Aktuality

jún 26

Nie všetci máme rovnaké štartovacie podmienky, nie všetci sú schopní v nalinkovanom učebnom pláne podávať v požadovanom čase očakávané výkony…

Nezvratne sa blíži koniec školského roka, čas bilancovania a veľkého hodnotenia, čas, kedy v našom školskom systéme zhŕňame úsilie žiaka, učiteľa a rodiča za pol roka školskej dochádzky do číselnej škály od 1 do 5. Tieto čísla reprezentujú objektívny výkon školáka a robia ho porovnateľný s jeho rovesníkmi. Dá sa to však vôbec?

Zamyslite sa spolu s nami, nad nasledovnými riadkami a skúste byť zhovievaví, keď Vám Váš školák predloží v piatok hodnotenie jeho ročníkového úsilia.

strom

Prečo sa pri oprave písomky spočítava počet chybných odpovedí ?

Náš školský systém je zameraný na výkon a úspešnosť hodnotí cez mieru neúspechu. Už len tento komplikovaný myšlienkový konštrukt je divný sám o sebe. Prajeme si pre naše deti, aby sa z nich jedného dňa stali samostatné ľudské bytosti, schopné čeliť živostným situáciam, schopné samostatne sa rozhodnúť so zvážením všetkých aspektov a okolností? Na to si však potrebujú vybudovať sebadôveru a pozitívny sebaobraz, čo je pomerne náročné ak ich to učíme cez vyratúvanie ich zlyhaní a pochybení : „ … 5 chýb – trojka …“

Spätná väzba, nie známka, je to, čo potrebuje dieťa v procese učenia.

Moja dcéra opakavane prichádzala zo školy s len informáciou o zlej známke. Známka často nebola zapísana v žiackej knižke ani s odstupon týždňov a tak začalo doma pátranie, v čom bol vlastne problém, čomu neporozumela a čo sa treba doučiť. Neraz sa nám však stalo, že v škole nedostali písomku od učiteľa ani k nahliadnutiu, nevracali sa k správnym odpovediam, nehľadali, v čom mohlo spočívať zlyhanie dieťaťa. Známka sama o sebe proces vzdelávania v danom učive ukončila a pokračovalo sa ďalej s novým učivom. Spätná väzba sa zameriava na priebeh činnosti, alebo na jej výsledok a nie na posudzovanie kvalít toho, kto podal daný výkon. Spätná vázba otvára dvere a posúva ďalej, známka sama o sebe toto nerobí. Známkovanie berie naopak učeniu celkový zmysel, teda – vedome a z vnútornej otivácie vychádzajúce osvojovanie si vedomostí a zručností.

Základná škola nie je prípravou na povolanie

Deti sú na záklaných školách často nútené zvládnuť rovnaké množstvo učiva, rovnakým spôsobom a za rovnaký čas. A to napriek tomu, že niektoré nie sú schopné obsiahnuť dané množstvo učiva, ostatné sa naopak nudia a každé sa pritom učí iným spôsobom.

Povolanie si človek volí, to znamená, že na stredných a vysokých školách sa stretávajú skupiny študentov, ktorí majú porovnatelné schopnosti. Na základnej škole však možnosť výberu nie je. Žiaci sú zmiešaní takmer výlučne podľa miesta bydliska a je to úplne v poriadku, lebo bytostným poslaním základnej školy by malo byť, aby okrem znalostí a vedomostí učila deti tiež spolunažívaniu, komunikácii a spolupráci s ľuďmi, ktorí sú v mnohých smeroch úplne odlišní.

Právo na učenie neznamená povinnosť zvládnuť ho

Mnohým rodičom, by sa zrejme napáčila predstava, že by ich dieťa pri vzdelávaní nemalo dostať rovnaké príležitosti, ako iné deti. Tu dochádza často ale k zámene pojmov: právo mať prístup k informáciám je zamieňané za povinnosť naučiť sa ich v rovnakom rozsahu ako ostaní a táto povinnosť je navyše ešte následne hodnotená. Z príležitosti učiť sa, sa stáva povinnosť plniť jenotnú „normu“ bez ohľadu na možnosti a potreby dieťaťa.

Fínsko – najúspešnejší školský systém krajín OECD, alebo: „…  dá sa to aj inak …“

Fínsky školský systém sa vyznačuje sociálnou a kultúrnou homogénnosťou. Sociálno-ekonomický status rodiča neovplyvňuje výber základnej školy pre dieťa. Všetky deti vo veku od 7 do 16 rokov navštevujú rovnaký typ všeobecnej základnej školy a približne 95 percent detí navštevuje materskú školu rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Rodičia dávajú deti do školy najbližšej k domovu. Škola poskytuje všetkým deťom vo veku od 6 do 18 — 19 rokov — teda aj počas strednej školy, zadarmo teplý obed. Aj deti so špeciálnymi potrebami sú zahrnuté do tohto hlavného prúdu vzdelávania. Iba 2,5 percenta detí s vážnymi mentálnymi postihnutiami je vzdelávané v špeciálnych školách.

Povinná školská dochádzka vo Fínsku je 9-ročná (od 7 do 16 rokov). Je riešená dvoma samostatnými stupňami. Prvý stupeň je od 1. do 6. ročníka. V triede zabezpečuje vyučovanie jeden triedny učiteľ. Druhý stupeň základnej školy predstavujú tri ročníky: 7, 8, 9. Tu vyučujú jednotlivé predmety špeciálne aprobovaní učitelia. Všetci žiaci tejto všeobecnej základnej školy majú rovnaké základné predmety, rovnaký obsah a rovnaký spôsob vyučovania. V nižších ročníkoch je nižší počet žiakov v triedach, vo vyšších vyšší — pohybuje sa v rozmedzí od 18 do 30 detí. Okrem povinných vyučovacích predmetov a počtu hodín z nich, žiaci a ich rodičia si môžu dobrovoľne vybrať 20 percent vyučovacích hodín podľa vlastného výberu. Vo Fínsku nie je školská inšpekcia a plnú zodpovednosť za hodnotenie školského výkonu žiaka nesie učiteľ. Učitelia rozvíjajú sebahodnotenie u žiakov, výkony hodnotia ústne, vlastnými testmi, pomocou domácich úloh a projektov. Štátny inštitút pre vzdelávanie pripravil v roku 1999 jednotné hodnotiace kritériá pre každý povinný predmet. Tieto kritériá však slúžia ako odporučenie pre učiteľov a definujú vedomosti a zručnosti, ktoré by mal žiak dosiahnuť na konci povinnej školskej dochádzky a dostať známku 8 (dobrý) zo škály 4 až 10. Minimálny štandard nie je definovaný. Univerzity i Štátny inštitút pre vzdelávanie realizujú aj monitoring na národnej i regionálnej úrovni. Jeho výsledky však neslúžia na obmedzovanie finančných zdrojov školám s nižšími výkonmi, ale na zisťovanie úrovne vzdelávania s cieľom podporovať školy v dosahovaní lepších výsledkov a minimalizovať rozdiely medzi školami.

Slovenský školský systém je zastaralý (názor zahraničného pedagóga)

Bohužiaľ školský systém je zastaralý a známka z písomky nehovorí o žiakových kvalitách a vedomostiach. Teoretickosť, ktorá je od študenta vyžadovaná je nepotrebná, žiaci si môžu nájsť informácie v knihách a na internete, ale chýba im prax, ktorou by sa mohli naučiť ďaleko viac. Memorizácia textov, ktorým mnohokrát študenti nerozumejú, je zbytočná a nenapomáha im k tomu, aby rozvíjali svoje vedomosti a schopnosti. Samozrejme učiteľom chýba motivácia, zarábajú málo.

Známka je iba číslo. Vôbec nezobrazuje kvality a šikovnosť žiaka. Je dôležité vedieť sa dobre učiť a pamätať si veci, ale stáva sa, že žiak sa naučí niečo naspamäť, len aby uspokojil rodičov, ale v podstate nemá záujem o nové vedomosti. Rodičia gratulujú deťom, lebo dostali dobrú známku, nie pre to, že nadobudli nové vedomosti. Preto si myslím, že žiaci by mali byť hodnotení aj ako osoby nie iba ako stroje, ktoré si pamätajú nepotrebné informácie.

 Zdroje:

Publikácia Mýty ve vzdělávání, Jana Nováčková ( Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání)
http://hnporadna.hnonline.sk/finsko-najuspesnejsi-skolsky-system-krajin-oecd-151189
http://www.webnoviny.sk/rozhovory/slovensky-skolsky-system-je-zastaral/764396-clanok.html

jún 23

Pôsobíte v oblasti školstva alebo zdravotníctva na východnom Slovensku alebo na Orave a zaujala Vás metóda INPP natoľko, že by ste sa jej chceli intenzívnejšie venovať?

kurz-skolsky-program-04-06-2014-002

INPP terapeut pre Centrum AVARE,
región východné a severné Slovensko


Všeobecné informácie:
V Centre AVARE sa zaoberáme poruchami učenia, správania, koncentrácie, a ich diagnostikou a terapiou.
Snažíme sa na klienta nahliadať v celistvosti jeho prejavov a potrieb. Intervenčné programy a postupy nastavujeme individuálne, vychádzajúc z komplexnej diagnostiky a so zohľadnením už absolvovaných vyšetrení alebo terapií. K tažkostiam nepristupujeme symptomaticky, a neriešime teda cielene len konkrétny nežiaduci prejav, ale vraciame sa späť k príčinám, ktoré ho vyvolávajú.
Centrum AVARE bolo prvým licencovaným pracoviskom s odborníkmi špecializovanými na aplikáciu individuálneho programu INPP priamo do praxe s klientom. Centrum AVARE má v tomto odbore najväčšiu a najdlhšiu prax na Slovensku.

Miesto výkonu práce:                     región východné  Slovensko, región severné Slovensko / Orava, prípadne aj iné regióny Slovenska
Druh pracovného pomeru:          živnosť, plný úväzok, čiastočný úväzok
Termín uzávierky výberu:            10.7.2014
Termín začiatku spolupráce:       apríl 2015

Podmienkou spolupráce je absolvovanie odborného školenia  „Ročného  kurzu INPP terapie neuromotorickej nezrelosti“, ktoré je realizované v Bratislave so začiatkom v semptembri 2014. Skladá sa zo štyroch ucelených blokov – modulov, pričom predpokladané ukončenie vzdelávania je stanovené na jún 2015.  Po absolvovaní kurzu bude môcť uchádzač vykonávať individuálnu diagnostiku a terapeutickú prax pomocou tejto metódy. Náklady za vyškolenie záujemcu o spoluprácu hradí Centrum AVARE

Požiadavky na uchádzača:

 • minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, s odbornou kvalifikáciou a aspoň päťročnou praxou v oblasti školstva, zdravotníctva alebo psychológie, vrátane fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie
 • Jazyky: anglický / nemecký – znalosť minimálne jedného z uvedených cudzích jazykov na veľmi dobrej úrovni je dôraznou podmiekou spolupráce
 • samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť zadania
 • schopnosť spolupráce v rámci malého a dynamického kolektívu
 • flexibilita a ochota cestovať v rámci Slovenska a do zahraničia za prehĺbením kvalifikácie a spolupráce
 • dobré organizačné schopnosti
 • empatia a zanietenosť pre prácu

Výhody:

 • zabezpečenie školenia v Bratislave a pokrytie nákladov za školenie, ktoré je predpokladom na realizáciu  INPP individuálnej terapeutickej intervencie neromotorickej nezrelosti
 • vysoká samostatnosť, zodpovednosť a priestor pre kreatívnu, obohacujúcu prácu prostredníctvom jedinečnej metódy
 • priateľský, malý a dynamický kolektív
 • možnosť podielať sa na budovaní regionálneho zastúpenia Centra AVARE

Záujemcovia, zasielajte Vaše profesné životopisy spolu s motivačným listom na mailovú adresu: info@avare.sk najneskôr do 25.6.2014, do predmetu mailu uvedte prosím: „INPP terapeut regiony“ V prípade, že máte otázky, sme Vám k dispozícii.


katarina-siposCentrum AVARE rastie vďaka spolupracovníkom,
ktorí svojim zápalom a húževnatosťou vytvárajú jeho
kvality. Príjmame novú výzvu, rozšíriť
našu posôbnosť v rámci Slovenska, ktorú
k nám priniesli sami klienti, ochotní a
odhodlaní merať cestu naprieč republikou.
Tešíme sa na Vaše životopisy a motivačné listy  a
prajeme Vám príjemné dni.
Mgr. Katarína Sipos a kolektív Centra AVARE
jún 10

Centrum AVARE, po ročnej prestávke realizovalo minulý týždeň ďalšie vzdelávanie odbornej verejnosti –Školský program INPP.

Z materských povinností a z materskej dovolenky sa na dva dni uvoľnila lektorka kurzu Školského programu INPP a riaditeľka Centra AVARE, Katarína Sipos, aby odovzdala svoje poznatky pedagógom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a mnohým ďalším účastníkom kurzu. […]

jún 04

10 DÔVODOV, PREČO BY MOBILY, TABLETY A PSP-HRY NEMALI BYŤ BEŽNOU SÚČASŤOU ŽIVOTA DETÍ MADŠÍCH AKO 12 ROKOV

…deti do 2 rokov by nemali prichádzať do kontaktu s mobilnými telefónmi, tabletmi, počítačmi, TV, internetom a inými modernými technológiami….

deti od 3 do 5 rokov by s nimi nemali stráviť viac než 1 hodinu denne,

deti od 6 do 18 rokov nie viac ako 2 hodiny denne…

 

Žijeme v  dobe, keď sa elektronické zariadenia už dávno stali neodmysliteľnou súčasťou nášho bežného života. Ich integrita v našej každodennosti sústavne rastie a z roviny pomocníkov v domácnosti sa presúva aj do našich osobných životov. Globalizuje a zmenšuje svet do sociálnych sietí, prináša nové definície sociálnych vzťahov a často aj novú definíciu dávnych hodnôt ako priateľstvo. […]

máj 06

Učíte v základnej či materskej škole? Ste špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, psychológ či detský lekár? Pracujete v detskom domove?

Nech je vašou náplňou práce akákoľvek pomáhajúca profesia, ak sa pri svojej práci stretávate s deťmi s poruchami učenia, správania a koncentrácie, s deťmi ťažšie zvládnuteľnými, s deťmi s oslabenou motorikou či koordináciou a hľadáte nový účinný spôsob, ako týmto deťom pomôcť, ste na správnom mieste!

Už dávno je známy fakt, že deti s poruchami učenia, koncentrácie (ADHD, ADD) a správania vykazujú ľahké príznaky neurologickej dysfunkcie, ktorá sa objavuje v dôsledku nezrelosti centrálnej nervovej sústavy. Väčšinou sa jedná o zdravé deti, šikovné a bystré, ktoré však napriek svojmu potenciálu v škole zlyhávajú. U rôznych odborníkov (neurológ, očný, ušný lekár) obvykle nie je zistená a preukázaná žiadna patológia, no rodičia aj učitelia mnohokrát vedia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.

V zahraničí už dlhé roky využívajú špeciálny pohybový „Školský program INPP“ ako bežnú súčasť základných škôl, či už za účelom prevencie v snahe predchádzať poruchám učenia, koncentrácie a správania, alebo za účelom priamej intervencie.

avare-kurz-prihlaska-small

Školský program INPP pomáha deťom prostredníctvom jednoduchých špecifických telesných cvičení (cvičí sa 10 minút denne, každý deň počas 1 školského roka) rozvíjať motorické zručnosti, ktoré sú nevyhnutným prepdokladom pre zvládanie nárokov školy. Všetky aktivity spojené s učením sú taktiež spojené s motorikou a zmyslovým vnímaním. Písanie si vyžaduje dobrú koordináciu oka a ruky. Čítanie vyžaduje plynulé pohyby očí. Matematika spolu s ďalšími predmetmi vyžaduje dobrú orientáciu v priestore a senzorickú integráciu na veľmi dobrej úrovni. Školský program INPP napomáha prostredníctvom práce s pretrvávajúcimi primitívnymi, alebo nedovyvíjanými posturálnymi reflexmi, a taktiež pomocou stimulácie vestibulárneho systému rozvíjať motoriku, koordináciu a rovnováhu detí, v dôsledku čoho sa zvyšuje koncentrácia, zmierňuje sa ich vnútorný nepokoj, miznú, alebo sa zmierňujú ťažkosti pri písaní, čítaní, či opisovaní textu. Zlepšuje sa taktiež priestorová orientácia i organizačné schopnosti. Z celkového hľadiska deti začnú viac prejavovať svoj potenciál a ich výkon a výsledky v škole sa významne zlepšia!

Program je zostavený tak, aby ho bolo možné aplikovať na väčšie skupiny detí. Je ideálnou pomôckou pre základné, materské školy (v prípade MŠ hlavne pre deti s odkladom nástupu do ZŠ), špeciálne školy, detské domovy a pod. Svoje významné uplatnenie si však nájde aj v stredných školách, resp. kdekoľvek, kde majú pracovníci možnosť cvičiť s deťmi skupinovou formou. Pre detských lekárov by mohol byť ideálnym doplňujúcim skríningovým diagnostickým nástrojom, pomocou ktorého by vedeli účinne a efektívne zachytávať potenciálne ohrozené deti pred nástupom do školy.

Ponúkame vám teda možnosť zúčastniť sa jedinečeného kurzu, ktorého lektorkou bude riaditeľka Centra AVARE – Mgr. Katarína Sipos, ktorá je prvou licencovanou odborníčkou s najdlhšou praxou na Slovensku. Po skončení kurzu budete plnohodnotne pripravení používať túto metódu vo svojej praxi hneď od druhého dňa po jeho skončení.

Pozrite si bližšie informácie o termíne konania, rozsahu a cene kurzu a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Tešíme sa na stretnutie s vami!

 

Niekoľko predchádzajúcich kurzov a školení:

 

sep 23

Dňa 19.9.2013 sa konalo druhé supervízne stretnutie na tému „Školský program INPP a jeho aplikácia v praxi“.

Na stretnutí sa zišli účastníci, ktorí už program aplikujú prvý alebo druhý školský rok, ale i takí, ktorí ešte len s aplikáciou plánujú začať. Supervízne stretnutie sa teda nieslo v duchu overenia si poznatkov z praxe, ale aj v duchu informácií ako k aplikácii pristupovať od začiatku, na čo si dať prípadne pozor a čomu sa vyhnúť.

supervizia-skolsky-program-inpp-19-9-2013-004

Bolo citeľné, že otázky, ktoré účastníci kládli, boli založené na ich praktických skúsenostiach, čomu sme sa veľmi tešili. Už sme sa nezaoberali uisťovaním sa ako správne testovať, či vyhodnocovať skóre. Skôr sme s účastníkmi debatovali o prínosoch Školského programu INPP v ich konkrétnej praxi, alebo aj úskaliam, ktoré so sebou prináša. Dostali sme sa aj ku konkrétnym príkladom detí, ktoré program nezvládajú, brzdia skupinu ostatných detí a povedali sme si alternatívne riešenia takýchto situácií.

Prešli sme si opäť väčšinu cvikov a pripomenuli sme si počet opakovaní a spôsob, akým je ideálne cviky zostavovať do cvičebných sérií. Zaoberali sme sa aj možnosťou aplikácie cvičebného programu v materskej škole. Venovali sme sa aj zdravotným kontraindikáciám k zaradeniu dieťaťa do programu a tomu, ako v daných situáciách postupovať.

Tri hodiny supervízie ubehli ako voda. Ani sme sa nenazdali a bol koniec stretnutia. Sme vďační za váš poctivý prístup k aplikácii tohto úžasného programu v školách, za vašu snahu a neraz i trpezlivosť, či už s deťmi, alebo aj s rodičmi. Veľmi radi vám budeme nápomocní aj v budúcnosti, kedykoľvek to budete potrebovať. Ďakujeme za vašu účasť a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti!

sep 06

Vzhľadom na prejavený záujem účastníkov supervízneho stretnutia z marca 2013, obraciame sa na vás s pozvánkou na ďalšie supervízne stretnutie k Školskému programu INPP.
Vieme, že tí z vás, ktorí program aplikujú vo svojej praxi, majú množstvo otázok, na ktoré by radi poznali odpovede, alebo sa opätovne uistili o tom, ako samotné cviky či testy presne vyzerajú, alebo ako ich správne hodnotiť. Pokiaľ školský program aplikujete, mali by ste absolvovať minimálne jednu alebo dve supervízie počas trvania programu v záujme uistenia sa, že program realizujete správne.

Supervízia je teda určená predovšetkým tým, ktorí program začali realizovať, alebo sa na to chystajú v blízkej budúcnosti.

Keďže chceme zohľadniť aj fakt, že cestovanie do Bratislavy by mohol byť pre mimobratislavských problém, rozhodli sme sa ponúknuť vám na výber z dvoch typov supervízie:

– osobné stretnutie v Bratislave
– spracovanie vašich otázok v podobe PowerPoint prezentácie a zaslanie emailom

Kedy:
19. september 2013, od 13:00 do 16:00

Kde:
Inštitút verejnej správy
M.Schneidera-Trnavského 1/A, 844 10 Bratislava

Obsah:
ukážky cvikov, testov, odpovede na otázky

Cena:
20€ / osoba / osobné stretnutie v Bratislave
17€ / osoba / spracovanie odpovedí prostredníctvom Powerpoint-u

Uzávierka registrácií:
13.9.2013
Na supervíziu je potrebné sa vopred prihlásiť vyplnením prihlášky:

Počet miest je limitovaný na 25 osôb.
O absolvovaní supervízie dostane každý účastník osvedčenie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

mar 24

V priebehu marca sa konalo supervízne stretnutie ohľadne aplikácie Školského programu INPP v praxi. Zišla sa veľmi príjemná a vcelku početná skupinka ľudí z praxe.

Sme vďační za takýto poctivý prístup našich kolegov z praxe, za ich záujem robiť veci správne a precízne.

Vopred sme sa na ich otázky pripravili a na stretnutí sme si ich všetky postupne zodpovedali. Vrátili sme sa k diagnostickým testom, k ich skórovaniu. Taktiež sme si prešli obidva kresebné testy a na drobné sme si rozobrali spôsob skórovania a to, čo všetko je potrebné si všímať.

Pripomenuli sme si všetky intervenčné cviky, počet ich opakovaní, aj spôsob, ako ich kombinovať. Prebrali sme si problematiku potenciálnych vedľajších prejavov programu – ako ich rozpoznať a ako vedieť, či môžu alebo nemôžu súvisieť s programom INPP.

Strávili sme spoločne zopár príjemných, užitočných hodín. Sme vďační za takýto poctivý prístup našich kolegov z praxe, za ich záujem robiť veci správne a precízne. Je radosť s vami pracovať!

Účastníci prejavili záujem o ďalšie supervízne stretnutie, ktoré by sa malo na základe vzájomnej dohody konať začiatkom budúceho školského roka. Už teraz sa teda tešíme na najbližšie stretnutie!

Dovtedy vám prajeme krásne dni plné úspechov a radosti 🙂

mar 23

second_birthVšetko naše povedomie o gravidite, vývine plodu a samotnom pôrode, ostáva stále pozoruhodne záhadné. Vďaka pokusným zvieratám len začíname postupne rozumieť tomu, čo je spúšťačom pôrodu. Ak sa tieto zistenia ukážu byť relevatné aj v prípade ľudí, potom platí, že mozog dieťatka je presne tým miestom, kde sa pôrod začína.

U oviec (najviac štúdií bolo vykonaných práve u nich) je pôrod spustený komplexnou kaskádou hormónov riadených mozgom malého jahniatka. Najskôr hypofýza vylúči hormón ACTH (adrenokortikotropný hormón) ktorý stimuluje nadobličky. Tie na opátku uvolnia hormón zvaný kortizol, ktorý putuje prostredníctvom krvného riečiska plodu až do placenty. Zvýšená hladina kortizolu spúšťa niekoľko hormonálnych zmien v placente (ktorá je sama o sebe veľmi dôležitým endokrinným orgánom), ktorých čistým výsledkom je v podstate pripraviť ovcu na pôrod. Hypofýza je riadená hypotalamom. Je to teda skutočne nervový systém plodu, ktorý integruje množstvo zmyslových a fyziologických informácií za účelom posúdenia toho správneho času pre pôrod.

 

Pôrod je v zásade vcelku pomalý proces.

Hladina kortizolu stúpa v priebehu posledných 3 týždňov gravidity. Tento nárast napomáha pripraviť pľúca, pečeň, črevá, obličky a ďalšie orgány jahniatka pre život mimo maternice. Nie je náhoda, že ten istý hormón je zodpovedný tak pre finálne štádia dozrievania plodu, ako aj pre spustenie samotného pôrodu. Prostredníctvom koordinácie vývinu plodu spolu so začiatkom pôrodu, zvýšená hladina kortizolu dáva istotu, že plod sa narodí v optimálnom čase, teda v čase fyziologickej zrelosti – ani príliš skoro, kedy je ešte závislý od tela matky, ani príliš neskoro, kedy už nie je placenta schopná poskytovať potrebnú podporu.

Placentárne hormóny sú zodpovedné za udržanie gravidity. Zvýšená hladina kortizolu v konečnom štádiu prenatálneho vývinu jahniatka mení tento hormonálny komplex niekoľkými spôsobmi. Zvyšuje hladinu estrogénu a znižuje hladinu progesterónu, čo posilňuje schopnosť maternice kontrahovať. Estrogén – na oplátku, zvyšuje syntézu inej skupiny hormónov – tzv. prostaglandínov, ktoré umožnia krčku maternice dozrieť, pripraviť sa na pôrod a taktiež posilňujú schopnosť maternice sťahovať sa. Estrogén tiež zvyšuje počet receptorov pre oxytocín (hormón, ktorý spúšťa jednotlivé kontrakcie), uložených v maternici. Napriek tomu, že sa oxytocín vo svojej syntetickej podobe často používa na umelé vyvolanie pôrodu, je prekvapujúce, že nie je zodpovedný za spustenie prirodzeného pôrodu.

Všetky tieto zmeny dokopy sa postupne premieňajú zo slabých, nepravidelných kontakcií (známych aj ako „nepravé Braxton-Hicks kontrakcie“) objavujúcich sa vo vysokom štádiu tehotenstva na pravé, prudké pôrodné kontrakcie, umožňujúce vytlačenie plodu z maternice.

Vyššie popísaná kaskáda hormónov je mierne odlišná u primátov. Ľudia, ani opice nevykazujú rovnakú zvýšenú hladinu kortizolu alebo zníženú hladinu progesterónu v poslednom štádiu gravidity. U prenášaných opičiek bolo zistené náhle zvýšenie hladiny hormónu zvaného DHEAS (dehydroepiandrosterón), ktorý funguje veľmi podobne ako kortizol, na podporu produkciu estrogénu v placente. Podobne ako v prípade kortizolu, aj DHEAS je riadený hypotalamo-hypofýzovým systémom plodu. Ak podobný mechanizmus prebieha aj u ľudí, poukazuje to na fakt, že jednoznačným orgánom, ktorý rozhoduje o tom kedy je ten správny čas sa narodiť, je mozog dieťatka.

 

Bolo by do istej miery naivné domnievať sa, že my ľudia fungujeme diametrálne odlišne. Možno sú hladiny niektorých hormónov odlišné, avšak predpokladám, že ich mechanizmus, tento dokonale prepracovaný systém, je veľmi podobný aj u nás u ľudí. Aj z tohto dôvodu je viac ako opodstatnené zamyslieť sa nad aktuálnou situáciou, kedy počet umelo vyvolaných pôrodov stúpa. Mnohokrát z veľmi neopodstatnených dôvodov či už zo strany lekára pôrodníka, alebo zo strany matky rodičky.

Príroda nám dala do rúk potenciál a všetky potrebné nástroje na to, aby sme boli schopní vnímať akt pôrodu ako prirodzenú súčasť života ženy. Tá v súzvuku s dieťaťom, za podmienky optimálnych okolností a toho, že sama sebe dostatočne verí a naučila sa vnímať svoje telo, bude určite schopná relevantne posúdiť, kedy je ten správny čas dať novému životu zelenú.

Inšpirované knihou: Eliot, L. – What´s going on in There?
Autorka článku: Mgr. Katarína Sipos

feb 12

Minulý týždeň sme úspešne ukončili ďalšie vzdelávanie odbornej verejnosti a umožnili sme tak mnohým účastníkom aplikovať Školský program INPP v praxi.

Prvý deň sme sa venovali teoretickým základom INPP metódy. Povedali sme si o význame vestibulárneho systému, o dôležitosti pohybu a jeho súvisu s učením či vzdelávaním. Pozreli sme sa bližšie na niektoré primitívne reflexy – aké sú ich základné funkcie, ale aj aké dôsledky môžu vzniknúť v prípade ich perzistencie. Podľa reakcií účastníkov sme mohli vidieť súhlasné prikyvovanie hláv pri popisovaní mnohých syptómov typických pre deti s poruchami učenia, správania či koncentrácie. Evidentne sme sa ocitli na rovnakej lodi a vieme veľmi presne, s čím sa častokrát v školách či v školských zariadeniach trápite.

Poobedná časť prvého dňa bola venovaná skríningovej diagnostike. Ukázali sme si, ako robiť jednotlivé testy, vysvetlili si skórovanie (hodnotenie). Vďaka ochote viacerých účastníkov sme sa o sebe aj čo-to podozvedali. Zvládli sme aj miernu paniku zo zistenia, že aj keď sme dospelí, aj tak ešte niektorí máme nejaké tie reflexy prítomné 🙂

Druhý deň bol venovaný praktickému nácviku jednotlivých cvikov intervenčného pohybového programu. Vyskúšali sme si ich všetky, učili sme sa dávať inštrukcie deťom. Povedali sme si množstvo praktických informácií o implementácii tohto programu do praxe. Po úspešnom ukončení obidvoch dní obdržali účastníci certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať Školský program INPP vo svojej praxi. My sa preto tešíme, že je nás opäť na Slovensku viac, ktorí budeme efektívne pomáhať deťom, ktoré to už akútne potrebujú, ale i preventívne pôsobiť na tie, u ktorých existuje riziko možných porúch učenia, správania či koncentrácie.

Ešte raz ďakujeme za bohatú účasť a tešíme sa na vás do skorého videnia pri ďalšej z našich aktivít.