Aktuality

nov 24

JIAS zátišiePozývame vás na praktický kurz „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkami „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“. Predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovávania sluchových podnetov. Zároveň Vám umožní po absolvovaní kurzu a nadobudnutí technického vybavenia – audiometra, plnohodnotne aplikovať túto metódu na Vašich klientov. Je to prvý praktický kurz k metóde JIAS na Slovensku.

KEDY?

 11.- 13.marca.2016

KDE?
Student house Bratislava, Tomášikova 34, Bratislava

KTO?
Katrin Sanne, Nemecko
Katerzyna Rychetsky, Poľsko
Centrum AVARE, Slovensko

PREČO?
Sluch je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Umožňuje nám prístup k hovorenej reči, a tým aj ku komunikácii a sociálnym kontaktom.

JIAS tréning môže byť nápomocný pre deti, mladistvých i dospelých s nasledovnými oblasťami ťažkostí:
– ťažkosti a poruchy sluchového spracovávania a vnímania
– ťažkosti s pozornosťou a sústredením, ľahká vyrušiteľnosť rušivými zvumi okolia
– ťažkosti s čítaním a písaním – poruchy učenia v rovine dyslexie a dysortografie, ak sú podmienené oslabením auditívneho spracovávania
– oneskorený vývin reči, oslabené porozumenie reči
– vývinová dysfázia
– ťažkosti v artikulácii, tichý, nevýrazný a monotónny prejav
– ťažkosti s výraznou precitlivelosťou na zvuky, alebo pískanie v ušiach (tinnitus)
– vnútroný nepokoj, emočné výkyvy spôsobené preťažením a stresom (traumatizácia, syndróm vyhoretia)

Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia (JIAS) je individualizovaný sluchový tréning prispôsobený presne frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania u konkrétneho klienta. Program bol zostavený na základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Úspešne sa využíva už vyše 30 rokov a medzičasom v 22. krajinách sveta.

Tréning pozostáva zo špeciálne komponovanej hudby, ktorá je prispôsobená špecificky potrebám klienta. Klient túto stimulačnú hudbu počúva vždy niekoľko týždňov pravidelne 10- 15 minút denne v domácom prostredí, cez bežne dostupný CD prehrávač a kvalitnejšie slúchadlá prekrývajúce celé ucho.

Termín kurzu
11. marec (piatok) 2015 9:00 – 17:00 hod.
12. marec (sobota) 2015 9:00 – 17:00 hod.
13. marec (nedeľa) 2015 9:00 – 16:00 hod.

Obsah kurzu
– Sluchový tréning – teoretické pozadie
– Tréningové CD nosiče podľa Johansena
– Súvislosti medzi ťažkosťami v škole/ ťažkosťami v reči a problémami s počutím
– Lateralita a auditívna lateralita
– Neuronálne spracovávanie a súvislosti s hudbou a rečou
– Testy počúvania – dôkladné sprostredkovanie teórie a praxe v malých pracovných skupinách
– Plánovanie a prevedenie individuálneho tréningového programu
– Využitie programu pri nedoslýchavosti, tinnite a hyperacusis

Benefity JIAS komunity
– úspešní učastníci kurzu sa stanú tzv. JIAS poskytovateľmi – stanú sa členmi komunity JIAS a budú profitovať  z jej aktivít
– budú mať dlhodobú podporu a poradenstvo pri indikácií CD a vyhodnocovaní výsledkov meraní u ich klientov
– budú dostávať pravidelné newslettre o novinkách, výskumoch a praktických skúsenostiach iných poskytovateľov
– budú sa môcť zúčastniť ďalších prehlbujúcich vzdelávaní (JIAS Update kurz, JIAS Supervízne stretnutie)

Predpoklady účasti a prihláška
Predpokladom účasti je ukončené vzdelanie, ktoré súvisí s obsahom kurzu. Po absolvovaní kurzu sú účastníci oprávnení poskytovať samostatne JIAS sluchový tréning, realizovať testy počúvania a objednávať JIAS stimulačné CD nosiče. Pre posúdenie sluchového spracovávania je potrebné disponovať bežne dostupným audiometrom, pričom Vám v rámci kurzu ponúkneme zvýhodnené možnosti pre jeho kúpu.

Počet účastníkov kurzu je obmedzený na 30 osôb, minimálny počet účastníkov je 20 osôb. Pri prihlasovaní rozhoduje o zabezpečení kurzového miesta poradie, v ktorom obdržíme prihlášky na kurz. Prihláška ja platná po pripísaní prihlasovacieho poplatku v sume 25,-€ na bankový účet Centra AVARE. Zostatkovú sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 10.2.2016.

Upozorňujeme,  že kurz sa bude realizovať len v prípade,  že sa prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade zrušenia kurzu z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov,  bude kurzovné vrátené v plnej výške. Účastníkom, ktorí plánujú účasť na kurze a musia si zabezpečiť dopravu a ubytovanie preto odporúčame, aby sa pri plánovaní informovali na prípadnú možnosť storna, resp. objednávali si dopravu a ubytovanie až po potvrdení dosiahnutia min. počtu účastníkov na kurze.

Poplatky a služby
Kurz je spoplatňovaný sumou  465,-€, pričom tento poplatok pokrýva nasledovné služby a materiály:
JIAS praktický kurz s rozsiahlymi kurzovými materiálmi a CD nosičom s podkladmi
– dichotický sluchový test podľa JIAS na CD a demo CD s JIAS hudbou
– občerstvenie počas kurzu (minerálka, káva, čaj cez prestávky)
– certifikát o absolvovaní kurzu „JIAS Poskytovateľ“
– registrácia „JIAS Posyktovateľa“ na www.jias.sk
– informačný materiál v slovenskom jazyku prostrednictvom Centra AVARE

Možnosti úhrady účastníckeho poplatku
V pripade úhrady celej sumy do 10.12.2015, je výška účastníckeho poplatku 425,-€
V pripade úhrady celej sumy do   10.1.2016, je výška účastníckeho poplatku 440,-€
V pripade úhrady celej sumy do 10.2.2016, je výška účastníckeho poplatku 465,-€

Podmienky zrušenia účasti
Vašu účasť na kurze môžete zrušiť v termíne 2 mesiace pred začatím kurzu, teda do 10.1.2016 bez poplatkov. Ak by ste svoju účasť zrušili po tomto termíne do 10.2.2016, bude Váš prihlasovací poplatok vo výške 25,- eur považovaný za stornopoplatok. Ak by ste svoju účasť zrušili po termíne 10.2.2016, bude celá suma kurzovného považovaná za stornopoplatok, ak sa za Vás nenájde náhradník. Stornopoplatky môžu byť v plnej výške uplatnené ako kurzovné poplatky pri nasledujúcich ponukách tohto kurzu v budúcnosti.
Vzhľadom na to, že príprava kurzu zahŕňa vysoké poplatky zahraničným lektorom, úhradu ich cestovných nákladov a ubytovania (ktoré je potrebné zabezpečiť dostatočne vopred), organizačné a materiálne zabezpečenie (predovšetkým audiometre), sú vyššie uvedené storno podmienky žiaľ nevyhnutné.

Prajeme Vám dovtedy príjemne prežité dni a tešíme sa na stretnutie s Vami.

máj 21

Informačný seminár: “Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”

Seminár bol z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov zrušený.

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Screenshot 2015-05-25 15.26.11Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu v Českej republike, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 12.6.2015 (piatok)
V čase: od 15:00 do 18:00 hod.
Cena: 550,- CZK
Kde:  Základní škola, Jasanová 2,  63700,  Brno, Česká republika

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

máj 05

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE


Všeobecné informácie:

V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohladnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky a neriešime teda cielene len konkrétny nežiadúci prejav, ale vraciame sa späť k príčinam, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo na prax s klientom. Sme v plnej miere schopní pracovať s touto metódou a pomáhať tak deťom i dospelým s ich ťažkosťami. Centrum AVARE ma zatiaľ v tomto odbore najväčšiu prax na Slovensku.

Druh pracovného pomeru: preferovane plný úväzok, živnosť
Termín uzávierky výberu: 1.6.2015
Termín začiatku spolupráce: apríl 2016

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia „Ročného kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v zahraničí so začiatkom na jeseň 2015, skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na 3. štvrťrok 2016. Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE


Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký / maďarský – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • absolvovanie kurzu „Školský program INPP“
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizační schopnosti sú výhodou.
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní hostisticky nastaveného Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 1.6.2015, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut 2015“


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE
apr 07

Rovnováha poskytuje oporu všetkému, čo robíme vo svete, v ktorom gravitáciu pociťujeme a zažívame všade a vo všetkom. Rovnováha a propriocepcia pôsobia ako naše „interné zmysly“. Dávajú nám možnosť vedieť kde sa nachádzame bez zapojenia vonkajších podnetov, a napomáhajú našim dvom externým zmyslom (zraku a sluchu) spracovať informácie z nášho okolia, ktoré sú potrebné pre orientáciu a adaptáciu na svet okolo nás. Hmat funguje ako bariéra a facilitátor medzi vnútornými a vonkajšími vnemami, kým čuch nám umožňuje rozpoznať to, čo nedokážeme vidieť ani počuť. Mnohými významnými vedcami bolo potvrdené, že kognitívne, behaviorálne a emočné problémy v neskoršom veku majú priamy súvis s vestibulárnou dysfunkciou (obvykle rozvinutou už v ranom veku). Tieto ťažkosti zahŕňajú napríklad:

 • Neustále očakávanie ohrozenia (človek je v stálom napätí)
 • Zvýšený svalový tonus
 • Nedostatok dôvery
 • Negatívny self-koncept, nízka sebadôvera
 • Strach z výšky
 • Vnútorný nepokoj (neschopnosť zotrvať v kľude)
 • Problémy s držaním tela a koordináciou
 • Selektívna pozornosť – problémy s koncentráciou
 • Oslabené priestorové vnímanie
 • Oneskorený vývin
 • Ťažkosti s čítaním a písaním
 • Problémy s jemnou motorikou
 • Oslabené vnímanie vlastného tela
 • Búchanie hlavy (časté u detí raného veku)
 • Nezrelé, nerozvinuté posturálne reflexy
 • Oslabená kontrola očných pohybov
 • Problémy so sluchovým spracovávaním
 • Ľahká vyrušiteľnosť
 • Narušený vývin reči, problémy v jazykovom spracovávaní

Levinson uvádza, že nezrelý rovnovážny systém a reflexné dráhy majú dopad na kogníciu a emócie preto, lebo reflexy, vestibulárny systém a mozočkové systémy by mali fungovať ako podpora pre vyššie mozgové funkcie (mozgovú kôru). Ak tieto nižšie centrá nedokážu naplniť svoju funkciu na podvedomej úrovni, vyššie funkcie musia vykonávať prácu za nich, čo ich stojí viac námahy a času. Tým pádom ostáva menej kapacity a energie venovať sa tomu, čo by sme očakávali (napr. výkladu učiteľa na hodine).

Takým spôsobom kompenzuje a funguje aj mnoho detí v našich bežných školách. Očakávame od nich rovnaký výsledok, kladieme na ne rovnaké nároky. Bez vedomia toho, že ich fyzické základy zďaleka nie sú rovnaké, a rovnako pripravené na zvládanie školských zručností ako v prípade detí s dostatočne zrelou nervovou sústavou. Aj preto je dôležité mať povedomie o tom, ako vlastne naše telo funguje, ako sa vyvíja. Deti potrebujú naše porozumenie, aby mohli kráčať smelo vpred. Ak kráčajú vzad, alebo robia okľuky, je na mieste pýtať sa otázku „Prečo?“ a pokúšať sa nájsť odpoveď aj na fyzickej úrovni. Vestibulárny systém nám poskytuje mnoho odpovedí na mnoho otázok. Je akýmsi jadrom nás samých, našim vnútorným kompasom. Ak zlyháva, strácame sa, sme nútení kompenzovať, a to všetko nás stojí podstatne viac námahy, ktorú by sme mohli venovať niečomu oveľa užitočnejšiemu.

mar 25

Informačný seminár: „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena“

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, ktorým predchádzal oneskorený/narušený vývin reči, s deťmi s deficitmi v oblasti sluchovej syntézy a analýzy? Alebo s deťmi s poruchami pozornosti a koncentrácie, s takými, ktoré vyruší akýkoľvek auditívny podnet, alebo naopak s deťmi, ktoré sú často akoby duchom neprítomné a zdá sa že vôbec nevnímajú (vypínajú)? Ste konfrontovaní s tým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda, a že vám chýbajú „nástroje“ ktorými by ste týmto deťom mohli cielene pomôcť? Prečo sú niekedy bežné logopedické, alebo špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Pozývame vás na informačný seminár pod názvom „Metóda sluchovej stimulácie podľa Dr. Johansena”, ktorý vám predstaví princípy sluchového spracovávania, ozrejmí rozdiel medzi otázkou „Počuje dieťa dobre?“ a „Ako dieťa počuje (spracováva počuté)?“ a predstaví možnosti stimulácie a optimalizácie spracovania sluchových podnetov. Je to prvý seminár svojho druhu na Slovensku, ktorý organizuje Centrum AVARE.

Seminár je určený pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, pre logopédov, pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov, pomáhajúce profesie, ale aj pre rodičov. Jeho cieľom je oboznámenie sa s funkčným spracovaním sluchových vnemov, teda ako mozog pracuje so sluchovými informáciami a ako sa deficity v rovine sluchového spracovávania môžu podielať na ťažkostiach v škole a v každodennom živote. V rámci seminára sa oboznámite s postupmi stimulácie sluchového spracovávania prostredníctvom Johansenovej metódy individualizovanej sluchovej stimulácie, s možnosťami jej nasadenia, s jej technickým prevedením a mnohými ďalšími zaujímavými informáciami.

Kedy: 13.4.2015 (pondelok)
V čase: od 13:00 do 17:00 hod.
Cena: 15
Kde: Student- House Bratislava (bývalý Hotel Medium), Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz v Johansenovej metóde, ktorý sa bude konať na jeseň 2015 v Bratislave.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

SEMINÁR BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde JIAS, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

jan 22

Odborný seminár: „Poruchy učenia, správania a koncentrácie a ich neuro-fyziologické príčiny.“

Záujemcov o účasť na tomto seminári by sme radi informovali, že aj napriek uzávierke prihlášok, ktorá bola 11.2.2015, máme ešte niekoľko miest voľných. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na info@avare.sk / +421 948 487 980 a vyplnte online prihlášku. Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Aj vy sa až príliš často stretávate s deťmi trpiacimi poruchami učenia, správania a koncentrácie a ste konfrontovaní s info jednodnovy seminartým, že práca s nimi nie je vôbec jednoduchá? Aj vy máte pocit, že týchto detí akosi pribúda a my v podstate ani celkom presne nevieme aké príčiny tieto poruchy majú? Prečo sú niekedy bežné špeciálno-pedagogické nápravy nepostačujúce a dieťa stagnuje, alebo progres nie je taký, aký by sme si všetci priali? Aké iné možnosti by sme mohli pri svojej práci s týmito deťmi využívať?

Pozývame vás na odborný informačný seminár pod názvom „Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndróm a ich neurofyziologické príčiny”, ktorý vám ponúkne viac, ako len odpovede na tieto otázky. Je to jedinečný seminár svojho druhu na Slovensku, ktorý organizuje Centrum AVARE, vychádzajúc zo svojej praxe a poznatkov.

Odborný seminár je určený pre pedagógov základných škôl, materských škôl, špeciálnych pedagógov, psychológov a pomáhajúce profesie. Jeho cieľom je oboznámenie sa s neurofyziologickými príčinami porúch učenia, správania a koncentrácie – čo je potrebné si všímať v predškolskom a školskom veku. Seminár vás taktiež oboznámi s celkom novým pohľadom na možnosť prevencie týchto porúch, ale aj na ich diagnostiku a odstraňovanie prostredníctvom metódy INPP, vytvorenej Inštitútom neuro-fyziologickej psychológie v Chesteri vo Veľkej Británii.

Kedy: 18.2.2015 (streda)
Kde: Hotel Medium, Tomášikova 34, Bratislava – Ružinov
V čase: od 9:30 do 16:30 hod.
Cena: 35

Tento informačný seminár je vynikajúcou teoretickou prípravou na prakticky orientovaný kurz, ktorý sa bude konať začiatkom roka 2015 v Bratislave. Lektorkou kurzu bude Mgr. Katarína Sipos, licencovaná terapeutka a lektorka s viacročnou praxou v tejto oblasti na Slovensku. Ukážku praktického kurzu, organizovaného Centrom AVARE si môžete pozrieť na tomto linku.

V prípade vášho záujmu prihlásiť sa na seminár, vyplňte prosím prihlášku tu. Po vyplnení prihlášky obdržíte email s podrobnými informáciami o platbe účastníckeho poplatku.

KURZ BUDE REALIZOVANÝ ZA PODMIENKY, ŽE SA PRIHLÁSI DOSTATOČNÝ POČET ÚČASTNÍKOV

Príďte sa presvedčiť o tom, že spojením teoretických poznatkov s praxou, získame veľmi účinný a efektívny nástroj pre pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Pre viac informácií o metóde INPP, kliknite na www.avare.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

nov 12

Minulý týždeň sme mali tú česť zúčastniť a ako „mobilná poradňa – Centrum AVARE“ na Rozprávkovej dielni Mama, tata, čítajte s nami“ v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2014.

Radili sme maminám a ockom, ale aj starým rodičom, ako pomôcť ich ratolestiam pri problémoch s čítaním. Hovorili sme o tom, že čítanie nie je iba čisto kognitívna záležitosť,  že medzi predpoklady, aby sa dieťa naučilo čítať, patrí aj vyzretá  motorika, zrakové spracovanie, sluchové spracovanie, priestorová orientácia a vyzretý rovnovážny systém. Zhodli sme sa, že kultúra čítania knižiek v rodine a samotný nácvik čítania sú dôležité, ale mnohým deťom bránia v napredovaní deficity, ktoré zdanlivo s čítaním priamo nesúvisia, s ktorými sa ale dá pracovať a pomôcť dieťaťu, aby sa v kognitívnych úlohách vzdelávania cítilo sebaistešie a zručnejšie.

V oáze pokoja rozprávkovej dielne na inak pomerne rušnom knižnom veľtrhu sme zažili príjemné chvíle plné kreativity a rozprávok, so škriakami Fíha a Fidlibum, knižným hrdinom vtáčikom Holánikom a mnohými ďalšími.

Touto cestou ďakujeme nášmu partnerovi mamatata.sk za pozvanie na túto akciu a samozrejme aj všetkým návštevníkom, ktorí zavítali do našej poradne.

IMG-1415358034111-V

nov 09

Centrum AVARE, realizovalo na konci októbra vzdelávanie odbornej verejnosti – Školský program INPP v Košiciach.

Reagovali sme na opakované požiadavky odbornej verejnosti z východného Slovenska na realizáciu kurzu bližšie k ich regionu a vydali sme sa naprieč Slovenskom. Riaditeľka Centra AVARE, Katarína Sipos, odovzdala svoje poznatky psychológom, pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu.

kurz-skolsky-program-27-10-2014-001

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie, nám účastníci potvdili ich vysokú prevaleniu. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.
Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Zaujali a pobavili nás zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné.

kurz-skolsky-program-27-10-2014-009

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Vyskúšali sme si rozdiel medzi homolaterálnym a krížovým plazením. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Úspešné ukončenie obidvoch dní kurzu, oprávňuje účastníkov vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. Tešíme sa, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie deti, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Realizáciu ďalšieho kurzu plánujeme na jar 2015. Budeme sa tešiť záujemcom, ktorí nám svoj záujem o účasť na tomto kurze potvrdia mailom na info@avare.sk.

Ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.

sep 29

baby avare2

Zatiaľ, čo si vedci kladú otázku, či baktérie prítomné v pôrodných cestách môžu pomôcť deťom narodeným cisárskym rezom (sekciou), Milli Hill skúma samotný mikrobióm*.

Vagína môže hrať kľúčovú rolu pri narodení dieťaťa. Vedci skúmajú fakt, že miestami voliteľná a miestami problematická cesta „von“ – teda pôrodné cesty, môžu v skutočnosti byť zásadne dôležité pre budúce zdravie a pohodu našich detí a nášho druhu ako takého.

Dôležité až natoľko, že výskumníci z „Human Microbiome Project“ z lekárskej univerzity NYU v súčasnosti potierajú novorodeniatka narodené cisárskym rezom špeciálnou vrstvou, vytvorenou vo vagíne matky a skúmajú výsledky.

Všetkých nás učia, že „tam dole“ je to často špinavé, nehygienické, že baktérie a parazity sú zlé a o vagínach sa toho narozprávalo tiež mnoho. Vedci zatiaľ len začínajú rozumieť problematike mikrobiómu – jedinečnej kolónii mikroorganizmov, ktorá obýva každého človeka a zisťujú, akú rolu zohráva nielen pri pôrode, ale v každom aspekte nášho duševného a fyzického zdravia. Niektorí nazývajú mikrobióm „ novoobjaveným orgánom“ a veria, že jeho hlbšie porozumenie a preskúmanie vnesie viac svetla do niektorých oblastí ľudstva ako sú choroby, predpokladaná dĺžka života, osobnosť jednotlivca a mnoho ďalších.

Ak sa dieťa narodí vaginálnou cestou, kolonizácia mikrobiómu nastáva ihneď. Štúdie pôrodných ciest preukázali, že predtým, než začne samotný pôrod, obsadenie baktérií vo vagíne sa zmení. Napríklad sa zvýši počet laktobacilov (baktéria, ktorá napomáha tráveniu mlieka). Štúdie porovnávajúce mikrobióm vaginálne narodených detí s deťmi narodenými sekciou preukázali rozdiely v črevnej mikroflóre až po dobu siedmych rokov po narodení.

Je toho stále veľmi veľa neprebádaného o tom prečo a ako tieto rozdiely vplývajú na náš život. Avšak vedci začínajú nachádzať prepojenia medzi mikrobiómom detí narodených sekciou a stúpajúcim výskytom zdravotných ťažkostí ako obezita, astma, ekzémy a cukrovky 1. typu.

Doktorka a profesorka Maria Gloria Dominguez-Bello, spolupracovníčka na spomínanom projekte, skúma, či je možné pomôcť deťom narodeným sekciou manuálnym premiestnením kolonizácie mikrobiómu, čím by bolo teoreticky týmto deťom umožnené, mať rovnaké benefity pri štarte do života ako majú deti narodené vaginálne. Robí sa to vcelku jednoduchým spôsobom: do vagíny matky sa vloží gáza, ktorá sa tam ponechá po dobu jednej hodiny a vyberie sa tesne pred narodením bábätka sekciou. Následne sa ňou potrú ústa dieťaťa, jeho tvár a celé telo. Čo profesorka Dominguez-Bello zatiaľ zistila – pričom jej výskum je stále v začiatkoch je, že tento proces síce robí pozitívny rozdiel v mikrobióme novorodenca, avšak proces kolonizácie nie je stále rovnako efektívny ako keď pôrod prebehne prirodzeným vaginálnym spôsobom:

„Keď sme analyzovali výsledky našej štúdie, zdvojnásobili sme počet baktérií, ktorým boli deti narodené sekciou vystavené. Avšak pri vaginálnom pôrode ich bolo stále 6x viac. To v praxi znamená, že vaginálny pôrod jednoznačne vystavuje dieťa oveľa väčšiemu počtu potrebných baktérií než pôrod sekciou. Je to logické, pretože počas pôrodu sa dieťa otiera o sliznicu pôrodných ciest pomerne dlhú dobu a baktérie začínajú rásť ešte predtým ako sa dieťa ocitne vonku, mimo pôrodných ciest. Rastú a osídlujú dieťa už počas samotného pôrodu. Deti narodené sekciou obvykle dostávajú antibiotiká a my zatiaľ nevieme, aký efekt môže gram penicilínu v tejto súvislosti zohrávať.“

Výskum tohto typu môže byť pomerne problematický na diskusiu, pretože provokuje k záveru, že „vaginálny pôrod je lepší“. Dominguez-Bello však zároveň tvrdí, že na jednej strane je potrebné si uvedomiť a uznať, že medicínske zásahy môžu zachrániť mnoho životov, no na druhej strane sa musíme uistiť, či sú skutočne v danej situácii nevyhnutné:

„Problémom je samotný pohľad na vec – postoj, že neexistuje žiadna daň, žiadne dôsledky. Kľúčom je, že obe strany – tak matky ako i lekári si myslia, že neexistuje žiadna daň za pôrod sekciou, že cisárske rezy sú absolútne v poriadku. A stále pritom ešte dostatočne nerozumieme rizikám, ktoré so sebou prinášajú. Nie je dostatok štúdií, ktoré by vyčíslili výsledky a dôsledky, avšak vieme, že existuje spojitosť s vyšším rizikom niektorých ochorení u detí narodených sekciou. Takže musíme robiť podstatne viac výskumov a štúdií a pozorovať a snažiť sa porozumieť životu ako takému, pretože prírodu by sme mali rešpektovať.“

Samotné spustenie pôrodu, ktoré je v jeho podstate iniciované biochemicky – hormónmi, koré reguluje mozog dieťaťka, nastáva za normálnych okolností presne vtedy, keď je dieťa na to pripravené. Zásahy spúšťajúce pôrod bez toho, aby boli skutočne opodstatnené zdravotnými indikáciami, sú preto nežiadúcim umelým zásahom do prirodzeného procesu vývinu, ktorého dôležitým míľnikom je práve pôrod.

Priridzený vaginálny pôrod má svoje opodstatnennie aj z pohľadu neuro-fyziologického vývinu. Je to veľká udalosť, ktorá je náročná a zaťažujúca tak pre budúcu matku, ako aj pre samotné dieťa. Ale všetka táto záťaž a náročnosť má svoje opodstatnenie. Počas pôrodu sa aktivizujú niektoré primitívne reflexy, ktoré sú v prípade donoseného jedinca v čase pôrodu plne aktívne. Napríklad Tonický labyrintový reflex v extenzii sa aktivizuje v momente, kedy hlavička dieťaťa prekoná poslednú stanicu matkinho tela a uzrie svetlo sveta. Následne sa aktivizuje Asymetrický tonický šijový reflex, ktorý napomáha pri rotácii trupu. Galantov spinálny reflex údajne napomáha pohybom v oblasti lumbárnej chrbtice, pomocou ktorých sa dieťa posúva nižšie v pôrodných cestách. Ak sa dieťa z určitých dôvodov nenadýchne v krátkom čase po narodení, je možné vyvolať prvý nádych pomocou aktivácie Morovho reflexu, ktorý je ako jediný z primitívnych reflexov prepojený na všetky zmyslové systémy (je možné ho aktivovať zmenou polohy, zvukom, sluchom či dotykom). Hľadací reflex je najsilnejšie aktívny a prítomný niekoľko hodín po pôrode. Za ideálnych podmienok, kedy je dieťa v bezprostrednom kontakte s matkou ihneď po narodení, má tento reflex možnosť sa prejaviť. Tieto deti majú v podstatne menšej miere následné ťažkosti so saním a dojčením. Tieto a mnohé ďalšie primitívne reflexy na seba nadväzujú v hlbokej logike v prenatálnom, perinatálnom, ale aj postnatálnom vývine a pre dieťa majú svoj veľký význam.   Ak je z dôvodu pôrodného zásahu tento prirodzený proces „programujúci“ neurofyziologický základ dieťaťa narušený (napr. sekciou), môžu zostať niektoré reflexy nesprávne aktivované. Pôrod môže zohrávať významnú úlohu aj v tom, či niektoré primitívne reflexy ostávajú prítomné aj v čase, kedy by za okolností normálneho vývinu už mali byť inhibované.To môže mať ďalekosiahly vplyv na ďalší vývin jedinca – napríklad v školskom veku sa môžu sekundárne prejaviť vo forme porúch koncentrácie, učenia, alebo porúch správania. Pôrod je v optimálom prípade súhrou medzi impulzami tela matky a dieťatka, pričom obaja vzájomne komunikujú pohybmi a reakciami organizmu. Treba len pozorne vnímať a načúvať, čo nie je možné, ak sú napríklad matke podané utlmujúce prípravky. V takomto prípade matka v podstate komunikáciu s dieťaťom odovzdáva do rúk pôrodníka, zdravotného personálu a lekárskej vedy. Za istých okolností je to samozrejme opodstatnené. Sme však toho názoru že ak je to čo i len trochu možné, mali by budúce mamičky voliť možnosť prirodzeného pôrodu a dôverovať sebe i dieťaťu, že to zvládnu a bude to pre nich silným zážitkom na celý život.

Tieto myšlienky vyvolali ohlas v sérii článkov v známych časopisoch ako napr. Lancet, volajúc po celosvetovom znížení prílišnej medikalizácie pôrodu, zdôrazňujúc stúpajúci počet sekcií a nedostatok starostlivosti (v mnohých prípadoch možností) pôrodných sestier. Nedávno zverejnená kritika smerom k pokynom „RCOG“ (Spoločnosť gynekológov a pôrodníkov) preukázala, že lekári nie vždy nasledujú tie najlepšie dôkazy keď príde na samotný spôsob pôrodu, čo zahŕňa aj pôrod cisárskym rezom.

Vyzerá to tak, že výskumy zo všetkých kútov sveta vysielajú rovnakú správu: nerešpektujeme základnú funkciu narodenia (pôrodu) a to so sebou prináša konzekvencie. Ako vraví Dominguez-Bello:

„Neštudovali a neskúmali sme pôrod (narodenie) dostatočne a nesnažili sme sa dostatočne porozumieť tomu, ako vyzerá a čo so sebou prináša ´zdravý´ pôrod.“

Je stále sa čo učiť. Jedna vec je však istá: baktérie a parazity „tam dole“, nie sú všetky také zlé. A tie vo vagíne? Nuž, tie sa javia byť dokonca veľmi špeciálnymi a užitočnými.

*Mikrobióm je kolektívny genóm hostiteľa a organizmov, ktoré žijú v jeho tele, alebo na povrchu jeho tela (pozn. prekladateľa).

Zdroj: http://www.bestdaily.co.uk/your-life/news/a580803/giving-birth-your-vagina-may-be-more-important-than-you-think.html?visibilityoverride

sep 09

Dňa 9.9.2014 sme prijali pri príležitosti Medzinárodného dňa prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra pozvanie do relácie „Dobre ráno“ TV JOJ, kde Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka Centra AVARE, ako vyškolená edukátorka v problematike FASD ( fetal alcohol spectrum disorders) informovala o hroziacich dôsledkoch pitia alkoholu počas tehotenstva.

Riziká spojené s pitím alkoholu počas Screen Shot 2014-09-09 at 14.54.38tehotenstva sú v našej spoločnosti často zľahčované a podhodnocované a to širokou verejnosťou, ako aj mnohými odborníkmi. Následky, ktoré alkohol môže spôsobiť na nenarodenom dieťatku, majú však nezvratný charakter a sú dôvodom mmnohých obmedzení, ktoré výrazne sťažujú život jedinca.

Včasnou diagnostikou FASD a vhodnými terapeutickými intervenciami sa však dá predísť druhotným poškodeniam u dieťatka.
Intervenčné programy  a služby, ktoré ponúka Centrum AVARE, patria k základným odporúčaným postupom, ktoré sa zatiaľ najmä v zahraničí využívajú na prácu a pomoc osobám s FASD.

Veľmi radi sme podporili širenie informácií o dôležitosti prevencie FASD a to jediným možným spôsobom – abstinenciou počas tehotenstva.

Ďakujeme za pozvanie