontaktujte cez kontaktny formulár.

Ďalšie zaujímavé články

Spoločenské stolové hry

Spoločenské stolové hry

Vonku začína byť chladnejšie, tak si trošku pripomeňme, aké úžasné veci nás môžu naučiť spoločenské